PETICIJA ZA ENAKOPRAVNO IN POŠTENO OBRAVNAVO OČETOV IN MATER NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IN SODIŠČIH

PETICIJA ZA ENAKOPRAVNO IN POŠTENO OBRAVNAVO OČETOV IN MATER NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IN SODIŠČIH: PREDLOG AMANDMAJA O SNEMANJU K ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU  

Podpisniki peticije se zavzemamo, da se na zakonodajni ravni in v praksi pristojnih državnih organov ustrezno uredi obravnavanje ločitev in predvsem ureditve (skupnega) skrbništva in/ali stikov obeh staršev z otroki po ločitvi na način, ki bo omogočal enakopravno in pošteno obravnavo obeh staršev z namenom zasledovanja največje koristi otrok.  

Sedanja praksa, ko so postopki pred CSD pogosto sami sebi namen, kjer ni zagotovljeno, da bi se spremljalo izvajanje dogovorjenega na sestankih CSD, čas pa med tem nerazumno dolgo teče, pa tudi, kjer očetje pogosto niso oziroma nimajo občutka, da so v odnosu do otrok enakopravno in pošteno obravnavani, namreč krši tako pravico očeta, do vzgoje svojih otrok, kot tudi največjo korist otrok, in hrati splošno pravico do poštene in enakopravne obravnave.

Te pravice varuje tako Ustava Republike Slovenije kot tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (EKČP). Glede kršitve 8. člene EKČP v povezavi s pravico očeta do stikov s svojimi otrok oz. sodelovanja pri vzgoji po ločitvi, je bila Republika Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice že večkrat obsojena, vendar žal do opaznejše spremembe zakonodaje in prakse, ki bi de facto omogočila učinkovito, enakopravno in pošteno obravnavo obeh staršev tako v postopkih pred CSD-ji kot v drugih upravnih in sodnih postopkih, do sedaj v Sloveniji ni prišlo.  

Podobno velja za sodne dvorane, kjer se za zaprtimi stenami sodniške odločitve pogosto v škodo zlasti odnosu med otrokom in očetom.  

Zato predlagamo, da ministrstvo, pristojno za družino, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za pravosodje, pregleda obstoječo zakonodajo in dejanski potek postopkov z namenom zagotavljanja učinkovite obravnave vprašanj glede skrbništva, stikov in enakopravnega sodelovaja pri vzgoji otrok s strani obeh staršev kakor tudi odmerjanja in razumne uporabe preživnine. Ker so otroci občutljivi in je z njimi pogosto mogoče manipulirati, je še posebej pomembno, da se v njihovo (največjo) korist, tovrstna vprašanja rešujejo enakopravno, pošteno, učinkovito, hitro in prednostno.  

Podpisniki te peticije predlagamo, da se kot eden od prvih ukrepov, ki bo omogočil učinkovitejšo in enakopravnejšo obravnavo obeh staršev po ločitvi glede stikov in vzgoje njunih otrok in zagotavljal zasledovanje največje koristi otroka v postopkih pred CSDji, pa tudi dejansko izvajanje  3., 4., 6., 7., 60.a, 83., 89., 92., 93., 94., 109. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A - v nadaljevanju: ZSV), čim prej sprejme naslednji amandma k Zakona o socialnem varstvu:  V 92. členu ZSV naj se doda nov drugi  odstavek, ki se glasi:   »Vsaka obravnava se lahko na željo katerega koli udeleženca snema. Vsaka stranka v postopku ima pravico dostopati do posnetka. Vsaka stranka v postopku mora prejeti zapisnik obravnave pred zakonsko določenim rokom za možnost ugovora pri pristojnem organu. Katera koli stranka ima pravico do prisotnosti tretje osebe po lastni izbiri kot svoje priče, razen če gre za osebo, ki je osumljena kaznivega dejanja ali obsojena za kaznivo dejanje zoper udeleženca obravnave.«  

Predlagamo tudi, da se snemanje omogoči (zagotovi) in ustrezno zakonsko uredi v vseh postopkih pred CSD-ji pa tudi pred sodišči, ki se nanašajo na vprašanja razmerja med starši in otroki (t.j. predvsem iz 4. poglavja (obveznosti in pravice staršev in otrok),  5. poglavja (izvajanje starševske skrbi) in 7.poglavja (ukrepi za varstvo koristi otroka) in 8. poglavja (obveznost preživljanja med starši in otroki) Tretjega dela (Razmerje med starši in otroki) Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg).  

V času, ko pogovore s strankami snema skoraj vsako podjetje zavoljo spremljanja kakovosti in ko se vsak pogovor s sodišči v RS snemajo, se za ključne obravnave, ki zadevajo življenja otrok, uradno odreka snemanje, tako da uradnice in uradniki ter sodniki lahko zelo preprosto manipulirajo vsebine brez možnosti kakršnega koli dokazovanja, kaj šele ugovora ali pritožbe. Tovrstne manipulacije so v škodo otrok in njihove pravice do dobre in pravične vzgoje s strani obeh staršev.  

Leon Stefanija  

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Leon Stefanija to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...