za ureditev parkiranja in sistem JPP v MO Koper

Občanke in občani MO Koper s to pobudo izražamo nezadovoljstvo nad popolno abstinenco Mestne občine Koper pri pripravi občanom prijazne strategije upravljanja s parkirišči in prijaznega sistema javnega potniškega prometa na območju celotne MOK. Ob tem z ogorčenjem ugotavljamo, da je edina strategija, ki jo občina pozna, zaračunavanje parkirnin, pobiranje kazni s strani občinskih redarjev in s tem neprestano in vedno globlje poseganje v žepe prebivalcev MO Koper.

Naše kraje že nekaj let preveva popolna apatija ljudi, ki so se naučili biti tiho na podlagi zelo slabih, grdih izkušenj vseh, ki smo si upali povedati, da se v Kopru ne cedita med in mleko. Ne le, da ne živimo več dobro, postali smo najbolj zadolžena občina na število prebivalcev v državi. Veliko preveč denarja smo porabili za bleščeč asfalt in potiskan beton izjemno dvomljive kakovosti.

 

Zato tisti prebivalci MO Koper, ki se na območje mesta Koper vozimo vsakodnevno ali zelo pogosto, in tisti, ki na območju mesta Koper delamo in se na delovno mesto pripeljemo z osebnim avtomobilom, podpisujemo

 

 

»Peticijo za ureditev parkiranja in za prebivalcem prijazen sistem javnega potniškega prometa v MO Koper«

 

s ciljem, da dosežemo:

-          Vsaj 1x tedensko brezplačni dve uri parkiranja v mestnem središču za prebivalce MOK

-          avtobusne povezave z zaledjem v skladu s potrebami ljudi

-          izgradnjo večje garažne hiše v Kopru, ki bi sprostila parkirne površine za druge namene

-          Določitev parkirišč za abonente, prebivalce mestnega jedra in ostale

-          Prevetritev veljavnega nepravičnega sistema parkirnih abonmajev

 

 

Do tega, legalnega načina izražanja nezadovoljstva z doslej opravljenim delom na tem področju s strani občinske oblasti, so nas pripeljali številni razlogi. Strnili smo jih v nekaj bistvenih argumentov:

 

 

1.       Edina strategija upravljanja s parkirišči, ki jo pozna MO Koper zadnje desetletje, je zaračunavanje parkirnine na prav vseh javnih površinah. Pred 14 leti je bilo vsaj 80 ali več odstotkov javnih (občinskih) parkirnih površin brezplačnih. Danes, ko je avtomobilov več in ko imamo v mestu še nekaj tisoč študentov od drugod, pa lahko brezplačno parkirišče iščemo z »lučjo pri belem dnevu«. Številni prebivalci iz zaledja MO Koper, zaposleni, ki v mestno središče oziroma na območje mesta prihajamo na delo, obiskovalci  kulturnega in zgodovinskega središča občine, študenti ter uporabniki upravnih, sodnih in drugih storitev smo prisiljeni prihajati v mesto s svojimi avtomobili zaradi neživljenjskih urnikov avtobusov. Dejstvo, da potrebujemo parkirno mesto v bližini mestnega središča, upravnih organov, bank, zdravstvenih domov, lekarn, knjižnic, šol, cerkva, športnih objektov ipd. ni naša muha ali kapric, ampak življenjska potreba. Zato je več kot polovica prebivalcev in davkoplačevalcev MO Koper v neenakopravnem položaju, saj  moramo za prihod v občinsko središče obvezno plačati parkirnino.  

2.       Mesto Koper, ki želi stopati v enako velikih čevljih z neprimerno bolj organiziranimi in večjimi mesti, ne premore niti ene same samcate javne garažne hiše, v kateri bi bilo dovolj prostora za poceni parkiranje. Prednost velike garažne hiše z nekaj tisoč parkirnimi mesti je v lažjem upravljanju in nadzoru stoječega prometa. S tem bomo prebivalcem starega mestnega jedra lahko zagotovili parkirišča za njihova vozila. Ni njihova krivda in ne smejo biti finančno kaznovani, ker so si dom uredili v delu občine, kjer so možnosti parkiranja zelo omejene. Dražje parkiranje naj bo v omejenem obsegu za tiste »petičneže«, ki želijo parkirati v središču mesta.  

