PETICIJA ZA OHRANITEV GORSKEGA KMETA

71. člen Ustave republike Slovenije, nalaga posebno skrb gospodarskemu, kulturnemu in socialnemu napredku prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih.  

ZAHTEVE Civilne iniciative 71:  

1.      Začetek uresničevanja drugega odstavka 71. člena Ustave RS, ki določa, da država skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih.

2.      Zagotovitev ustreznih in enakopravnih pogojev opravljanja dejavnosti na gorskih območjih tako, da se Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gozdovih, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora in Zakon o TNP uskladijo z Ustavo RS.

3.      Na območju TNP in biosfernem območju Julijske Alpe se zagotovi uresničevanje tudi ciljev ohranjanja kulturnih, krajinskih in duhovnih vrednot, kakovosti in pestrosti krajin, kulturne dediščine, razvoj, ohranjanje poseljenosti z ustrezno kakovostjo življenja.

4.      Območja varovanja narave se uredi s pogodbenim odnosom med izvajalci zaščite in lastniki zemljišč in sicer za plačilo nadomestil oziroma izvajanje storitev za zmanjšanje gospodarske učinkovitosti, vzdrževanja kulturne krajine in opuščanje dejavnosti.

5.      V svetu JZ TNP se zagotovi 50% glasov lastnikom zemljišč in omogoči soupravljanje.

6.      Vsak poseg v lastninsko pravico, ki jo omejuje prekomerno se mora izpeljati po postopkih, kakor izhajajo iz 69. člena Ustave RS, ki določa, da se lastninska pravica na nepremičnini lahko v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Pravne razmere se po tem členu uredi tudi za obstoječe stanje, pri čemer mora biti v postopkih lastnikom zagotovljeno sodno varstvo.

7.      Za opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti se zagotovi infrastrukturne pogoje, ki bodo omogočali opravljanje te dejavnosti v skladu s predpisi in pod konkurenčnimi pogoji (dostopnost z modernimi stroji, zagotavljanje pogojev za delavce po delovni zakonodaji, zagotavljanje dobrobiti živali).

8.      Odprava nezakonitih razglasitev varovalnega gozda z zadnjo spremembo Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom in ponovna izvedba postopka razglasitev, ki bo skladna z Ustavo RS.

9.      Zagotovitev upravljanja z velikimi zvermi, ter uvedba novih načinov varovanja pred njimi, saj ograje, kot zaščitni ukrep, niso primerne za alpski svet.

10.  Upoštevanje kmetijstva in gozdarstva kot ključnega dejavnika in delničarja pri razvoju turizma in upravljanja s prostorom, zlasti ob uvedbi eko regije na biosfernem območju Julijske Alpe, ki se mora odraziti v ustrezni pošteni ceni tako pridelanih lokalnih produktov po sistemu poštene trgovine.


CIVILNA INICIATIVA 71 - za napredek treh dolin (civilna.iniciativa71@gmail.com)    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo CIVILNA INICIATIVA 71 - za napredek treh dolin (civilna.iniciativa71@gmail.com) lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...