Nestrankarska razvojna pobuda za vasi, kraje in mesto občine Logatec

Stopite v stik z avtorjem peticije

Logaška politika brez prepričljivega predloga za pripravo celostne Strategije razvoja občine Logatec

2023-07-20 11:21:46

Logo_Občanski_forum_Logatec_dopis2.png

Občanski forum Logatec je na svetniške skupine v Občinskem svetu Občine Logatec naslovil javna vprašanja na temo celostnega pristopa k razvoju občine Logatec. Vprašanja so se nanašala na podporo svetniških skupin pripravi Strategije razvoja občine Logatec do leta 2030, podporo vzpostavitvi Strateškega razvojnega sveta in vzpostavitvi Razvojno-projektne pisarne v občini Logatec.

Vprašanjem Občanskega foruma so botrovali zaključki javne razprave na temo razvoja občine Logatec, ki je potekala 21. marca na Območni obrtno-podjetniški zbornici Logatec in dejstvo, da občina Logatec zadnja leta nazaduje po koeficientu razvitosti (koeficient 1,23 leta 2015, koeficient 1,17 leta 2022). Posledično postaja vse bolj odvisna od financiranja države.

V sporočilu za javnost povzemamo (ne)odgovore posameznih svetniških skupin na javna vprašanja. Na podlagi prejetih odgovorov svetniških skupin ugotavljamo, da tako izvoljeni politični predstavniki v Občinskem svetu kot tudi Občina Logatec še nimajo izoblikovanega prepričljivega in izvedljivega predloga za pripravo celostne Strategije razvoja občine Logatec.

Občanski forum Logatec je zato pripravil pripombe s predlogi izboljšav na predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec. Forum prav tako podaja usmeritvene predloge za svetniške skupine v Občinskem svetu kot pomoč pri odločanju o ustreznem pristopu k strateškemu načrtovanju v občini Logatec ter izraža pripravljenost pomagati s svojim strokovnimi kapacitetami pri oblikovanju celostne Strategije razvoja Občine Logatec.

Tri svetniške skupine brez odgovora
Na javna vprašanja o celostnem pristopu k razvoju občine Logatec Občanskega foruma Logatec niso odgovorile svetniške skupine NLBM - Neodvisna lista Berta Menarda, NSi - Nova Slovenija in SDS - Slovenska demokratska stranka (Občanski forum Logatec je svetniškim skupinam poslal tudi spomnik glede javnih vprašanj). V Občanskem forumu Logatec sklepamo, da omenjene svetniške skupine nimajo izoblikovanega stališča do problematike razvoja občine Logatec. Ob tem upamo, da njihov molk ne zrcali njihovega odnosa do civilne družbe v občini Logatec in kulture komuniciranja do občank in občanov.

Odziv svetniške skupine NaNo - Naša Notranjska
Član svetniške skupine NaNo - Naša Notranjska je dne 21. junija na javna vprašanja odgovoril s kratkim sporočilom, da se glede vsebine Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec odprto pogovarja s članom svetniške skupine OLL 2030 - Občanska lista Logatec 2030. Ob tem je dodal, da gre za zelo pomembno zadevo in da se morajo vse svetniške skupine okoli tega uskladiti. Poudaril je tudi, da so nekatere (področne op. a.) strategije že pripravljene oziroma se pripravljajo ali obnavljajo ter da ne vidi take praznine pri vprašanju priprave celostne strategije razvoja občine Logatec.

Odgovor svetniške skupine Gibanje Svoboda
Svetniška skupina Gibanje Svoboda se do roka za posredovanje odgovora na vprašanja Občanskega foruma Logatec ni sestala, zato je 13. junija daljši odgovor podal Lokalni odbor Gibanja Svoboda Logatec. Lokalni odbor podpira pripravo dolgoročne strategije razvoja občine Logatec ne samo do leta 2030 ampak tudi v naprej. Razvojno strategijo želijo oblikovati skupaj z občankami in občani, pri tem pa slediti premišljenemu načrtovanju in izvajanju, ki sloni na strokovnosti, sodelovanju in skrbni rabi javnih sredstev ter skladnosti s cilji kohezijske politike EU do leta 2027. Pobudo za pripravo Strategije razvoja občine Logatec do leta 2030 je član svetniške skupine podal na 4. seji sveta Občine Logatec. Pobuda predvideva ustanovitev posebne strateške skupine, ki bo sodelovala in usmerjala pripravo Strategije. Predlagajo, da v njej sodelujejo predstavniki organov Občine, predstavniki gospodarstva ter civilne družbe in direktorji ključnih javnih zavodov. Lokalni odbor Gibanja Svoboda prav tako podpira vzpostavitev Strateškega razvojnega sveta, ki se lahko imenuje tudi občasno delovno telo za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja Občine Logatec. Pri čemer pa meni, da je 7 predstavnikov v delovnem telesu premalo. Lokalni odbor Gibanja Svoboda Logatec tudi meni, da je potrebno vzpostaviti Razvojno-projektno pisarno, ki se naj organizira v okviru občinske uprave Občine Logatec in po potrebi projektno sodeluje z zunanjimi izvajalci.

