Proti ukinitvi financiranja učne pomoči kot ene izmed oblik DSP

Peticijo smo začeli učitelji, ki se ne strinjamo z ukrepi ministrstva. Spodnje besedilo smo naslovili na ministrstvo in več medijskih hiš. Hvala za vašo podporo.

 

 

Ga. dr. Stanislava Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje!

Spodaj podpisani smo ogorčeni nad vse bolj ponižujočimi, nepremišljenimi in nestrokovnimi ter povsem birokratskimi odločitvami Vašega ministrstva, katerih edini motiv in cilj sta doseči določeno številko v točno določeni tabeli. Kot vse prejšnje vlade pa si povrh vsega roke umijete s tem, da odgovornost praktičnega reševanja problemov prenesete na izvajalce. Vam je pomembno le, da se enačba v odnosu do Ministrstva za finance izide, ne glede na posledice, ki bi morale biti predmet resnega strokovnega premisleka.

Kolegici Bojani Potočnik izražamo popolno podporo. Nedopustno se nam zdi, da ste v eni izmed informativnih oddaj dejali, da verjamete, da bodo te ure kljub vsemu opravljene, ker da poznate te učitelje. Spodaj navedeni učitelji se s tem enostranskim ukrepom ne strinjamo in ne želimo, da govorite v našem imenu. 

Obveščamo Vas, da nismo pripravljeni zastonj opravljati ur DSP.

Prav tako želimo, da se ponovno odpre poglobljena, in zlasti strokovna, debata v zvezi s smiselnostjo NPZ. Pa ne le zato, ker bi tudi tu lahko resno problematizirali dejstvo, da jih osnovnošolski učitelji popravljamo brezplačno, temveč v prvi vrsti zato, ker se tu nemara skrivajo gotovo bolj upravičeni pomisleki o smiselnosti porabe javnih sredstev. Da o neplačanih nadomeščanjih ter sramotno nizkih dodatkih za razredništvo sploh ne govorimo.

 

 

Razlaga:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je 5. januarja letos na ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol naslovilo okrožnico o začasni ukinitvi financiranja učne pomoči kot ene izmed oblik dodatne strokovne pomoč. Ukrepu nasprotujemo in ministrstvo pozivamo, da ga umakne, saj ni v skladu z veljavno ureditvijo učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 119. členu omenjene pomoči ne uvršča med delovne obveznosti učitelja, izvajanje te pomoči pa v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Pravilnik) prav tako ni več element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev. Glede na veljavno ureditev delo, povezano z izvajanjem učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči, praviloma ne spada med delovne obveznosti učitelja. Zato je tudi plačilo ur učne pomoči, ki je odvisno od dejanske realizacije, ločeno od plačil iz naslova delovnega razmerja. Veljavni Pravilnik tako v 43.a členu posebej ureja plačilo ur učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči, in sicer tako, da ministra, pristojnega za šolstvo, pooblašča, da s sklepom določi merila za plačilo ur te pomoči.

Navedena pravna ureditev učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči se z novim koledarskim letom ni spremenila. Sklep, ki ga je pripravilo MIZŠ, ne ureja meril za plačilo ur omenjenega dela, ampak plačilo enostavno ukinja, lahko v nasprotju z omenjenim Pravilnikom predstavlja poseg v normative in standarde. Ukrep MIZŠ pa ni le v nasprotju z veljavno ureditvijo izvajanja učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči, temveč resno ogroža njeno kakovost ali celo izvajanje te pomoči nasploh.

V nasprotju z ukrepom iz okrožnice MIZŠ pričakujemo, da bodo strokovni delavke in delavci za opravljeno delo, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, prejeli ustrezno plačilo.

 

 

 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/strokovnjakinji-o-potezah-ministrstva-ucne-pomoci-kot-take-ne-bo-vec-ukradli-so-jo-otrokom.html