ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Stopite v stik z avtorjem peticije

Vabilo na Zbor krajanov KS Slovenske Konjice - ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

2024-03-13 18:54:46
Vabimo vas, da se udeležite Zbora krajanov Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, ki bo v četrtek 14.3.3024 ob 17h v Domu kulture Slovenske Konjice.

V koncesijski pogodbi iz leta 2001 se je pojetje Kongrad zavezalo, da bo do leta 2021 kamnolom saniralo in zaprlo. Temu ni tako niti 3 leta po tem roku. Zato bomo na zboru predstavili naše nasprotovanje do predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro. Predlog odloka ne zagotavlja takojšnjega zaprtja in sanacije kamnoloma, ampak njegovo obratovanje podaljšuje še za naslednjih 18 let.  

Da bomo lahko na zboru veljavno odločali potrebujemo prisotnost najmanj 220 glasov krajanov. Zato vas vabimo, da se zbora udeležite in nanj povabite tudi vaše sosede in sokrajane iz KS Slovenske Konjice.

V priloženem vabilu so opredeljeni tudi glavni razlogi, zaradi katerih v Civilni iniciativi nasprotujemo sprejemu OPPN-ja in zahtevamo takojšnje zaprtje kamnoloma z izvedbo tehnične sanacije. kot jo predvideva rudarska zakonodaja.
 
Lep pozdrav,

Tadej Slapnik
Vodja civilne iniciative
Vabilo_na_zbor_krajanov_KS_Slovenske_Konjice_-_Za_zaprtje_kamnoloma.png
Razlogi_ZA_zaprtje_kamnoloma_pod_Konjiško_goro.png

Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Vabilo na srečanje članov civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

2024-02-14 15:19:58

Spoštovani,

seznanjamo vas, da v sredo 21. februarja ob 16h v prostorih Dvorane Konjičanka javna obravnava predloga OPPN o sanaciji kamnoloma pod Konjiško goro, ki ga je v postopek vložilo podjetje Kongrad d.d.

Z namenom, da se uskladimo glede podajanja pripomb in predstavitve stališč civilne iniciative v sklopu postopka javne razgrnitve predloga odloka vas vabim, da se udeležite usklajevalnega sestanka Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro, ki bo v soboto 17.2. ob 16. uri v Dvorcu Trebnik, sejna soba številka 202.

Prav tako vas vabim, da se udeležitev javne obravnave, ki bo v sredo 21.2. ob 16h v Dvorani Konjičanka udeležite v čim večjem številu in nanjo povabite tudi vaše sosede in sokrajane iz občine Slovenske Konjice, ki nasprotujejo nadaljnjemu izkoriščanju kamnoloma v prihodnjih 18 letih, v sklopu katerega podjetje Kongrad v predlogu OPPN načrtuje pridobiti dodatnih 1.200.000 m3 kamnin.

Prosim vas, da mi vašo udeležbo na sestanku, ki bo v soboto 17.2. in na javni obravnavi, ki bo v sredo 21.2. potrdite s SMS-jem na: 031 348 930

 
Lep pozdrav,

Tadej Slapnik
Vodja civilne iniciative
ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro
M: +386 (0) 31 348 930
 

Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Svet KS Slovenske Konjice zavrnil predlog odloka Odloka o sanaciji kamnoloma pod Konjiško goro

2024-01-23 17:06:55

Pozdravljeni podpisniki peticije ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro,

seznanjamo vas, da je v sredo 10.1.2024 potekala seja krajevne skupnosti Konjice, na kateri so predstavniki podjetja Kongrad predstavili predlog Odloka o sanaciji kamnoloma pod Konjiško goro. Z namenom, da se lahko podpisniki peticije čim prej seznanimo z vsebino odloka je vodja civine iniciative v torek 23.1.2024 v imenu civilne iniciative na predsednika KS Slovenske Konjice Stanka Frima in na župana Občine Slovenske Kopnjice Darka Ratajca naslovil poziv k posredovanju predloga odloka s pripadajočo dokumentacijo. 