Odgovor svetniške skupine OLL 2030 - Občanska lista Logatec 2030
Svetniška skupina Občanska lista Logatec 2030 je dne 21. junija v zvezi s postavljenimi vprašanji na kratko odgovorila, da podpira pripravo Strategije razvoja Občine Logatec. Ob tem opozarja, da je predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec, ki ga je pripravila Občina Logatec za obravnavo na občinskem svetu, pripravljeno nepopolno, mestoma nedorečeno in nekonsistentno, brez konkretnih nalog in zaključkov ter kot tako neprimerno za obravnavo. Prav tako so zapisali, da svetniška skupina že več kot mesec dni aktivno pripravlja osnutek gradiva za oblikovanje Strateškega sveta, katerega naloga bi bila priprava Strateških smernic razvoja občine Logatec do leta 2050, ki ga bodo predstavili na seji Občinskega sveta Logatec. Osnutek predvideva vključevanje širše javnosti v vseh fazah priprave Strateških smernic. Svetniška skupine OLL 2030 - Občanska lista Logatec 2030 prav tako podpira vzpostavitev Razvojno-projektne pisarne, ki bi lahko delovala kot "projekt" iz naslova LAS.

Predlogi izboljšav Občanskega foruma Logatec k predlogu Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa
Občanski forum Logatec je pripravil pripombe s predlogi izboljšav k predlogu Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec. Predlog sklepa je pripravila Občina Logatec za obravnavo na 5. redni seji Občinskega sveta. Občanski forum Logatec je predlagal naslednje izboljšave: 1) Pripravo enotne in celostne strategije razvoja občine Logatec, ki bo zasledovala koncept trajnostnega razvoja; 2) Opredelitev strokovnih in profesionalnih referenc ter kompetenc članic in članov v povezavi z izvajanjem nalog delovnega telesa; 3) Opredelitev odgovornosti za pripravo končnega besedila celostne strategije razvoja občine Logatec in načina njene priprave z vsemi ključnimi aktivnostmi, ki so običajne pri pripravi strateških dokumentov; 4) Zagotovitev ustrezne strokovne sestave telesa in kadrovske širine, ki bosta ustrezala naboru nalog ter zagotovitev zadostnih finančnih sredstev; 5) Dopolnitev določila o javnosti in preglednosti delovanja občasnega delovnega telesa in 6) Priprava strategije razvoja v roku enega leta ob podpori zunanje strokovne institucije, ki ima profesionalne reference z izdelavo metodologije zajemanja in analize podatkov, vključevanja občank in občanov v proces ter vsebinsko pripravo razvojnih strategij lokalnih skupnosti.

