Peticija za varovanje reke Sore ter spremembo načrtovanih protipoplavnih projektov za Poljansko Soro od Puštala do sotočja, sotočje in Soro vzdolž Sorške ceste

PETICIJA ZA VAROVANJE REKE SORE TER SPREMEMBO NAČRTOVANIH PROTIPOPLAVNIH PROJEKTOV ZA POLJANSKO SORO OD PUŠTALA DO SOTOČJA, SOTOČJA IN SORE VZDOLŽ SORŠKE CESTE

Pobudnik peticije je Civilna Iniciativa Varuhi Sore, ki jo zastopajo:

Urška Kovač Mrak, Studenec 25, 4220 Škofja Loka

Romina Pleško, Studenec 17, 4220 Škofja Loka

Matjaž Križnar, Nad Plevno 10, 4220 Škofja Loka

 

 

NASLOVNIKI: Občina Škofja Loka, župan Tine Radinja, Oddelek za okolje in prostor, mestni svet Občine Škofja Loka, Ministrstvo za okolje in prostor

 

ZAHTEVA ZA SPREMEMBO NAČRTOVANIH PROTIPOPLAVNIH UKREPOV ZA OBMOČJE UREJANJA POREČJA SORE: POLJANSKE SORE OD PUŠTALA DO SOTOČJA, SOTOČJA IN SORE VZDOLŽ SORŠKE CESTE

 

RAZLOG PETICIJE:

Pri načrtovanju protipoplavnih ureditev za območje urejanja Poljanske Sore od Puštala do sotočja, sotočja ter Sore vzdolž Sorške ceste smo ugotovili, da projektni predlogi grobo posegajo v varovano območje narave s habitatnimi tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju (Uredba o habitatnih tipih), edinstveno drstišče podusti, drstišče sulca, kulturni spomenik Hudičeva brv in drugo. Ugotovljeno je bilo, da predvideni posegi niso v skladu z namenom in usmeritvami naravovarstvene zakonodaje na državnem in evropskem nivoju.

Reka Sora z edinstvenimi tipi vegetacije, drstišči s svojo za sedaj še dokaj neokrnjeno podobo, predstavlja visoko kategorizirano območje na evropskem nivoju ter nudi prebivalcem Škofje Loke, kot tudi drugim obiskovalcem mesta prostor za oddih v naravi, kopanje v poletnih mesecih, opazovanje ptic, rib, dreves in drugega rastlinja.

Reka Sora je uvrščena v naravovarstveno omrežje Evropske unije Naturo 2000 s katerim ohranjamo živalske in rastlinske vrste, habitatne tipe ter območja, ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni. Natura 2000 je družbena zaveza, da bomo in kako bomo varovali naravo. Zato so posegi, ki vključujejo betoniranje brežine in rečne struge ter hkrati pomembno NE doprinesejo k poplavni varnosti, nedopustni, saj bi lahko poslabšali stanje območja in delovanje ekosistema, hkrati pa uničili tudi sedanjo podobo reke.

Skupni imenovalec delovanja civilne iniciative je varovanje okolja, reke Sore, njenega naravnega habitata rastlin, živali in voda, z naravi prijaznimi posegi človeka.

 

 

 

OBSEG DELOVANJA:

Obseg civilne iniciative je primarno osredotočen na reko Soro; Poljansko Soro od Puštala do sotočja, sotočja in Soro vzdolž Sorške ceste. V skupnem interesu pa seveda lahko deluje tudi na širšem območju reke Sore.

 

ZAHTEVE:

Vezano na idejne protipoplavne projektne rešitve, ki temeljito posegajo v naravni habitat reke Sore, kjer bi betonski elementi za namen protipoplavne zaščite ter predvideni urbani elementi uničili nemoteno sobivanje vseh živečih bitij ter s preureditvijo grobo posegali v varovano naravno območje.

Danes, kljub preteklim posegom v strugo Sore, še v veliki meri ohranjen rečni habitat, ki bogati mestno jedro, po trenutno načrtovanih ukrepih lahko že jutri postane v beton ukleščena voda.

