RTV Slo naj pove resnico / pridružujemo se pozivu dr. Pirnata

Spoštovana odgovorna urednica RTV Slovenija ga. Manica Ambrožič, Spoštovani direktor RTV Slovenija,
 
Prosimo vaju, da čimprej informirate gledalce s sledečimi dejstvi:
 
1. Da so vsa Covid cepiva, dana v uporabo, strokovno vprašljiva in temeljijo le na nekajmesečnih raziskavah glede učinkovitosti in varnosti. Pred njihovo množično uporabo na ljudeh, niso bili opravljeni preizkusi, ki so nujno potrebni za vsa, tudi najbolj preprosta in nenevarna zdravila. Zato cepiva zoper Covid-19 tudi niso uradno licencirana. Vsa Covid cepiva imajo dovoljenje le za nujno, ekperimentalno rabo na ljudeh. Ker niso znane njihove možne škodljive dolgoročne posledice, se bodo ti učinki in nevarnosti ugotovile na cepljenih ljudeh. Preizkušanje (Klinična faza poizkusov na ljudeh) bo trajalo uradno do leta 2023.
 
2. Ker gre za medicinski poizkus na ljudeh so organizatorji cepljenja in cepilci po zakonu dolžni pred cepljenjem ljudi (raziskovance): - seznaniti, da prostovoljno sodelujejo v testiranju nedovolj preizkušenih sestavin oz. genske manipulacije, prvič uporabljene za cepljenje ljudi, - opozoriti na vse do sedaj znane škodljive sopojave in jih seznaniti z možnostjo dolgoročnih neželjenih učinkov Covid cepiv, - seznaniti, da so po prejemu Covid cepiv po svetu in pri nas registrirani številni sopojavi, tudi umrli, ... - seznaniti, da eksperimentalna Covid cepiva niso 100% učinkovita in da je zaščita po cepljenju le začasna (zaradi hitre mutacije virusa). Dokler Covid cepiva niso prestala celotne sheme postopkov za redno registracijo in nimajo dovoljenj za redno uporabo, njihova uporaba podlega vsem zakonom, konvencijam in deklaracijam, ki zadevajo raziskave na ljudeh v medicini, tudi Helsinški deklaraciji iz leta 1964, večkrat revidirani in dopolnjeni, nazadnje v Fortalezi v Braziliji leta 2013. Ta deklaracija ima 37 točk ter predstavlja pogoj (imperativ) za zdravnike in drugo zdravstveno osebje pri izvajanju medicinskih raziskav na človeku. Za sodelovanje pri uporabi novih cepiv proti SARS-CoV-2 so pomembne zlasti 4 točke iz poglavja »Splošna načela«:
8. točka: Splošni namen medicinskega raziskovanja je pridobivanje novih spoznanj in znanja, vendar ta cilj (namen) ne sme imeti prednosti pred pravicami in interesi raziskovanca kot posameznika (individuuma).
9. točka: Zdravnik, ki je vpet v medicinsko raziskovanje, je dolžan zaščititi in varovati življenje, zdravje, čast, integriteto, pravico do samoodločbe, zasebnost in zaupnost osebnih podatkov preiskovanca. Odgovornost za zaščito zgoraj naštetih deležnikov pri raziskovancih je vedno osebna in je neločljiva od raziskovalca, zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in ni prenosljiva na raziskovanca, tudi ne, če je dotični za sodelovanje dal soglasje.
10. točka: Zdravnik mora upoštevati etične, pravno-legalne in institucionalne norme in standarde za raziskovanje na človeku, tako v državi, v kateri se raziskava izvaja kot mednarodno. Nobena nacionalna niti internacionalna etična, pravno-legalna ali institucionalna pravila ali določila ne morejo omejevati ali izničiti katerekoli od zgoraj naštetih zaščit raziskovanca iz te deklaracije.
15. točka: Odprava vsakršne škode ali neželene posledice sodelovanja v raziskavi mora biti zagotovljena z ustreznim zdravljenjem in eventualno poplačana z ustrezno odškodnino.
 
Če strnemo: Cepiva proti SARS-Cov-2 so vsa še vedno v fazi raziskav. Po Helsinški deklaraciji je lahko sodelovanje v raziskavi na človeku le prostovoljno. Obvezno, neprostovoljno cepljenje proti SARS-CoV-2 pod nobenim pogojem ne more biti etično, niti legalno, sodelovanje zdravnikov pri neprostovoljnem poseganju, zdravljenju in/ali cepljenju se preganja po mednarodnih zakonih. Vnaprej morajo biti znana pota, načini in vrste ugotavljanja odgovornosti ter načini reševanja sporov v primeru zapletov po sodelovanju v raziskavi, znan pa mora biti tudi vir za poplačila morebitnih odškodnin, če bi do njih prišlo. Kršenje Helsinške deklaracije je po mednarodnem pravu hudo kaznivo dejanje in pomeni zločin proti človeštvu, preganja se po uradni dolžnosti ter kaznuje z najvišjimi kaznimi.
 
mag.Vladimir Pirnat, dr. med. spec. int. med. in dipl. psiholog