Predlogi izboljšav Občanskega foruma Logatec k predlogu Sklepa o ustanovitvi Strateškega sveta Logatec 2050
Svetniška skupina OLL 2030 - Občanska lista Logatec 2030 je na 5. seji Občinskega sveta predstavila svojo pobudo za ustanovitev Strateškega sveta občine Logatec kot posvetovalnega telesa župana. Občanski forum Logatec pozdravlja pobudo, ki izhaja iz modela razvojnega vodenja občine Logatec. Hkrati ocenjuje, da je predlog sklepa Občanske liste Logatec 2030 v posameznih členih nedorečen in pomanjkljiv ter kot tak odpira tveganje za privatizacijo strateškega načrtovanja. Občanski forum Logatec zato predlaga naslednje izboljšave predloga Sklepa o ustanovitvi Strateškega sveta Logatec 2050: 1) Namen strateškega sveta naj bo priprava enotne in celostne strategije razvoja občine Logatec, ki bo temeljila na konceptu trajnostnega razvoja. Strategija predstavlja ustreznejšo formulacijo glede na predvidene vsebine dokumenta v 2. odstavku 2. člena predlaganega sklepa; 2) Ciljna področja, na katerih bi se naj opredelilo strateške vsebine, so določena enostransko in niso nujno ustrezna. Zato predlagamo, da se dejanska ciljna področja opredelijo tekom procesa priprave strategije razvoja v sodelovanju z občankami in občani ter pregledom obstoječih virov kot je npr. »Nestrankarska razvojna pobuda za vasi, kraje in mesto občine Logatec« in obstoječih področnih strategij Občine Logatec; 3) Predlog sklepa ne opredeljuje, katere interesne skupine bodo na podlagi javnega poziva župana povabljene k predlaganju članov strateškega sveta. Prav tako ne opredeljuje postopka imenovanja znotraj interesnih skupin, s katerim bosta zagotovljena ustreznost in legitimnost članov strateškega sveta. Imenovanje članov strateškega sveta je tako prepuščeno županu, s čemer se odpira tveganje, da bo priprava strategije razvoja občine Logatec postala osebni projekt župana ter bo posledično privatizirana s strani (všečne) skupine imenovanih posameznikov. Občanski forum Logatec zato predlaga, da se pri odločitvi glede sestave Strateškega sveta predhodno opravi primerjalni pregled podobnih postopkov imenovanj, ki so jih za namen priprave celostne občinske strategije razvoja sprejele občini Logatec primerljive občine; 4) Predlog sklepa ne opredeljuje načela javnega in preglednega delovanja Strateškega sveta. V 13. členu je sicer opredeljeno, da strateški svet pri svojem delovanju sledi javnem interesu, kar pa v nadaljevanju ni konkretizirano. Občanski forum Logatec predlaga, da se delovanje v javnem interesu opredeli bolj podrobno tudi v luči predhodno omenjena tveganja za privatizacijo postopka priprave strategije razvoja občine Logatec; 5) Predlog sklepa predvideva različne odgovorne nosilce izvedbe razvojnih projektov. Ob tem pa ne določa ustrezne operativne strukture, ki bo skrbela za koordinacijo in spremljanje izvajanja projektov. Občina Logatec je imela v preteklosti težave z realizacijo bistveno manjših projektov iz naslova izvajanja projektov participativnega proračuna in 6) Predlog sklepa ne opredeljuje razmerja med Strateškim svetom in Občinskim svetom Občine Logatec. Prav tako ni navedeno ali Občinski svet potrjuje razvojne projekte, katere predlaga Razvojni svet. Občanski forum zato predlaga, da se to razmerje opredeli na jasen način s ciljem zagotoviti demokratični nadzor občinskega predstavniškega telesa nad izvajanjem občinske razvojne strategije.

Poziv Občanskega foruma Logatec svetniškim skupinam v Občinskem svetu in Občini Logatec k oblikovanju kredibilnega in izvedljivega pristopa k strateškemu načrtovanju
Občanski forum Logatec na podlagi (ne)odgovorov svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Logatec ugotavlja, da obstajajo različnih koncepti in predlogi, na kakšen način pristopiti k pripravi enotne in celostne strategije razvoja občine Logatec. Občanski forum Logatec se je javno opredelil in predlagal konstruktivne izboljšave tako k predlogu sklepa Občine Logatec kot tudi svetniške skupine OLL 2030 - Občanske lista Logatec 2030. Bistvena pomanjkljivost obeh predlogov je ta, da ne opredeljujeta sodelovanja z neodvisno zunanjo institucijo, ki ima strokovne reference z izdelavo metodologije zajemanja in analize podatkov, vključevanjem občank in občanov v proces ter vsebinsko pripravo razvojnih strategij lokalnih skupnostih. Vključitev zunanje izvajalske institucije bo zagotovila metodološko korektnost in procesno nepristranskost strateškega načrtovanja v skladu s predvidno časovnico priprave strategije. Odgovornost deležnikov razvoja občine Logatec pa je, da aktivno sodelujemo v procesu in po svojih najboljših močeh prispevamo k pripravi vsebinsko kakovostne in izvedljive Strategije razvoja občine Logatec, ki bo zrcalila potrebe in pričakovanja občank in občanov naše občine.

V skladu z zapisanim je Občanski forum Logatec s svojim strokovnimi kapacitetami, znanjem in izkušnjami pripravljen sodelovati z Občino Logatec in vsemi svetniškimi skupinami pri oblikovanju najustreznejšega pristopa k pripravi celostne Strategije razvoja Občine Logatec.

