Peticija za ohranitev parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu

nt1.pngV skladu s 45 členom Ustave Republike Slovenije, ki daje državljanom pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega pomena, s svojim podpisom pod peticijo zahtevam od Mestne občine Novo mesto, da ohrani in obnovi park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine na Novem trgu v Novem mestu, ter s tem namenom ponovno odkupi nedavno prodano zemljišče, ki poleg makadamskega parkirišča obsega tudi večji del obstoječega parka.

S podpisom dovolim nevladni organizaciji Drušvo Novo mesto, da moj podpis pod peticijo v času javne razgrnitve OPPN Novi trg izroči Mestni občini Novo mesto.

Podpisovanje peticije traja od srede, 17. marca do vključno petka, 26. marca 2021.

Utemeljitev peticije:

- Z načrtovano gradnjo bi dokončno uničili edini javni mestni park v Novem mestu. Odstranitev nekdanje občinske stavbe je bila odlična priložnost, da bi Novo mesto končno uredilo park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ter ga ponovno razširilo tudi na današnje makadamsko parkirišče. Po odstranitvi propadajočega objekta Novi trg 6 je postal prostor zračen, odprli so se pogledi na Kulturni center Janeza Trdine in stavbo nekdanjega okrajnega glavarstva (t.i. staro občino), zaradi česar smo vedno bolj prepričani, da je edina pravilna rešitev ohranitev in obnova mestnega parka, ki so ga na tej lokaciji uredili v tridesetih letih prejšnjega stoletja.

- Načrtovana stolpiča bi trajno osenčila in si gabaritno podredila na obrobju parka zleknjeno stavbo precej nižjega Kulturnega centra Janeza Trdine in povsem izničila njegovo prostorsko in arhitekturno integriteto.

- Načrtovana gradnja dveh stolpičev v parku ni mestotvorno dejanje, ker zgoščevanje pozidave na račun zelenih parkovnih površin na tem mestu ni upravičena, stanovanjska namembnost stolpičev je neprimerna zaradi prometne obremenjenosti prostora in posledično neustreznih ekoloških razmer za bivanje, za nove poslovne prostore pa že v preteklosti ni bilo pravega zanimanja. Ob tem se postavlja dodatno vprašanje upravičenosti gradnje poslovno-stanovanjskega objekta v edinem mestnem parku tudi z naslova precejšnjega števila nezasedenih poslovnih prostorov na Novem trgu, tudi v pred kratkih prodani stavbe pošte.

- Priča smo značilnemu procesu privatizacije javnega mestnega prostora, ki mora ostati v lasti Mestne občine Novo mesto. Občina do sedaj ni preverila javnega mnenja o ohranitvi parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine in smiselnosti nadomestne gradnje na lokaciji objekta Novi trg 6. Zainteresirana javnost ni imela prilike javno vrednotiti pomena tega prostora za mesto in njegove prebivalce. Občina je tako javni interes, ki bi ga morala v skladu s svojim poslanstvom  seveda najprej prepoznati in nato tudi uveljavljati, v celoti podredila interesom zasebnega investitorja.

- Ker gre pri usodi edinega mestnega parka za pomembno in dolgoročno odločitev, ni sprejemljivo sklicevanje na prepoznost ukrepanja in da napak ni mogoče več popraviti. Mestna občina je že v preteklosti odkupila zemljišče zaradi nasedle investicije, to lahko stori ponovno, in, kar bi morala narediti že davno, končno med občani preveri javno mnenje glede nadaljnje usode parka na Novem trgu. Ponovno poudarjamo, da smo priča očitnemu neoliberalnemu procesu privatizacije javnega prostora, kar dokazuje tudi namera občine, da bo natečajno rešitev vsebinska podlaga za dokončanje OPPN Novi trg. Nenavaden in obenem nevaren precedens, da bo investitor z natečajno rešitvijo narekoval vsebino prostorskega akta in ne obratno. Novomeški urbanizem se je dokončno podredil interesom kapitala.

Kratek zgodovinski oris urejanja prostora na današnjem Novem trgu:

- Do leta 1924 je bilo na lokaciji današnjega parka mestno pokopališče, ko so ga preselili v Ločno.

- Leta 1936 so porušili še pokopališko kapelo, prostor pa preuredili v mestni park, ki mu je dominirala mogočna mestna palača s sedežem okrajnega glavarstva, danes stavba Mestne občine Novo mesto

- po drugi svetovni vojni so na vzhodnem robu parka postavili objekt komande garnizije JLA, večji del parka pa so kljub novogradnji uspeli ohraniti. Do parka je ohranila spoštljiv odnos tudi leta 1975 na južnem robu parka zgrajena stavba Dom JLA, danšanji Kulturni center Janeza Trdine, ki je avtorsko delo arhitekta Petra Kerševana.