Po neuradnih informacijah naj bi predlagatelj odloka (podjetje Kongrad) v zadnji verziji odloka še povečal predvideno količino na kar 1.200.000 m3 in predlagal da se obdobje eksploatacije podaljša za 15 let (+3 leta), z možnostjo podaljšanja tudi po 18 letih.
 
Svet Krajevne skupnosti Slovenske Konjice je po neuradnih informacijah na omenjeni seji 10.1.2024 s 6 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel sklep, da se NE strinja s predlogom odloka. 

Prav tako po neuradnih inforamcijah naj bi predstavniki predlagatelja (podjetja Kongrad) v zadnji polovici leta 2023 na seji odbora za gospodarstvo Občinskega sveta Slovenske Konjice predstavili načrtovan obseg eksploatacije kamnoloma, ki pa naj bi ga člani odbora večinsko podprli.

V mesecu februarju 2024 naj bi bil predlog odloka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, čemur bo sledila 14 dnevna javna razgrnitev predloga odloka v sklopu katere lahko zainteresirana javnost poda svoja stališča do vsebine odloka.

V časovnem terminu javne razgrnitve predloga odloka, lahko Krajevna skupnost Slovenske Konjic skliče Zbor krajanov KS Slovenske Konjice, na katerem se krajanom in ostalim zainteresiranim v postopku sprejemanja odloka omogoči, da predstavijo stališče do odloka.

Zbor krajanov KS Slovenske Konjice lahko skliče župan občine ali Svet Krajevne skupnosti Slovenske Konjice. Vsled tega, je vodja civilne iniciative ZA zaprtje kamonolma pod Konjiško goro, v torek 23.1.2024 na predsednika KS Slovenske Konjice Staneta Friam naslovil pobudo za sklic seje sveta KS Slovenske Konjice v prvem tednu februarja, na kateri bomo lahko predstavniki Civilne iniciative podali in obrazložili pobudo za sklic.

Zbor krajanov lahko skliče tudi župan občine, zato je vodja civilne iniciative ZA zaprtje kamonolma pod Konjiško goro v torek 23.1.2024 na župana Darka Ratajca naslovil poziv, k posredovanju informacij, po kakšnem postopku, lahko pobudo za sklic Zbora krajanov naslovimo nanj.
 
Po prejemu omenjene dokumentacije, se bo z njo najprej seznanila ožja inicialna skupina ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro in o njeni vsebini seznanila vse podpisnike peticije ZA zaprtje kampnoloma in zainteresirano javnost.

Lep pozdrav,
Tadej Slapnik
Vodja civilne iniciative
ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Odgovor inšpektorata na zahtevo za izvedbo inšpekcijskega nadzora podano s strani Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

2023-01-19 18:24:21

Spoštovani,

v tekstu spodaj v celoti objavljamo odgovor direktorice Inšpekcije za energetiko in rudarstvo mag. Suzane Macolič na zahtevo za izvedbo inšpekcijskega nadzora podane s strani Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro, ki vam jo prav tako prilagamo v priponki.

Iz odgovora inšpektorice je razvidno, da je bilo s strani pristojnega inšpektorata nesporno ugotovljeno:
- da je družba KONGRAD d.d. na dan ogleda kamnoloma izkoriščanje mineralne surovine izvajala na zemljišču, kjer družba nima podeljene rudarske pravice. Iz uradnih evidenc, oziroma Rudarske knjige pridobivalnih prostorov je razvidno, da za del zemljišča s parc. št. 741/19, k.o. Slovenije Konjice, kjer se je na dan ogleda kamnoloma izvajalo izkoriščanje, ni bila podeljena rudarska pravica oziroma koncesija za izkoriščanje mineralne surovine.
- Iz ugotovitev na terenu, iz uradnih evidenc oziroma vpogleda v Rudarsko knjigo je razvidno, da so se na zemljišču s parc. št. 741/19, k.o. Slovenske Konjice izvajajo nezakonita rudarska dela. 