Občanski forum Logatec (po abecednem vrstnem redu)
Tine Albreht
Blaž Bešvir
Tadej de Gleria
mag. Simon Delakorda
Aljaž Hribernik
Dimitrij Pahor
Metka Rupnik
Jure Smole
Josip Žanko
Gregor Živec

Naslovniki sporočila za javnost:
- svetnice in svetniki v Občinskem svetu Občine Logatec
- Občina Logatec
- lokalni in regionalni mediji
- zainteresirane občanke in občani občine Logatec

SPOROČILO ZA JAVNOST: Logaška politika brez prepričljivega predloga za pripravo celostne Strategije razvoja občine Logatec (pdf).


Občanski forum Logatec

Pripombe Občanskega foruma Logatec na predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec

2023-06-28 10:05:50

 Logo_Občanski_forum_Logatec_dopis1.png

Logatec, 21. junij 2023 - Občanski forum Logatec pozdravlja namero Občine Logatec za pripravo celostne strategije razvoja občine. Občina Logatec je v povezavi s tem pripravila Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec. Kljub dobronamernosti predlaganega sklepa, Občanski forum Logatec opozarja na njegove vsebinske nedoslednosti, predvsem pa na nejasnost posameznih členov, ki bodo v primeru sprejema sklepa v sedanji obliki otežile delovanje občasnega delovnega telesa in rezultirale v neizpolnitvi njegovih ciljev. Zato se v Občanskem forumu Logatec obračamo na vse svetniške skupine v Občinskem svetu Občine Logatec s pripombami in dopolnitvami na predlagani sklep.

1. člen
Člen se nanaša na pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja občine Logatec. Običajna praksa strateškega načrtovanja v slovenskih občinah se nanaša pripravo enotne strategije, ki je vezana na določen časovni okvir (npr. finančno perspektivo EU, politični mandat). Država Slovenija ima sprejeto Strategijo razvoja Slovenije do 2030. Aktualni Program evropske kohezijske politike pokriva obdobje 2021-2027 z možnostjo koriščenja do leta 2029. V primeru dolgoročne strategije za desetletno obdobje se lahko zastavijo tudi kratkoročni cilji in z njimi povezane aktivnosti. Strateško načrtovanje za daljša obdobja do leta 2050 s prioritetam in aktivnostmi je zaradi negotovosti in kompleksnosti družbenega razvoja težko predvidljivo, zato se je pri opredeljevanju dolgoročne vizije razvoja smiselno omejiti na t.i. študije predvidevanja (foresight).

Predlagamo, da se v sled preudarnega strateškega načrtovanja 1. člen spremeni tako, da se bo nanašal na pripravo enotne in celostne strategije razvoja občine Logatec s kratkoročnimi in dolgoročnim cilji.

2. člen
Člen določa sestavo delovnega telesa, pri čemer pa ne opredeljuje pričakovanih strokovnih in profesionalnih referenc članic in članov za pripravo strategije razvoja občine Logatec (člen 3) in izvajanja s tem povezanih nalog (člen 5). Namesto tega predlog sklepa v 9. členu opredeljuje politični kriterij, po katerem svetniške skupine in samostojni svetniki predlagajo šest od sedmih članov delovnega telesa.

Predlagamo, da se 2. člen dopolni z odstavkom, ki bo opredelil strokovne in profesionalne reference ter kompetence članic in članov v povezavi z izvajanjem nalog delovnega telesa kot so univerzitetna stopnja izobrazbe, delovne izkušnje in reference s področij, ki so povezana z razvojnimi izzivi občine Logatec.

3. člen
Člen se nanaša namen in cilj občasnega delovnega telesa, ki je priprava kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja občine Logatec (v nadaljevanju: projekt).

Predlagamo, da se namesto kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja občine Logatec uporabi dikcijo »Strategija trajnostnega razvoja občine Logatec«. Koncept trajnostnega razvoja predstavlja globalno razvojno usmeritev, ki jo je sprejela Organizacija združenih narodov (Agenda 2030 za trajnostni razvoj) in uravnoteženo združuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko.

4. člen
Člen našteva pristojnosti in odgovornosti predsednika občasnega delovnega telesa.

Predlagamo, da se tretja vrstica dopolni na način, da se bo nanašala na poročanje Občinskemu svetu.

