Ukinitev starega UNI programa

Spoštovani!

 

Pred nami so zadnji dnevi v septembru, v katerih je mogoče zaključiti šolanje po starem UNI programu. Glede na dejstvo, da je študentov, ki jim obveznosti ne bo uspelo izpolniti, veliko, je potrebno stopiti skupaj in nekaj ukreniti. Nesprejemljive so zadeve, kot so:

- izguba 7. stopnje izobrazbe

- prepis ali nov vpis na 1. stopnjo bolonjskega sistema, pri čemer je potrebno poudariti, da so fakultete avtonomne pri tem katere obveznosti bodo priznale

- nepriznavanje obveznosti na 2. stopnji bolonjskega sistema

- dodatno plačevanje šolnine za 2. stopnjo

- dodatna 3 leta investicije v dokončanje izobraževanja za možnost pridobitve ekvivalentne stopnje izobrazbe

- pomanjkanje prostih vpisnih mest

Ob tem je potrebno spremembe zakonodaje, ki vplivajo na nas in s katerimi se je postavil rok 30.9.2016, povezati s določbami Ustave RS in katerih izhaja:

- 14. člen
(enakost pred zakonom)
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Vsi so pred zakonom enaki.

- 57. člen
(izobrazba in šolanje)
Izobraževanje je svobodno.
Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo

Dejstvo je, da smo časovno zelo omejeni, vendar je kljub temu potrebno nekaj storiti.

Lep pozdrav!