Waldorfska šola Maribor

Starši otrok, ki obiskujejo Waldorfsko šolo v Mariboru, smo zelo prizadeti in ogorčeni 
ob informaciji, da lahko šolo zaradi izteka veljavnosti pogodbe z MIZŠ in neustreznih 
varnostnih razmer v stavbi na Cankarjevi 5 vsak trenutek zaprejo. S tem bi na cesti ostalo 
145 šoloobveznih otrok!


Že pred leti (2006) je bilo s strani Ministrstva za šolstvo in Mestne občine Maribor 
ugotovljeno, da tedanja Osnovna šola Ivana Cankarja Maribor na svoji centralni lokaciji 
deluje v prostorskih razmerah, ki ne ustrezajo zahtevam celovitega izvajanja programa 
osnovne šole. Kljub temu je bil del prostorov po izpraznitvi brez ustreznih adaptacij predan 
v uporabo WŠ Maribor.


Skrajni čas je, da se v reševanje prostorske problematike Waldorfske šole vključi tudi MO 
Maribor in šoli zagotovi enake pogoje, kot sta to storili Občina Ljubljana in Občina Žalec 
za njihovi Waldorfski šoli.


Državljani Republike Slovenije imamo pravico do svobodne izbire oblike izobraževanja, 
ki izhaja iz 57. člena Ustave RS in iz 5. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn-UPB3), ki 
navajata, da je izobraževanje svobodno ter da imamo starši pravico samostojno izbrati 
obliko osnovnošolskega izobraževanja.


57. člen ustave prav tako navaja, da se osnovnošolsko izobraževanje financira iz javnih 
sredstev. To pomeni, da je javna sredstva potrebno zagotoviti za vse oblike 
osnovnošolskega izobraževanja. Po 14. členu ustave so v Sloveniji zagotovljene enake 
človekove pravice in temeljne svoboščine za vse državljane, torej smo do javnih sredstev 
za izobraževanje upravičeni tudi državljani, ki za svoje otroke izberemo alternativno obliko 
izobraževanja.


Iz vsega navedenega izhaja, da imamo kot državljani, davkoplačevalci in občani mesta
Maribor pravico, da se pouk za naše otroke odvija v varnih in za pouk primernih prostorih,
ter pričakujemo, da nam bo občina pri tem pomagala, če šolo prepoznava kot ustanovo, ki 
bogati lokalno skupnost.


Kot rešitev problema predlagamo pomoč pri iskanju novih prostorov oz. sobivanje na 
kateri izmed osnovnih šol v Mariboru, kjer nimajo zapolnjenih vseh kapacitet v šolskih 
učilnicah; v teh časih bi bila to racionalna rešitev za vse.