5. člen
Člen opredeljuje aktivnosti občasnega delovnega telesa, ki se nanašajo na pridobivanje informacij in dokumentacije ter izvedbo dogodkov. Pri čemer ni jasno ali bo delovno telo dejansko pripravilo in spisalo celotno besedilo strategije (krovne občinske strategije razvoja običajno obsegajo do 100 strani). Občinske razvojne strategije v večini primerov pišejo zunanje strokovne institucije, ki imajo izdelane metodologije zajemanja in analize podatkov, vključevanja občank in občanov v proces ter priprave strateških dokumentov. Ocenjujemo, da predlagani 5. člen ni vsebinsko skladen s 3. členom, ki določa namen in cilj občasnega delovnega telesa, ker ne zajema vseh aktivnosti, ki so dejansko potrebne za pripravo celostne strategije razvoja občine. Prav tako ni nikjer opredeljena javnost in preglednost delovanja občasnega delovnega telesa.

Predlagamo dopolnitev 5. člena na način, da bo iz njega jasno razvidno, kdo je odgovoren za pripravilo končnega besedila celostne strategije razvoja občine Logatec in na kakšen način bo potekala njena priprava z vsemi ključnimi aktivnostmi, ki so običajne pri pripravi strateških dokumentov. V primeru, da je to naloga občasnega delovnega telesa, je potrebno zagotoviti ustrezno strokovno sestavo telesa in kadrovsko širino, primeren nabor nalog ter zadostna finančna sredstva.
Dodatno predlagamo, da se člen dopolni s petim odstavkom o javnosti in preglednosti delovanja občasnega delovnega telesa prek objavljanja zapisnikov sestankov, poročil o napredku in končnega poročila na spletni strani občine Logatec.

7. člen
Člen kot rezultat dela občasnega delovnega telesa opredeljuje pripravo zaključnega poročila ne pa tudi predloga končnega besedila strategije za potrditev na občinskem svetu.

Predlagamo, da se 7. člen v izogib nejasnostim glede namena in ciljev predloga Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo strategije občine Logatec, dopolni tako, da bo med zahtevanimi rezultati dela občasnega delovnega telesa tudi predlog končnega besedila strategije občine Logatec, ki bo primeren za obravnavo in potrditev na Občinskem svetu.

8. člen
Člen določa dvoletni terminski načrt za izvedbo posameznih nalog (zbiranje gradiva, poročila analiz in ugotovitve), pri čemer pa ne opredeljuje besedila strategije razvoja občine Logatec kot končnega rezultata, kar je namen predlaganega sklepa (glej predlog dopolnitve 7. člena).

Ocenjujemo, da je dvoletni terminski načrt za izvedbo posameznih nalog in pripravo besedila strategije razvoja občine Logatec, predolg. Prakse posameznih občin kažejo, da je eno leto dovolj za pripravo strateškega razvojnega dokumenta (npr. občine Bled, Vrhnika, Kanal ob Soči). Zato predlagamo, da se 8. člen popravi tako, da bo besedilo strategije razvoja občine Logatec pripravljeno za potrditev na Občinskem svetu v roku enega leta od začetka veljavnosti sklepa.

Pomanjkljivosti v uvodnih pojasnilih
- v uvodnih pojasnilih manjka primerjalni pregled podobnih sklepov, ki so jih za namen priprave celostne občinske strategije sprejele občini Logatec primerljive občine. Manjka tudi kratek opis trenutnega stanja in izzivov, s katerimi se občina Logatec sooča;

- nerealna ocena finančnih posledic predlaganega sklepa v vrednosti 5.000,00 EUR letno v primeru, da je pričakovani končni rezultat občasnega delovnega telesa priprava zaključenega besedila Strategije razvoja občine Logatec, ki obsega vse standardne elemente strateškega razvojnega dokumenta. Prav tako manjka obrazložitev predvidenih stroškov, na podlagi katerih je bila narejena ocena (npr. ocena stroškov izvedbe organizacije posvetov in delavnic);

- pomanjkljiv nabor ciljnih skupin (posameznih deležnikov in skupin), katere je potrebno vključiti v proces priprave celostne strategije. Sodelovanje je potrebno omogočiti občankam in občanom, širši zainteresirani javnosti in sektorskim deležnikom lokalnega razvoja. Pri tem v Občanskem forumu Logatec pričakujemo, da se bo začasna delovna skupina izogibala ponavljanju slabe prakse vključevanja, ki ga izvaja Občina Logatec na primeru t.i. »participativnega proračuna«.

Sklepna ugotovitev
Občanski forum Logatec ocenjuje, da je Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec premalo premišljen in nedorečen glede na svoj namen in cilje. Občanski forum Logatec poziva vse svetniške skupine, da predloga ne potrdijo na 5. seji Občinskega sveta v obstoječi obliki brez upoštevanja pripomb in dopolnitev.