3.       Garažno hišo in mestno središče naj povezuje minibus, ki bo stalno krožil med garažno hišo in mestom, do npr. Prešernovega trga (Mude) ali krožišča na Pristaniški cesti.  

4.       Veljavna politika mesečnih abonmajev za parkiranje je neprimerna, saj si s plačilom mesečnega pavšala zagotoviš le »pravico« parkirati na enem od javnih parkirišč, nikakor pa ne parkirnega mesta – kljub vnaprej plačani parkirnini za ves mesec. Taka politika je nepoštena ali vsaj nepravična. Vodstvo MO Koper naj parkirne površine ob mestnem središču loči na »parkirišča za abonente« in »splošna parkirišča«. Za »parkirišča za abonente« lahko izda le toliko abonmajev, kolikor je parkirnih mest.  

5.       Vsem prebivalcem iz zaledja občine mora občinsko vodstvo omogočiti enak dostop do upravnih in drugih služb kot ga imajo prebivalci mesta. Le-ti lahko do teh služb pridejo peš (brezplačno), s kolesi oz. kolesi z motorjem  ali z javnim prevozom. Zaradi režima plačljivih parkirišč vsi tisti, ki se v mesto po opravkih moramo pripeljati z avtom, ker ni dovolj dobro poskrbljeno za javni prevoz do vasi v zaledju, za nujne opravke plačamo tudi parkirnino. Tudi vsi starši, ki iz primestnih naselij vozimo otroke na izvenšolske dejavnosti v mesto, smo prizadeti, saj vsaka taka aktivnost traja več kot eno uro. Udejstvovanje naših otrok je torej dražje kot za otroke, ki živijo na območju mesta. Podobno velja za obisk pri zdravniku, dežurne lekarne, knjižnice, gledališča,


prireditev v Areni Bonifika ali zgolj za sprehod ob morju. Občani iz primestja pričakujemo, da bomo vsaj 1x tedensko lahko brezplačno parkirali za dve uri na območju mestnega središča ter tako opravili vse tisto, česar na vasi nimamo možnosti narediti.  

6.       Drenjanje in kopičenje pločevine na površinah neposredno ob morju je neprimerno. Gre za izjemno dragocene površine, ki jih moramo nameniti drugim dejavnostim z višjo stopnjo ekonomske ali družbene upravičenosti – vsekakor pa ne parkirišču.    

 

Od vodstva občine in občinskih uradnikov zato zahtevamo, da do septembrske seje občinskega sveta pripravijo:

-          predlog »Strategije parkiranja in javnega potniškega prometa v celotni MO Koper«, ki bo zrel za javno razpravo po KS, na način, da bo ljudem omogočil normalno povezavo z mestom – režim mora veljati od ponedeljka do vključno sobote

-          predloge seznamov »abonmajskih« parkirišč, parkirišč za prebivalce starega mestnega jedra in parkirišč višjega cenovnega  razreda

-          vsaj dve možni lokaciji za izgradnjo javne garažne hiše z več tisoč parkirnimi mesti in finančni načrt, kako bi jo skozi parkirnine izplačali v desetih letih. Občinski svet naj to naložbo uvrsti med prednostne v proračunskem letu 2016. Z odprtjem garažne hiše naj se zmanjša površina, namenjena parkiranju, pri Tržnici. Do takrat naj občina pripravi predloge za novo namembnost.

 

Predlogi občinske uprave morajo obvezno skozi postopek javne obravnave, da jih lahko zainteresirani prebivalci po vseh KS dopolnijo in nadgradijo.

