Peticija proti odstrelu rjavega medveda in volka

S podpisom te peticije državljani  in državljanke Republike Slovenije  zahtevamo poleg ukinitve odstrela  tudi   izvajanje ukrepov za dobrobit rjavega  medveda in volka. Podpiramo možnost  preselitev  rjavega medveda  in volkov izven držav EU,  sterilizacijo ali druge  ukrepe, s katerimi bi lahko na human način omejli njihovo število.  

Dne 15. november 2016 je Dr. Katarina Dea Žetko objavila članek :

Citirano; (spodaj navedi linki)

«Ministrstvo za okolje in prostor je 7. novembra 2016 dalo v enomesečno javno obravnavo osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. V obdobju od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017 se načrtuje odstrel 93 medvedov in 10 volkov.

Ali je to res potrebno? Znano je, da sta obe vrsti velikih zveri zavarovani. Ministrstvo v obrazložitvi navaja, da so glavni zagovorniki odstrela volkov in medvedov nekateri rejci drobnice in nekateri lovci. Zakaj? Nekaterim rejcem so volkovi napadli čredo drobnice, lovci pa tarnajo, da jim volkovi kradejo srnjad in jelenjad. Ali ni to posledica napačne prostorske politike pri ohranjanju velikih zveri in pri usmerjanju razvoja pašništva in lovstva? Ali ni tako, da če odstreliš enega, pride za njim drugi? Menda sploh ni vseeno, katero žival odstrelimo, saj so tudi one socialna bitja, posebno je to izrazito v volčjem tropu. Kaj smo potem dosegli? Bomo vsako leto postrelili 93 medvedov in 10 volkov? Kdaj bomo ustavili tako politiko?

Mnenje strokovnjakov v projektu LIFE+ SloWolf, ki temelji na podlagi znanstvenih ugotovitev, je, da splošno ubijanje volkov v obsegu, ki še zagotavlja dolgoročni obstoj populacije, ni ukrep, s katerim bi bilo mogoče učinkovito zmanjšati škode zaradi napadov volkov na živini, niti kratkoročno niti dolgoročno. V več primerih so raziskovalci celo opazili popolnoma nasprotni učinek – število škodnih primerov se je po odvzemu še povečalo. Obstaja verjetnost, da je prišlo do odstrela vsaj enega alfa osebka in razpada tropov, ki se niso več znašli in začeli napadati najlažji plen – domače ovce. In še: kultura sobivanja velikih zveri in človeka v današnjem času zahteva pač več od nekaterih prebivalcev, ki živijo na območju ali v bližini pojavljanja velikih zveri, pa tudi od drugih obiskovalcev narave, ki se moramo primerno obnašati v njej. O tem imamo dobro literaturo. Velike zveri so naravno plašne in se človeku izognejo, če se le da. Velikim zverem pri nas z velikimi posegi v prostor stalno zmanjšujemo življenjski prostor, obenem pa jim ponujamo hrano na pladnju v obliki čred drobnice, kjer je v preteklosti ni bilo. Na Štajerskem denimo tega problema ni. Znano je, da je reja ovac subvencionirana.Ali mora ministrstvo za kmetijstvo res povsod podpirati rejo ovac? Ali je res interes streljanja medvedov v prodaji mesa v domačih gostilnah in za izvoz? Ali se medvedje meso sploh lahko uporablja kot živilo? Kje bi končalo meso 93 pobitih medvedov? V osnutku odloka odgovorov ne najdem. Kje je končalo njihovo meso v minulih letih? Kdo je z njim zaslužil in koliko? In zakaj imamo v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 tudi priročnik Varovanje drobnice pred velikimi zvermi, iz katerega sledi, da lahko redimo domače živali tudi na področju pojavljanja velikih zveri, če upoštevamo strokovna priporočila. Celo več, predvidene so državne podpore, na primer za varovanje s pastirjem, psi in drugo. Kaj gre potem narobe? »

https://www.dnevnik.si/1042754565

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2016/11/15/kdo-ima-interes-za-pobijanje-slovenskih-velikih-zveri-volka-in-medveda/

http://www.vecer.com/kdo-ima-interes-za-pobijanje-volka-in-medveda-6276457