S spoštovanjem,

Občanski forum Logatec

Priloga: Pripombe Občanskega foruma Logatec na predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec (pdf).


Občanski forum Logatec

V občini Logatec pogrešajo podporno okolje za lokalni razvoj

2023-06-28 09:49:49

 Lokalni_razvoj_v_občini_Logatec1.jpg

Logatec, 21. marec 2023 – Občanski forum Logatec je na Območni obrtno-podjetniški zbornici Logatec organiziral javni dogodek »Potrebe in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec«. Namen dogodka je bil izmenjati poglede na potrebe in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec ter ustreznega pristopa k pripravi strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem. Dogodka se je udeležilo 26 predstavnikov/c društev, krajevnih skupnosti, gospodarstva, javnih institucij in zainteresiranih posameznikov, ki so podali različne pobude v povezavi z lokalnim razvojem. Opozorili so tudi na potrebo po celostnem pristopu in sistemski ureditvi lokalnega razvoja v občini Logatec.

Potrebe in pobude za lokalni razvoj v občini Logatec

Po uvodni predstavitvi mehanizma Lokalnih akcijskih skupin (LAS) s strani predstavnice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so udeleženci dogodka razpravljali o razvojnih potrebah v občini Logatec. Pri tem so posebej izpostavili projekte ekološkega kmetovanja in dostopa do zdrave hrane, aktivacijo in vključevanjo mladih v lokalno skupnost na njim prilagojene načine, promocijo in povezovanje gostinske in turistične ponudbe v občini, nadaljnji razvoj športa in širjenje športne infrastrukture, vključevanje krajevnih skupnosti v razvojne projekte, umestitev občine Logatec v regionalne razvojne povezave in razvoj občinskih blagovnih znamk.

Podporno okolje za lokalni razvoj

Prisotni predstavniki društev so opozorili, da je potrebno izboljšati vključevanje občank in občanov v razvojno načrtovanje, zmanjšati administrativne ovire pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov ter nasloviti neenakopraven položaj med javnim, gospodarskim in civilnem sektorjem pri dostopu do razvojnega financiranja. Eno izmed rešitev za naštete izzive bi predstavljala ustanovitev Razvojne pisarne v občini Logatec.

Nadaljnji koraki

Veliko dobrih idej za razvojne projekte se rojeva v društvih in med posamezniki, ki pa lahko v okviru svojih omejenih kapacitet pripeljejo projektne ideje samo do določene točke. Občanski forum Logatec bo v luči nadaljevanjih prizadevanj za dobro pripravljeno Strategijo lokalnega razvoja podal pobudo za redna srečanja zainteresiranih posameznikov in organizacij iz vseh sektorjev LAS s CILjem v občini Logatec. Srečanja bodo namenjena opredelitvi vsebin za razvojno strategijo ter izmenjavi idej in mreženju za pripravo razvojnih projektov.

Poročilo javnega dogodka

Podrobnejši pregled vsebin in zaključkov javnega dogodka »Potrebe in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec« je dostopen na povezavi https://www.mojaobcina.si/prenosi/novice/logatec/359597_porocilo-lokalni-razvoj-v-obcini-logatec-21-3-2023.pdf.

Zahvala

Zahvaljujemo se udeleženkam in udeležencem dogodka »Potrebe in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec« za podana mnenja in predloge, predstavnikom javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe iz občine Logatec v LAS s CILjem in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje na programu dogodka. Zahvaljujemo se tudi Območni obrtno-podjetniški zbornici Logatec za možnost izvedbe dogodka v konferenčni dvorani zbornice.

Občanski forum Logatec


Občanski forum Logatec

Vabilo na javni dogodek »Potrebe in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec«, 21. marec ob 17h

2023-03-13 15:02:15

Pasica_Občanski_forum_Logatec_2030-peticije2.png

Vabilo na javni dogodek

»Potrebe in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec«

(21. marec 2023 ob 17h, Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec)

 

Predstavniki/ce javnih institucij in gospodarstva ter posamezniki/ce iz civilne družbe smo 27. februarja 2023 ustanovili LAS s CILjem za obdobje do 2027. Namen Lokalne akcijske skupine (LAS) je spodbujati trajnostni razvoj skozi izvajanje projektov, ki imajo učinek na čim več ciljnih skupin na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno. LAS s CILjem deluje po načelu lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in povezuje ljudi, ki imamo določene skupne potrebe in se soočamo s skupnimi izzivi.