Polka Boškovič, svetnica v občinskem svetu MO Koper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I firmatari con la presente iniziativa lo scontento riguardo il completo disinteresse della municipalità circa la necessità di approntare una strategia di gestione del traffico statico benevola nei confronti dei cittadini (connessione tra la gestione dei parcheggi e un sistema di trasporti pubblici idoneo al fabbisogno della cittadinanza) nel territorio del C-C C. Nel contempo constatiamo con sdegno, che l'unica strategia che il Comune riconosce consiste nella raccolta dei ticket per il parcheggio, la riscossione di multe da parte delle guardie municipali e, mediante questa prassi, il prendere sempre più pronunciato dalle tasche dei cittadini del C-C di Capodistria.

Dalle nostre parti si assiste da diversi anni ad una sempre più pronunciata apatia della gente, che ha imparato a rimanere in silenzio a causa di cattive e brutte esperienze subite da quelli che avevano il coraggio di dire che Capodistria non è il paese del bengodì. Non solo non viviamo più bene, siamo diventati anche il comune più indebitato pro capite del paese. Abbiamo speso troppi soldi per brillanti asfaltature e lastricati di qualità estremamente dubbia. Per questo motivo i cittadini del C-M di Capodistria che ogni giorno o di frequente ci rechiamo nell'area urbana della città, nonché quelli che lavoriamo nella città di Capodistria e ci rechiamo sul posto di lavoro in automobile, firmiamo

 

 

»La Petizione per un parcheggio regolato e un sistema di trasporti pubblici idoneo alle necessità degli abitanti nel C-M di Capodistria«

 

Siamo dovuti ricorrere a questa forma legale di scontento nei riguardi di quanto eseguito finora in questo settore da parte delle autorità comunali a causa di numerosi motivi. Li abbiamo sintetizzati in alcuni argomenti essenziali:

1.       L'unica strategia di gestione dei parcheggi riconosciuta dal C-M di Capodistria nell'ultimo decennio  consiste nella raccolta dei ticket per il parcheggio su tutte le superfici pubbliche. 14 anni fa almeno l'utilizzo dell'80 per cento di tutte le superfici pubbliche (comunali) per il parcheggio era gratuito. Oggi, quando le automobili sono più numerose e quando nella città vivono anche diverse migliaia di studenti che giungono da fuori, la ricerca di un posteggio gratis è come cercare un ago nel pagliaio. Numerosi cittadini dell'entroterra del C-M di Capodistria, che lavoriamo, ossia che giungiamo nell'area urbana per lavorare, i visitatori del centro culturale e storico del comune, studenti e utenti dei servizi amministrativi, giudiziari ed altri, siamo costretti a recarsi in questi punti con le proprie vetture a causa degli orari disagevoli dei bus. Il fatto di avere bisogno di un parcheggio nelle vicinanze del centro urbano, degli uffici amministrativi, delle banche, delle case di salute, farmacie, biblioteche, scuole, chiese, impianti sportivi, non dipende dai nostri capricci e velleità, ma sono un'esigenza quotidiana. Per questo motivo più della metà degli abitanti e dei contribuenti del C-M di Capodistria ci troviamo in una situazione discriminatoria di diritti, perché per arrivare nel centro del comune dobbiamo obbligatoriamente pagare il parcheggio.

2.       La città di Capodistria, che vuole procedere al passo di municipalità ben più organizzate e grandi, non dispone nemmeno di un garage pubblico che offra un numero di parcheggi sufficiente e a prezzo abbordabile, con possibilità di pagamento del parcheggio giornaliero, settimanale, mensile, semestrale o annuale. Il vantaggio di un grande garage pubblico con alcune migliaia di posteggi è rappresentato da una gestione e da un controllo semplice del traffico statico. Si aprirà anche la possibilità di assicurare agli abitanti del centro storico urbano un parcheggio riservato per i loro veicoli. Non è colpa loro e non devono essere finanziariamente puniti per essersi assicurati una residenza nella parte del comune in cui le possibilità di parcheggio sono molto limitate. La riscossione di un tributo costoso può invece essere applicato in estensione ristretta per quei "ricconi" che desiderano parcheggiare nelle immediate vicinanze del centro.