Z navedenimi ugotovitvami so opozorila civilne iniciative, da podjetje Kongrad v kamnolomu pridobiva kamnino že izven dovoljenih meja dobila nesporno potrditev s strani pristojnega inšpektorata.V civilni iniciativi zato opozarjamo pristojne na Občini Slovenske Konjice in na pristojnem ministrstvu, da pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšanje veljavne koncesije, kot tudi pri odločanju o izdaji soglasja za pridobitev nove koncesije upoštevajo dejstvo, da je podjetje Kongrad nezakonito izkoriščalo kamnino po sedaj veljavni koncesiji in jih pozivamo, da podjetju tudi zaradi tega dejstva ne podaljšajo koncesije in prav tako tudi ne izdajo nove koncesije.  

Odgovor direktorice Inšpekcije za energetiko in rudarstvo mag. Suzane Macolič: 

"Zadeva: Kamnolom Konjiška gora  

Spoštovani !  

V nadaljevanju vam pošiljamo pojasnila rudarske inšpekcije, iz katerih je razvidno stanje kamnoloma Konjiška gora. Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je družba KONGRAD d.d., Slovenske Konjice, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjeno koncesijsko pogodbo št. 354-14-114/01 z dne 10.12.2001.  

Koncesijska za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita je bila sklenjena za dobo 20 in z aneksom: dodatek št. 1 podaljšana do 10.6.2023. Družba KONGRAD d.d. iz Slovenskih Konjic pridobiva tehnični kamen – dolomit v kamnolomu Konjiška Gora že več kot 40 let. Dela v kamnolomu se izvajajo na podlagi rudarskega projekta »Rudarski projekt pridobivanja dolomitnega peska v kamnolomu Konjiška gora«, katerega sestavni del je Lokacijska dokumentacija št. 351-63/79-2/3 z dne 18.5.1979 in Aneks k LD št. 457/77 z dne 18.5.1979.  

Iz lokacijske dokumentacije je razvidno, da je v globino dovoljeno izkoriščanje dolomita do k.380. Rudarski projekt »Rudarski projekt pridobivanja dolomitnega peska v kamnolomu Konjiška gora« je potrjen z dovoljenjem za izkoriščanje oziroma odločbo št. 310-1/79-2/3, ki je bila izdana dne 28.12.1979. S tem dovoljenjem se je dovolilo izkoriščanje dolomitnega peska v peskokopu pod Konjiško goro na zemljiščih s parc. št. 741/10, 741/20, 741/2, 741/3, 741/7, 741/8, 741/9, 741/1, 741/19, 741/4 in 741/5, vse k.o. Slovenske Konjice. V izreku odločbe je v 3. točki določeno, da je peskokop dovoljeno izkoriščati samo do k. 445 ter v smeri na jugozahodno stran.  

V 5. členu koncesijske pogodbe je navedeno, da se pridobivalni prostor, na katerega se nanaša rudarska pravica nahaja na zemljišču, ki je določen v dovoljenju za izkoriščanje št. 310-1/79-2/3 z dne 28.12.1979. Ugotovljeno je, da je pridobivalni prostor kamnoloma Konjiška gora v Rudarski knjigi »Ugotovljen« in je precej manjši, kot je površina kamnoloma Konjiška gora. Pridobivalni prostor iz uradnih evidenc Geološkega zavoda je priloga temu dopisu.  

V preteklosti je rudarska inšpekcija izdala družbi KONGRAD d.d. dve odločbi, s katerimi je prepovedovala izvajanje del v kamnolomu. Izdana je bila prepoved poseganja nad k. 445, poleg tega je bil izdan ukrep prepoved poseganja pod k. 380. V letu 2021 je bil ponovno uveden inšpekcijski nadzor.  

Ugotovljeno je, da je družba KONGRAD d.d. na dan ogleda kamnoloma izkoriščanje mineralne surovine izvajala na zemljišču, kjer družba nima podeljene rudarske pravice. Iz uradnih evidenc, oziroma Rudarske knjige pridobivalnih prostorov je razvidno, da za del zemljišča s parc. št. 741/19, k.o. Slovenje Konjice, kjer se je na dan ogleda kamnoloma izvajalo izkoriščanje, ni bila podeljena rudarska pravica oziroma koncesija za izkoriščanje mineralne surovine. Iz ugotovitev na terenu, iz uradnih evidenc oziroma vpogleda v Rudarsko knjigo je razvidno, da so se na zemljišču s parc. št. 741/19, k.o. Slovenje Konjice izvajajo nezakonita rudarska dela. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da se je poglobitev kamnoloma na nekaterih delih izvedla do k. 360 kamnoloma, kar je razvidno iz geodetskega posnetka in specifičnih profilov. Dela nad k. 445 se, po izdani odločbi o prepovedi, niso izvajala.  