 

Vezano na do sedaj javnosti predstavljene trenutne projektne rešitve za zagotavljanje poplavne varnosti, vas z namenom ohranjanja in zagotavljanja ugodnega stanja reke in v njej ter njeni neposredni bližini živečih živalskih in rastlinskih vrst pozivamo:

 

 1. da takoj pričnete z iskanjem strokovnih, naravi prijaznih protipoplavnih projektnih rešitev, ki bodo hkrati učinkovito ščitile poplavno ogrožene, reko Soro (Poljansko, Selško in Soro) in okolje v širšem obsegu ter s tem tudi prihodnje generacije,

 2. da prenehate s podporo zastarelih protipoplavnih projektov, ki vključujejo betoniranje brežine in rečne struge ter hkrati pomembno ne doprinesejo k poplavni varnosti in s tem neupravičeno posegajo tudi v neposredno okolico, poraščeno z lesnato vegetacijo (vključno s HT91EO*; habitatni tip, ki se prednostno ohranja v ugodnem stanju - Uredba o habitatnih tipih),

 3. da se pri načrtovanju protipoplavne zaščite prvenstveno upošteva pomembna dejstva iz preteklih neuspešnih regulacijskih projektov na Sori in odstrani vse gradbene deponije (tudi tiste iz 60, 70 ih let prejšnjega stoletja) v strugi Sore in njenem ožjem vplivnem območju, kar bi zagotavljalo razlivne površine in zelo verjetno omililo potrebne ukrepe v sami strugi Sore.

 4. da pri projektiranju protipoplavnih ukrepov striktno sledite zakonsko opredeljenim naravovarstvenim smernicam na državni in evropski ravni ter se o vseh posegih predhodno posvetujete s strokovnjaki iz področja naravovarstva, biologije, ihtiologije, ekologije voda itd.,

 5. da izvedete študijo širše presoje možnih protipoplavnih ukrepov, ki vključuje predele gorvodno od Puštala in dolvodno od Sorške ceste, v okviru celotne občine Škofja Loka in v sodelovanju s sosednjimi občinami,

 6. da podate pobudo za zaščito naravnega drstišča podusti in sulca dolvodno od Hudičeve brvi,

 7. da podate pobudo za zaščito naravne vegetacije z večdesetletno tradicijo, kot so na primer drevesa na levem bregu Poljanske Sore, nasproti Taborniškega doma ter druga,

 8. da uredite potrebno infrastrukturo za praznjenje in čiščenje kemičnih stranišč in sivih odplak za avtodome, parkirane na kopališču (trenutno se praznijo tudi v Poljansko Soro).

 9. Pričakujemo, da že v zgodnji fazi dogovarjanja o potencialnih prihodnjih posegih in/ali ureditvah široko vključujete lokalne skupnosti, v obliki različnih posvetov, predstavitev in razprav.

 

 

 

PREDLOGI:

 

Nevezano na naše zahteve podajamo še nekaj predlogov za izboljšanje stanja obeh Sor in izboljšanja bivalnih razmer prebivalcev Škofje Loke.

 

 1. Predlagamo, da v najkrajšem možnem času (do največ 5 let) izvedete premestitev klavnice iz območja sotočja. Nedopustno je, da se zadeva vleče že ??? let.

 2. Predlagamo, da vzpostavite mestno kopališče z vsemi potrebnimi infrastrukturnimi elementi na območju kopališča v Puštalu, in sicer po principu na naravi temelječih rešitev z ohranitvijo in zasaditvijo vegetacije, ohranitvijo naravnih rečnih brežin itd. (nature-based solutions) ter z upoštevanjem želja domačinov.

 3. Predlagamo, da ob Sori, namesto prekomernega odstranjevanja drevnine, po potrebi poskrbite za dodatno zasaditev dreves in strokovno poseganje v obstoječo vegetacijo, pri čemer naj o nujnosti in primernosti posegov odloča stroka, vezana na naravovarstvena področja, ki se ukvarjajo z vodotoki in obvodno vegetacijo.

 4. Dajemo pobudo za trajnostni pristop ter ozaveščanje javnosti o sonaravnem bivanju, ki omogoča ohranjanje naše biodiverzitete in je edina pot, ki vodi v prihodnost.

 

 

STALIŠČA OBČINE, KI JIH PODPIRAMO:

 

 1. Interes za protipoplavne ureditve, torej angažiranost za protipoplavno zaščito poplavno ogroženih.

 2. Interes za vzpostavitev kopališča v Puštalu.

 

 

Reka Sora nam danes ponuja naravno območje za odmik v naravo, za kopanje v poletnih mesecih, s svojo vplivno okolico pozitivno vpliva na klimatske razmere neposredno v mestnem jedru. S svojimi okoliškimi, do neke mere še vedno ohranjenimi lokami, daje ime našemu mestu (Loka). In v svoji igrivosti daje poseben pečat mestu, ki ga opazi vsak obiskovalec. Zato res ni potrebe po uničenju naravnega habitata živali, rastlin in vode.

 

Civilna iniciativa Varuhi Sore

 

Pobudniki: 

Romina Pleško, Studenec 17, Škofja Loka

Urška Kovač Mrak, Studenec 25, Škofja Loka

Matjaž Križnar, Nad Plevno 10, 4220 Škofja Loka

 

 

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Romina Pleško lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...