3.       Il garage pubblico deve essere collegato con il centro della città da un servizio di minibus circolare permanente tra il garage e (ad esempio) Piazza Prešeren (Muda) o Pristaniška cesta (via del Porto)

4.   L'instaurata politica degli abbonamenti mensili per il parcheggio è sconfacente, dato che con il pagamento del forfait mensile viene assicurato solo il "diritto" di parcheggiare in uno dei posteggi pubblici, ma non lo spazio stesso per posteggiare la macchina - nonostante il ticket pagato in anticipo per tutto il mese. Una tale politica è disonesta, o perlomeno ingiusta. La direzione del C-M di Capodistria dovrebbe fare separare le superfici destinate al parcheggio lungo l'area del centro urbano in "parcheggi per gli abbonati" e "parcheggi generici". Per questo motivo dovrebbe essere emesso per i "parcheggi per gli abbonati" solo un numero di abbonamenti uguale al numero dei posti-parcheggio. In combinazione con la costruzione del garage pubblico, questa sarebbe una soluzione decisamente migliore e convenevole per gli abitanti di quella attualmente in vigore.

5.   A tutti i cittadini dell'entroterra del comune, la direzione della municipalità dovrebbe rendere possibile un accesso uguale a quello a disposizione degli abitanti dei quartieri urbani. Questi ultimi, infatti possono recarsi al lavoro a piedi (gratuitamente), in bicicletta o scooter, oppure con i trasporto pubblico. A causa del regime dei parcheggi a pagamento, invece, quanti dobbiamo recarci in città con l'automobile, perché non esiste un sistema viabile di trasporti pubblici fino ai paesi dell'entroterra, dobbiamo pagare il ticket anche per incombenze urgenti. L'ora gratuita di parcheggio non risolve molto, in quanto sono poche le faccende che possono essere risolte in così poco tempo a disposizione, ove perlomeno esista tale possibilità. Ne siamo colpiti anche tutti i genitori che dalle aree periferiche dobbiamo portare i nostri bambini alle attività scolastiche pomeridiane, dato che tali attività durano regolarmente più di un'ora. La partecipazione dei nostri bambini a queste attività è dunque più costosa che per quelli che abitano nell'area urbana. Lo stesso vale per le visite dal medico, per il ricorso alle farmacie di turno, biblioteche, teatro, gli spettacoli e gare nell'Arena Bonifica o per una semplice passeggiata sul lungomare. Noi, cittadini delle aree periferiche, ci aspettiamo dunque di poter almeno 1 volta alla settimana parcheggiare gratuitamente per due ore nell'area urbana e espletare così tutte le incombenze alle quali non possiamo provvedere nei nostri villaggi.

6.   L'ammassarsi della "lattoneria semovente" sulle superfici del lungomare è sconfacente. Si tratta di superfici eccezionalmente preziose che devono essere destinate ad altre attività con un grado più alto di legittimazione sociale ed economica ed in ogni caso - non al parcheggio.

 

Alla direzione del comune e agli ufficiali amministrativi chiediamo perciò di:

-          approntare  una proposta di "Strategia del parcheggio e dei trasporto pubblico per tutto il C-M di Capodistria"- un sistema di trasporti pubblici di collegamento con le periferie e i villaggi dell'entroterra che renda possibile ai residenti una connessione normale con la città- un regime di traffico che rimanga in vigore da lunedì a sabato incluso.

-          presentare almeno due possibili ubicazioni per la costruzione di un garage pubblico con un paio di migliaia di  parcheggi e un progetto finanziario per la copertura della spesa per la costruzione in dieci anni. La costruzione del garage pubblico inizi al più tardi nel 2016, il Consiglio comunale la inserisca tra gli investimenti prioritari dell'anno d'esercizio 2016. Con l'apertura del garage pubblico cessi di funzionare il parcheggio presso la Piazza del mercato su una superficie così ampia, dato che sarà assicurato un numero sufficiente di parcheggi altrove. Questo terreno esteso attualmente destinato al parcheggio trovi un'altra finalità.

-           preparare  una proposta di elenco dei parcheggi per abbonati, una proposta della lista di parcheggi per gli abitanti del centro storico e una proposta dell'elenco dei parcheggi della categoria tariffaria superiore.

 

Polka Bošković, consigliera comunale  

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim polka boskovic, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...