Družbi KONGRAD d.d., Slovenske Konjice se je z odločbo v letu 2021 prepovedalo izkoriščanje mineralne surovine izven pridobivalnega prostora kamnoloma Konjiška gora, in sicer izven označene meje pridobivalnega prostora, ki je »ugotovljen« v Rudarski knjigi in izven parametrov, ki jih določa Rudarski projekt pridobivanja dolomitnega peska v kamnolomu Konjiška gora, katerega sestavni del je Lokacijska dokumentacija št. 351-63/79-2/3 z dne 18.5.1979 in Aneks k Lokacijski dokumentaciji št. 457/77 z dne 18.5.1979.  To pomeni, da je prepovedano izkoriščanje izven označene meje pridobivalnega prostora, ki je »ugotovljen« v Rudarski knjigi, izkoriščanje pod k. 380 in nad k. 445 ter v smeri na jugozahodno stran kamnoloma.  

Zaloge dolomita v kamnolomu Konjiška gora, pri omejitvi izkoriščanja od k. 380 do k.445 in velikosti odobrenega pridobivalnega prostora, so večinoma že izkoriščene. V kamnolomu Konjiška gora je prišlo do stanja, ko so širine etaž in nakloni brežin na meji s projektiranimi normativi.

To je mogoče ugotoviti tudi iz primerjave stanja kamnoloma in prerezov. Iz potrdila iz stanja zalog in virov mineralne surovine, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo dne 27.12.2022 je razvidno, da je bilo na dan 31.12.2021 na območju pridobivalnega prostora Konjiška gora še 7.095 m3 odkopnih zalog tehničnega kamna dolomita. Nosilec rudarske pravice je predložil dokazila, da vodi postopke za širitev kamnoloma s končno sanacijo v skladu s prostorskim planom občine, ki je bil sprejet leta 2016. Pojasnjeno nam je bilo, da so trenutno sv fazi izdelave OPPN. Poleg tega je nosilec rudarske pravice po naših informacijah podal vlogo za podaljšanje rudarske pravice oziroma koncesije.

Pogoji za podaljšanje rudarske pravice so določeni v 50. členu ZRud-1. Eden od pogojev za podaljšanje je, da izkoriščanje ni potekalo izven mej odobrenega pridobivalnega prostora. Tega pogoja družba KONGRAD d.d., Slovenske Konjice nima, zato Ministrstvo za infrastrukturo, ki vodi postopke podaljšanja, rudarske pravice oziroma koncesije najverjetneje ne bo podaljšalo.  

Izredni inšpekcijski postopek, ki je bil uveden v kamnolomu Konjiška gora še ni končan. Glede na dejansko stanje kamnoma Konjiška bo rudarska inšpekcija ukrepala v skladu s svojimi pooblastili. V primeru ne podaljšanja rudarske pravice, bo družba KONGRAD d.d., Slovenke Konjice morala ravnati kot določa 100a. člen ZRud-1. Ta člen določa pogoje za zapustitev rudnika v primeru prenehanja rudarske pravice pred zaključkom sanacije.

Če koncesijska pogodba med Republiko Slovenijo in nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje preneha, pa popolna in trajna opustitev rudarskih del še ni bila izvedena, takšni pravni ali fizični osebi (bivši nosilec rudarske pravice) s prenehanjem koncesijske pogodbe ne preneha obveznost popolne in trajne opustitve rudarskih del iz 95. člena ZRud-1. Kadar ob prenehanju koncesijske pogodbe redna tehnična sanacija še ni izvedena, bivši nosilec rudarske pravice izvede popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del po postopku za predčasno popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del iz 96. člena. Lahko pa se bo družba KONGRAD d.d. odloči, seveda če bo imel podporo lokalne skupnosti, da bo pričel postopke za pridobitev nove rudarske pravice in se bo v okviru te koncesije nato izvedla dokončna sanacija kamnoloma."