Ena izmed prvih nalog LAS s CILjem je priprava Strategije lokalnega razvoja do leta 2027. Strategija bo opredelila razvojne probleme, potenciale, usmeritve in cilje na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno. Na njihovi osnovi bo pripravljen akcijski načrt, ki bo konkretiziral cilje v
ukrepe in časovnico letnih aktivnosti.

Z namenom prispevati k oblikovanju dobro pripravljene strategije lokalnega razvoja, vas v Občanskem forumu Logatec 20301 vabimo na javni dogodek na temo opredelitve potreb in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec ter ustreznega načina priprave strategije.

S predstavniki javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe iz občine Logatec v LAS s CILjem bomo v moderiranem pogovoru izmenjali poglede na lokalni razvoj in strateško načrtovanje v občini. Hkrati je dogodek namenjen širši zainteresirani javnosti, ki želi sodelovati pri opredeliti razvojnih problemov in potencialov v občini Logatec po načelu razvoja »od spodaj navzgor«.

Vstop na dogodek je prost. Zaradi lažje organizacije prosimo za potrditev udeležbe prek spletne prijavnice https://www.1ka.si/a/ed3fdf1f do ponedeljka 20. marca 2023.

 

PROGRAM DOGODKA

17:00-17:10 Uvodni pozdrav

Job Rupnik, Občanski forum Logatec 2030

mag. Dejan Šraml, direktor OOZ Logatec

---

17:10-18:20 Pogovor »Potrebe in izzivi lokalnega razvoja v občini Logatec«

Jure Kramar, Osnovna šola Tabor Logatec

Martina Puntar, Računovodstvo in svetovanje, s.p.

Irena Gornik Raymond, Društvo Ajda Vrzdenec

Josip Žanko, gostinec in podjetnik, Občanski forum Logatec 2030

moderator mag. Simon Delakorda, Občanski forum Logatec 2030

---

18:20-19:00 Pogledi zainteresirane javnosti na razvojne probleme in potenciale v občini Logatec

(zapis predlogov in pobud, ki bodo poslani LAS s CILjem z namenom vključitve v Strategijo lokalnega razvoja do leta 2027).

 

Dodatne informacije o dogodku: mag. Simon Delakorda, 041 365 529, simon.delakorda@guest.arnes.si.

LEPO VABLJENI!

 

1) K sodelovanju pri izvedbi dogodka in udeležbi na programu sta bila vabljena tudi župan Občine Logatec g. Berto Menard in nosilni partner LAS s CILjem Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

2) Občanski forum Logatec 2030 je civilna družba občank in občanov, ki si prizadevamo za kakovostno življenje v vaseh, krajih in mestu občine Logatec. Cilj foruma je spodbujati aktivno državljanstvo in participativno demokracijo. Občanski forum se opredeljuje do razvojnih vprašanj v občini, pripravlja civilno-družbene pobude za boljše delovanje občine ter zagovarja javni interes in skupno dobro. Več informacij na povezavi https://www.facebook.com/ObcanskiforumLogatec2030.

 


Občanski forum Logatec 2030

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in vas vabimo k sodelovanju

2023-01-21 09:51:18

Spoštovani podpisnik/ca peticije in podpornik/ca prizadevanj Občanskega foruma Logatec 2023,

z veseljem vam sporočamo, da smo uspešno zaključili predvolilno kampanjo in se vam ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo za vašo podporo.

Kot relativni zmagovalci smo se uvrstili v Občinski svet Občine Logatec. Vaš cenjeni podpis pod Nestrankarsko razvojno pobudo za vasi, kraje in mesto občine Logatec nam je dal začetni zagon in potrditev, da smo na pravi poti, rezultati volitev pa kažejo, da v želji po bolj smotrnem, usklajenem in dolgoročno usmerjenem razvoju Občine Logatec nismo sami. Prav tako ne v želji po drugačnem, bolj transparentnem, vključujočem in učinkovitem vodenju občine in občinske politike, v dobro vseh občank in občanov Občine Logatec.

Kljub temu, da je naša svetniška skupina največja (6 svetnikov od skupaj 21), smo v opoziciji. Bivši in aktualni župan je s »starimi« strankarsko-političnimi zavezniki zaokrožil koalicijo in nadaljuje z dosedanjo politiko in s starim vzorcem ne-transparentnega in samovoljnega vladanja. Že na prvi seji občinskega sveta so nas, ob grobi kršitvi Statuta Občine in Poslovnika občinskega sveta Občine Logatec, izrinili iz ključnih struktur in organov odločanja in z načinom delovanja pokazali, da smo nezaželjeni in moteči element za njihov način vodenja Občine Logatec.