- Stavba komande garnizije JLA iz petdesetih let prejšnjega stoletja je bila na podlagi javnega natečaja v sedemdesetih letih 20. stoletja prenovljena po načrtih Jurija Kobeta in Aleša Vodopivca.

- Mestna občina Novo mesto je leta 1994 sprejela Ureditveni načrt za Novi trg, ki ga je razveljavila leta 2006 s spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta, v katerem so predvideli rušitev vedno bolj propadajočega objekta nekdanjega sedeža vojaške komande, v katerem so po prenovi konec sedemdestih let prejšnjega stoletja našle svoje prostore upravna enota, več oddelkov novomeške občinske uprave in mladinski klub LokalPatriot. Ker je spremenjeni ureditveni načrt predvidel gradnjo nebotičnika, ki bi bil višji od kapiteljskega griča in zato viden tudi z desnega brega reke Krke, je Društvo Novo mesto leta 2008 uspelo ta poseg preprečiti s pritožbo na Ministrstvo za okolje in prostor. 

- Po vseh peripetijah z nesojenimi investitorji je Mestna občina Novo mesto leta 2015 za 370.000 evrov (brez davka) od družbe Heta Asset Resolution odkupila svojo nekdanjo stavbo. Zanjo je skupaj s pripadajočim zemljiščem odštela dobro desetino zneska, ki ga je iztržila od družbe Elektroservisi leta 2006, ko je stavba prvič zamenjala lastnika. Takrat je objekt prodala za 800 milijonov tolarjev, kar bi danes zneslo okrog 3,3 milijona evrov (vir: https://www.dnevnik.si/1042720650/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/novomeska-obcina-ponovno-lastnica-mestne-sramote-na-novem-trgu-6-a-ze-isce-novega-kupca).

- Prazno in propadajočo stavbo so leta 2016 porušili in na njeni lokaciji uredili današnje makadamsko parkirišče.

- Mestna občina Novo mesto je leta 2016 objavila sklep o začetku priprave OPPN Novi trg.

- Društvo Novo mesto je leta 2017 med prebivalci Novega mesta izvedlo omejeno anketiranje prebivalstva, ki so v večini primerov izkazali interes za ohranitev parka (rezultati ankete so dostopni na: https://www.drustvo-novo-mesto.si/urejanje-prostora/item/130-rezultati-ankete-o-pozidavi-parka-pred-kulturnim-centrom-janeza-trdine).

- Leta 2020 je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije po naročilu investitorja, podjetja Trgogorad d.o.o. Litija, razpisala odprti, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za stanovanjsko poslovni objekt Novi trg 6.

- Marca 2020  je Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine na Mestno občino Novo mesto naslovilo protestno pismo zaradi načrtovane pozidave parka, jeseni leta 2020 pa še organiziralo okroglo mizo, na kateri je Aleš Vodopivec, profesor na Fakulteti za arhitekturo v Ljublljani, načrtovano gradnjo v parku označil za »urbanistični terorizem«.  

- Po naročilu investitorja in lastnika parcele, podjetja Trgograd d.o.o. iz Litije, so na Mestni občini Novo mesto na podlagi prvonagrajene natečajne rešitve pristopili k dokončanju OPPN Novi trg. Občinski svet je 11. marca 2021 v prvi obravnavi sprejel dopolnjen osnutek odloka o OPPN Novi trg, ki je v javni razgrnitvi do konca marca 2021.

Prvonagrajena natečajna rešitev biroja Arhitekti Počivavšek Petranovič d.o.o., ki narekuje vsebino OPPN Novi trg:

- Investitor bo ob Seidlovi cesti zgradil dva stolpiča, ki bosta med seboj povezana v parterju, kletni etaži pa bosta namenjeni  garažni hiši. Preostali odprti prostor med novima stolpičema in Kulturnim centrom Janeza Trdine bo urejen kot tlakovana urbana ploščad  s posameznimi zelenimi otoki, ki pa bodo zgolj za okras brez funkcije parka. Ker bo novi objekt z dvema stolpičema postavljen vzporedno s Seidlovo cesto, torej v večjem delu izven današnjega makadamskega parkirišča, je občina prodala investitorju tudi večji del parka.

- Mestna občina v ocenjevalni komisiji ni imela svojega predstavnika, je pa naročnik, podjetje Trgograd d.o.o. Litija, v komisijo imenoval doc. dr. Tomaža Slaka, predsednika urbanističnega sveta na Mestni občini Novo mesto.

- Naročnik in plačnik OPPN Novi trg je v celoti podjetje Trgograd d.o.o. Litija. OPPN Novi trg ne obravnava le umestitve novega objekta v park, temveč tudi ureja celotno območje do reke Krke, vključno z ureditvijo Loke, gradnjo javne pokrite garaže v brežini pod upravno enoto in druge vsebine, vse skupaj na površini okoli 6.6 hektarja. 

14_38098_img_4_.jpg

Novi_trg_img(3).jpg


Društvo Novo mesto    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo Društvo Novo mesto lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...