Za ostale informacije smo vam na voljo.

Direktorica Inšpekcije za energetiko in rudarstvo
mag. Suzana Macolič"

Lep pozdrav,
Tadej Slapnik
Vodja Civilne iniciative 
ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Vabilo na srečanje članov Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

2023-01-05 13:25:23

Spoštovani,

vabim vas na srečanje članov Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro, ki bo v četrtek 12. januarja ob 17. uri v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah.

Na srečanju vam bomo predstavili informacije o dosedanjih aktivnostih civilne iniciative in pridobljene informacije o aktualnih postopkih pri pridobivanju soglasja za podaljšanje koncesije za rudarjenje v kamnolomu Pod konjiško goro. 

V želji da skupaj storimo vse kar je v naših močeh ZA zaprtje kamnoloma je pomembno, da se srečanja zagotovo udeležite.

Vašo udeležbo prosim potrdite do torka 10.1.2023 s SMS na mobilno številko: 031 348 930.

Lep pozdrav,

Tadej Slapnik
Vodja civilne iniciative 
ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro 


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Župan Darko Ratajc podjetju Kongrad izdal soglasje k izvajanju pravice izvajanja rudarskih del na 4 parcelah v lasti Občine Slovenske Konjice za obdobje 5 let

2022-12-21 15:21:48

V sredo  21.12.2022 smo se predstavniki ožjega odbora civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro v sestavi: Tadej Slapnik, Tomislav Pugelj, Jože Hlačar in dr. Marjan Delič na Občini Slovenske Konjice sestali z županom Darkom Ratajcem, direktorico občinske uprave Bredo Obrez in strokovni sodelavcem Igorjem Frimom. S strani župana smo dobili pojasnila o postopku sprejemanja OPPN za sanacijo kamnoloma in dva zapisnika s sestankov, ki so potekali na to temo na Občini Slovenske Konjice v zadnjih 2 letih. Na vprašanje ali podjetje Kongrad d.o.o. vzporedno s pridobivanjem soglasja za sprejem OPPN na pristojnem ministrstvu dejansko pelje še en postopek za pridobitev dovoljenja za podaljšanje veljavne koncesije, smo s strani župana Darka Ratajca prejeli infroamcijo, da je temu tako, in da se je podjetje Kongrad d.o.o. na Občino Slovenske Konjice obrnilo s prošnjo po izdajo soglasja za pridobitev pravice izvajanja rudarskih del na štirih parcelah, ki so v lasti Občine Slovenske Konjice. Navedeno soglasje podjetje pKongrad otrebuje za pridobitev soglasja za podaljšanje koncesije za prihodnjih 5 let. Pojasnij je tudi, da je dne 22.11.2022 kot župan Občine Slovenske Konjice omenjeno soglasje izdal in s tem dovolil pravico za izvajanje rudarskih del podjetju Kongrad d.o.o. na parcelah: št. 741/4, 741/5, 741/7 in 741/22 vse k.o. Slovenske Konjice za obdobje do pet let vključno s sanacijo.

Z izdanim soglasjem je župan Občine Slovenske Konjice omogočil podjetju Kongrad, da vzporedno s postopkom pridobivanja dovoljenja za novo koncesijo, na pristojnem ministrstvu pridobi tudi dovoljenje za podaljšanje sedanje koncesije in to za obdobje do petih let. Za razliko od postopka za pridobitev nove koncesije, pri katerem bo v sklopu sprejemanja OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro podjetje Kongrad moralo pridobiti tudi soglasje Krajevne skupnosti Slovenske Konjice in Občinskega sveta Slovenske Konjice, bo podjetje Kongrad d.o.o. sedaj lahko pridobilo soglasje za podaljšanje koncesije brez soglasja omenjenih organov lokalne skupnosti. Župan Darko Ratajc je z izdajo pravice izvajanja rudarskih dejavnosti na pracelah v lasti Občine SLovenske Konjice, ki ga je podpisal le dva dni po lokalnih volitvah, zaobšel možnost, da bi k temu izdala mnenje ali soglasja tako Krajevna skupnost Slovenske Konjice, kot tudi občinskega sveta Občine Slovenske Konjice. 