Kot aktivni člani Občinskega sveta Občine Logatec bomo vztrajali pri argumentirani in strokovno utemeljeni razpravi in transparentnem delovanju v okviru pravnih norm, za dobro vseh prebivalcev Občine Logatec. Čeprav bomo glasni ob vsaki nepravilnosti in kritični ob sleherni nesmotrni ali škodljivi odločitvi, bomo delovali konstruktivno. Vedno bomo predlagali alternativne, po našem prepričanju, dolgoročno vzdržne in smotrne rešitve in podprli vsak projekt, ki bo izpolnjeval takšne kriterije.

V nasprotju z drugimi, ki se, razen pred volitvami, zavijajo v informacijski molk, smo se v Občanskem forumu Logatec 2030 odločili za aktivno, dvostransko in redno komunikacijo z občankami in občani Občine Logatec.

S kratkimi zapisi vas bomo redno obveščali o dogajanju v občinskem svetu, vključno s svojimi stališči in argumenti in sicer na Facebook strani (https://www.facebook.com/ObcanskiforumLogatec2030), daljše zapise pa boste lahko sledili na naši spletni strani (https://logatec2030.si/).

Če pa bi želeli prejemati NOVIČNIK po elektronski pošti nam le to sporočite na naslednji e-mail naslov: info@logatec2030.si. Na ta naslov lahko naslovite tudi vaša vprašanja in predloge, lahko pa se obrnete neposredno na kateregakoli svetnika/co Občanske liste Logatec 2030. Z veseljem vam bomo prisluhnili.

S spoštovanjem,

Občanski forum Logatec 2030 in Občanska lista Logatec 2030


Občanski forum Logatec 2030

Zahvala za podporo in vabilo na javno predstavitev Občanske liste Logatec 2030

2022-11-06 19:21:49

Spoštovani,

najlepše se vam zahvaljujemo za podpis podpore Nestrankarski razvojni pobudi za vasi, kraje in mesto občine Logatec.

Številni občani in občanke si želite, da bi naša občina začela bolje izkoriščati razvojne priložnosti ter s povezovanjem svojih prebivalcev poskrbela za skupnost, ki bo temeljila na solidarnosti. Prav tako je marsikdo med nami nezadovoljen zaradi zamudne in negospodarne izvedbe občinskih projektov, nesmotrnih infrastrukturnih rešitev, nepremišljenega urbanističnega načrtovanja in pomanjkljivega vključevanja občanov v upravljanje občine Logatec. Ena izmed posledic takšnega stanja je tudi nazadovanje naše občine po kazalnikih razvitosti.

Zato smo se v Občanskem forumu Logatec 2030 v želji po spremembah aktivno vključili v lokalne volitve ter ustanovili samostojno in nestrankarsko Občansko listo Logatec 2030, ki bo s svojim županskim kandidatom ter kandidatkami in kandidati za občinski svet nastopila na prihajajočih lokalnih volitvah.

Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo na
javno predstavitev Občanske liste Logatec 2030,
ki bo potekala v sredo, 9. novembra 2022, ob 18. uri v Stekleni galeriji Športne dvorane Logatec (zemljevid).

Z vami bodo:
• Bogdan Lipovšek – kandidat za župana, upokojenec

in kandidati za občinske svetnike:
• Matevž Podjed – pobudnik Občanskega foruma Logatec 2030, direktor Notranjskega parka
• Katja Stražiščar – predlagateljica župana, pravnica na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
• Luka Loštrek – glasbenik, pedagog
• Ana Kermavnar Marinšek – zdravnica
• Borut Marolt – ravnatelj ZVI Logatec
• Špela Moroz – fotografinja
• Dimitrij Pahor – projektni asistent

Moderator dogodka: Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo.

Uradnemu delu s predstavitvijo in odgovori na vaša vprašanja bo sledilo neformalno druženje. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
 
Veselimo se srečanja z vami!

Dodatne informacije o dogodku in Občanski listi Logatec 2030:
https://www.facebook.com/ObcanskiforumLogatec2030
https://logatec2030.si/
https://www.facebook.com/watch/?v=3015014695463850&ref=sharing (predstavitveni video Občanske liste Logatec 2030 s kandidatom za župana Bogdanom Lipovškom)

Bogdan_Lipovšek_za_župana.pngObčanska_lista_Logatec_2030.jpg

Občanski forum Logatec 2030Delite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...