UGOVOR NA POSTOPEK PREOBLIKOVANJA IN PREOBLIKOVANJE 3. RAZREDOV, OŠ Stranje

Spodaj podpisani starši 3.a razreda

 

 

g. Boris Jemec in ga. Mateja Hari

 

OSNOVNA ŠOLA STRANJE

Zg. Stranje 22

1242 Stahovica

Datum: 22.06.2017  

 

ZADEVA: UGOVOR NA POSTOPEK PREOBLIKOVANJA IN PREOBLIKOVANJE 3. RAZREDOV

V zvezi z obvestilom, v katerem prosite učence 3. razredov naj navedejo tri prijatelje, s katerimi si želijo nadaljevati šolanje v naslednjem šolskem letu, le tega so prejeli tik pred zaključkom letošnjega šolskega leta, dne 20. junija 2017, vam sporočamo, da se starši ne strinjamo s postopkom oziroma načinom preoblikovanja oddelkov, ki ga vodi šola in posledično ne s preoblikovanjem oddelkov. 

Ker nismo dobili ustreznih pojasnil o razlogih za takšno ravnanje šole, čeprav smo vodstvo šole za to prosili, predlagamo ponoven razmislek o zadevi ter da se postopek preoblikovanja oddelkov ustavi.

Ta predlog smo osnovali na osnovi naslednjih ugotovitev:

1. Starši in otroci nismo bili obveščeni o postopku in nameri preoblikovanja

Prvo obvestilo, v katerem naj bi otroci izbrali tri prijatelje – sošolce, s katerim želijo nadaljevati šolanje v naslednjem šolskem letu, smo dobili tri dni pred iztekom šolskega leta. Rok za oddajo odgovorov pa je bil manj kot 24 ur. Natančneje;  otroci so ga prejeli 20. junija 2017, razredničarki bi ga morali oddati naslednji dan, 21. 6. 2017. Menimo, da je rok za odziv prekratek, saj o nameri preoblikovanja oddelkov  nismo bili obveščeni, kar poraja dvom v strokovne podlage preoblikovanja.  Poleg tega so otroci v istem dnevu, to je 20. junija 2017, izpolnjevali sociogram med poukom na temo »S KOM SE IGRAŠ«. Prav tako je  isti dan potekal sestanek Sveta staršev, na katerem je vodstvo šole obvestilo predstavnike staršev o odločitvi, da se razredi v novem šolskem letu preoblikujejo. To je le tri dni pred zaključkom šolskega leta! Ker šola staršev in otrok ni pravočasno obvestila o postopku preoblikovanja oziroma je starše popolnoma izločila iz procesa, so bili otroci postavljeni pred izvršeno dejstvo, brez razlage zakaj. Šola tako ni ustrezno komunicirala in ni vodila dialoga o tako  pomembni odločitvi, ki vpliva na nadaljno šolanje in socializacijo naših otrok

2. Šola ni podala strokovnih argumentov, na podlagi katerih se je vodstvo odločilo za preoblikovanje oddelkov.

3. Zaradi hitenja vodstva šole v zadnjem trenutku, bi se dalo sklepati, da gre za ad hoc odločitev, ki ni dobro premišljena in predvsem ne v dobrobit naših otrok.

4.  Vodstvo šole smo pozvali k izrednemu sestanku, da pojasni svojo odločitev, vendar je vodstvo smatralo, da pojasnila staršem na skupnem sestanku niso potrebna.

 

Dodatno naj pojasnimo, da so otroci in starši otrok 3.a razreda izredno zadovoljni s klimo in odnosi v tem razredu. Ti odnosi so zasnovani v duhu medsebojnega spoštovanja in razumevanja, solidarnosti ter pristnega prijateljstva.  Poleg tega je razred tudi učno uspešen, kar je odraz vsega zgoraj naštetega. V teh treh letih so otroci oblikovali razred, ki si ga vsi skupaj lahko le želimo, zato menimo, da ni nobene osnove za razdor razreda.

Najbolj pa nas je zmotil način komuniciranja s strani šole, ki je izjemno izključujoč. Pozna obvestila, izjemno kratki roki, enostransko obveščanje, omejene izbire, nepripravljenost na srečanje in pogovor s starši, vse to kaže na slabo pripravljenost postopka preoblikovanja letošnjih tretjih razredov in računico vodstva šole, da se starši ne bomo zmogli tako hitro zediniti o skupnih ciljih in zahtevah.

Vse to pri nas, starših, pušča dvom, da se za omenjenim preoblikovanjem skriva nekaj več, o čemer menimo, da bi morali biti obveščeni in se pogovoriti. Zato pozivamo šolo na odprt dialog in zahtevamo, da poda argumente o pravih razlogih za preoblikovanje, kakšna so pričakovanja in specifike ter kaj namerava šola s tem doseči. Zanima nas kako bodo spremljali uspeh preoblikovanja, v kolikor bo do njega prišlo. Glavni cilj vsem skupaj mora biti dobrobit naših otrok.

Ob tem prosimo, da vodstvo šole pojasni, katere strokovne kriterije je upoštevalo, kakšne so pretekle izkušnje ter kakšna je praksa preoblikovanja oddelkov v slovenskem šolstvu. Vodstvo šole naj tudi pojasni, zakaj to delajo v zadnjem tednu šolskega leta, ko pa so imeli celo šolsko leto čas, da na to veliko spremembno ustrezno pripravijo otroke.

 

Prosimo vas, da nam vaš odgovor pošljete v osmih delovnih dneh.

 

S spoštovanjem,

starši 3.a. razreda        


Ana Leban, Mojca Pinterič, Lara Capuder, Damjana Berčič    Stopite v stik z avtorjem peticije