Vodja civilne iniciative Tadej Slapnik je izrazil ogorčenje nad tem in opozoril župana, da je s tem dejanjem preslišal argumente in opozorila civilne iniciative in kar sam izdal soglasje za brezplačno uporabo parcel, ki so v lasti Občine Slovenske Konjice ter s tem neposredno pomagal podjetju Kongrad, da pridobi soglasje za podaljšanje veljavne koncesije za nadaljnjo pridobivanje rudnin v kamnolomo pod Konjiško Goro. 

V skladu z navedenim bo ožji odbor Civilne iniciative sklicali delovno srečanje vseh članov civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro, na katerem bomo člane seznanili z vsemi informacijami, ki smo jih do sedaj zbrali in sprejeli odločitev, kako tudi v luči aktualnih opisanih dejanj nadaljevati s prizadevanji za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro.

*Zapisnika obeh srečanj in izdano soglasje s strani župana hranimo v skupnem arhivu celotne dokumentacije civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro in jih na željo članov iniciative lahko posredujemo v vednost.

Zapisal:

Tadej Slapnik
vodja civilne iniciative, ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Odgovor Darka Ratajca, kandidata za župana Občine Slovenske Konjice na javni poziv Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

2022-11-13 20:14:36

Na Darka Ratajca, kandidata za župana Občine Slovensk Konjice smo naslovili javni poziv k odgovoru na vprašanja povezana z zaprtjem kamnoloma pod Konjiško goro. V nadaljevanju objavljamo njegov odgovor.


1. Vprašanje: Ali ste ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro? 

2. Vprašanje: Ali podpirate sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro, katerega sprejem je pogoj za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in pomeni izdajo soglasje lokalne skupnosti za nadaljnjo eksploatacijo kamnoloma za prihodnjih 15 in več let?

Darko Ratajc:
Spoštovani g. Slapnik. 
Zahvaljujem se vam za vaši dve vprašanji. Kot pravilno ugotavljate (smatram da kot nekdanji občinski svetnik, državni poslanec in državni sekretar poznate zakonodajo) o sprejetju OPPN odloča Občinski svet občine Slovenske Konjice. Sklep o pričetku postopka je bil sprejet v mesecu maju 2018 in ga je sprejel prejšnji župan g. Gorinšek.  Županova naloga v tej fazi je, da postopek sprejema OPPN poteka zakonito. Po javni razgrnitvi se župan opredeli do mnenj in pobud zainteresirane javnosti, ki so za predlagatelja OPPN zavezujoča.Osebno sem zelo naklonjen vsem iniciativam v domačem okolju, ki se pojavljajo, tako tudi vaše. Razumem vašo zaskrbljenost, cenim vaše angažiranje  in če mi bo dano se bom, tako kot sem se do sedaj, zavzemal za dobrobit občank in občanov naše občine. Lepo vas pozdravljam in želim lep, spokojen dan. 
Darko Ratajc,
župan občine Slovenske Konjice    


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Odgovor Jureta Levarta, kandidata za župana Občine Slovenske Konjice na javni poziv Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

2022-11-13 20:09:51

Na Jureta Levarta, kandidata za župana Občine Slovensk Konjice smo naslovili javni poziv k odgovoru na vprašanja povezana z zaprtjem kamnoloma pod Konjiško goro. V nadaljevanju objavljamo njegov odgovor.


1. Vprašanje: Ali ste ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro? 

Jure Levart: Glede na informacije, ki jih navajate v javni peticiji, je bila že pred več kot 15. leti dana zaveza, da se izvede sanacija in kamnolom zapre. Takrat je bila ta zaveza tudi pogoj za soglasje za pridobitev veljavne koncesije.  Zato menim, da ne bi smelo biti dileme, da se kamnolom zapre. 

2. Vprašanje: Ali podpirate sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro, katerega sprejem je pogoj za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in pomeni izdajo soglasje lokalne skupnosti za nadaljnjo eksploatacijo kamnoloma za prihodnjih 15 in več let?

Jure Levart: Postopek sprejema odloka vodi občina oziroma občinska uprava. Če bom izvoljen za župana, potem bom moral poskrbeti, da se vsi postopki sprejetja novega odloka vodijo v skladu s predpisi. Kot svetnik občinskega sveta vem, da odlok sprejme občinski svet, zato bom tudi kot župan sledil odločitvam občinskega sveta.


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Javni poziv Juretu Levartu, kandidatu za župana Občine Slovenske Konjice

2022-11-09 15:28:44

Spoštovani gospod Jure Levart,

na vas se obračam v imenu Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro in podpisnikov peticije ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško, s katero izražamo nasprotovanje  podlajšanju koncesije za pridobivanja rudnin in kamnin v kamnolomu pod Konjiško goro podjetju Kongrad.  

Pozivamo vas, da nam, kot kandidat za župana in morebitni bodoči župan Občine Slovenske Konjice z DA ali NE odgovorite na naslednja dva vprašanja:  

1. Ali ste ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro?  

2. Ali podpirate sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro, katerega sprejem je pogoj za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in pomeni izdajo soglasje lokalne skupnosti za nadaljno eksploatacijo kamnoloma za prihodnjih 15 in več let?     

Obrazložitev:  

Občina Slovenske Konjice na pobudo podjetja Kongrad vodi postopek za sprejetje Odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro. Iz vsebine postopka za sprejetje odloka, ki je pogoj za pridobitev soglasja o podaljšanju koncesije izhaja, da se bo ob podaljšanju koncesije načrtovana sanacija kamnoloma izvajala ob istočasnem dodatnem izkoriščanju kamnoloma.
Podpisniki peticije ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro se zavzemamo za zaprtje kamnoloma in nasprotujemo podaljšanju koncesije tudi in predvsem zaradi tega, ker je podjetje Kongrad pred več kot 15 leti že pridobilo soglasje za pridobitev veljavne koncesije tudi na podlagi zavez, da bo v obdobju od pridobitve koncesije do danes izvedlo sanacijo in kamnolom poplnoma zaprlo.Danes je jasno, da v tem obdobju sanacije niso izvedli ampak so samo nadaljevali z eksploatacijo. V tem obdobju so na naših stanovanjskih hišah nastale nove poškodbe, vdihavali smo onesnažen zrak in bili izpostavljeni tresenju tal in naših stanovanjskih hiš ob miniranju.

Za zaprtje kamnoloma se zavzemamo tudi zaradi številnih negativnih posledic, ki jih ima izkoriščanje in predelava kamnin: poškodbe na stanovanjskih hišah; razpoke sten, fasad, plošč, odpadanje ploščic, onesnaževanja zraka s prahom, ki nastaja ob miniranju in predelavi kamnin, hrup in tresenje tal ob miniranju in predelavi kamnin, onesnaževanje zraka in zmanjšana prometna varnost zaradi prometa težkih tovornjakov, ki odvažajo material iz kamnoloma in nenazadnje grobi posegi v Konjiško goro, ki se že kažejo v spreminjanju gozdne biosfere, ki je bilo še posebej opazno letos ob visokih temperaturah in pomanjkanju dežja.

Sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro s strani Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice je pogoj za pridobitev soglasja na pristojnem ministrstvu za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in predstavlja izkazano soglasje lokalne skupnosti za nadaljno eksploatacijo kamnoloma.

V kolikor občinski svet odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro ne bo sprejel, bo s tem onemogočil podlajšanje koncesije in upošteval argumente in zahteve podpisnikov peticije - občank in občanov Slovenskih Konjice, da je potrebno kamnolom po 40 letih eksploatacije zapreti.

Vsebina in seznam podpisnikov peticje je objavljen tukaj: https://www.peticija.online/za_zaprtje_kamnoloma_pod_konjiko_goro  

Prosim vas, da nam na vprašanja odgovorite do petka 11.11.2022 do 11. ure na elektronski naslov: E: tadej.slapnik(at)gmail.com.  

Lep pozdrav,
Tadej Slapnik
Vodja Civilne iniciative
ZA zaprtje Kamnoloma pod Konjiško goro


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Javni poziv Darku Ratajcu, kandidatu za župana Občine Slovenske Konjice  

2022-11-09 15:27:00

Spoštovani gospod Darko Ratajc,  

na vas se obračam v imenu Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro in podpisnikov peticije ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško, s katero izražamo nasprotovanje  podlajšanju koncesije za pridobivanja rudnin in kamnin v kamnolomu pod Konjiško goro podjetju Kongrad.  

Pozivamo vas, da nam, kot kandidat za župana in morebitni bodoči župan Občine Slovenske Konjice z DA ali NE odgovorite na naslednja dva vprašanja:  

1. Ali ste ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro?  

2. Ali podpirate sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro, katerega sprejem je pogoj za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in pomeni izdajo soglasje lokalne skupnosti za nadaljno eksploatacijo kamnoloma za prihodnjih 15 in več let?     

Obrazložitev:  

Občina Slovenske Konjice na pobudo podjetja Kongrad vodi postopek za sprejetje Odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro. Iz vsebine postopka za sprejetje odloka, ki je pogoj za pridobitev soglasja o podaljšanju koncesije izhaja, da se bo ob podaljšanju koncesije načrtovana sanacija kamnoloma izvajala ob istočasnem dodatnem izkoriščanju kamnoloma.
Podpisniki peticije ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro se zavzemamo za zaprtje kamnoloma in nasprotujemo podaljšanju koncesije tudi in predvsem zaradi tega, ker je podjetje Kongrad pred več kot 15 leti že pridobilo soglasje za pridobitev veljavne koncesije tudi na podlagi zavez, da bo v obdobju od pridobitve koncesije do danes izvedlo sanacijo in kamnolom poplnoma zaprlo.Danes je jasno, da v tem obdobju sanacije niso izvedli ampak so samo nadaljevali z eksploatacijo. V tem obdobju so na naših stanovanjskih hišah nastale nove poškodbe, vdihavali smo onesnažen zrak in bili izpostavljeni tresenju tal in naših stanovanjskih hiš ob miniranju.

Za zaprtje kamnoloma se zavzemamo tudi zaradi številnih negativnih posledic, ki jih ima izkoriščanje in predelava kamnin: poškodbe na stanovanjskih hišah; razpoke sten, fasad, plošč, odpadanje ploščic, onesnaževanja zraka s prahom, ki nastaja ob miniranju in predelavi kamnin, hrup in tresenje tal ob miniranju in predelavi kamnin, onesnaževanje zraka in zmanjšana prometna varnost zaradi prometa težkih tovornjakov, ki odvažajo material iz kamnoloma in nenazadnje grobi posegi v Konjiško goro, ki se že kažejo v spreminjanju gozdne biosfere, ki je bilo še posebej opazno letos ob visokih temperaturah in pomanjkanju dežja.

Sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro s strani Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice je pogoj za pridobitev soglasja na pristojnem ministrstvu za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in predstavlja izkazano soglasje lokalne skupnosti za nadaljno eksploatacijo kamnoloma.

V kolikor občinski svet odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro ne bo sprejel, bo s tem onemogočil podlajšanje koncesije in upošteval argumente in zahteve podpisnikov peticije - občank in občanov Slovenskih Konjice, da je potrebno kamnolom po 40 letih eksploatacije zapreti.

Vsebina in seznam podpisnikov peticje je objavljen tukaj: https://www.peticija.online/za_zaprtje_kamnoloma_pod_konjiko_goro  

Prosim vas, da nam na vprašanja odgovorite do petka 11.11.2022 do 11. ure na elektronski naslov: E: tadej.slapnik(at)gmail.com.  

Lep pozdrav,
Tadej Slapnik
Vodja Civilne iniciative
ZA zaprtje Kamnoloma pod Konjiško goro


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goroDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...