PRAVICA ZA ARONA, KAZENSKI PREGON ODGOVORNIH ZA USMRTITEV IN SPREMEMBA ZAKONODAJE

 
 PRAVICA ZA ARONA: ZAHTEVA ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE (ZAKONA
O ZAŠČITI ŽIVALI) IN UGOTAVLJANJE ODGOVORNOSTI OSEB, KI SO
NEZAKONITO IN ARBITRARNO VODILE ALI SODELOVALE PRI POSTOPKU
ODVZEMA PSA ARONA IN KONČNE USMRITVE
 
 
 

Kot vam je zdaj že vsem znano, smo, žal, izgubili bitko za Aronovo življenje. 
Uvodoma je zapisan krajši povzetek prve peticije, katere namen je bil preprečitev evtanazije psa
Arona, ki jo je podpisalo 15.614 državljanov in državljank RS:
Deklica je bila na zasebnem območju. Pes je bil privezan in se je nahajal 40 metrov stran od
vhoda v dvorišče. Območje je bilo ograjeno in  označeno z opozorilom. Deklica se je psu
približala brez dovoljenja in brez prisotnosti lastnika psa ter starša oziroma skrbnika. Pes nikoli
prej in tudi po dogodku ni bil označen kot nevaren. Celotna zgodba je splet nesrečnih in do
danes še neraziskanih okoliščin.
Peticija je bila pri Komisiji za peticije vložena in bo v nadaljevanju tudi vsebinsko obravnavana.
5. člen ZZZiv določa:
Nevaren pes je poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival, tudi pes, ki je ugriznil človeka
oziroma žival. 
Za nevarne pse se ne štejejo:
-  službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti;
 psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno
zemljišče, ki je na vhodu označeno z opozorilnim znakom;
-  psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med veterinarskimi posegi;
-  psi, ki še niso dopolnili devet mesecev starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum

Aron se je nahajal na ustrezno označenem ograjenem zemljišču, vstop deklice je bil
nedovoljen in nenadzorovan.   

Odločbo o usmrtitvi psa Arona je dne 30.03.2021 izdala veterinarska inšpektorica Darja Ortar
Kolšek. Po kurirju je odločbo še isti dan vročila Zavetišču Meli, ki je dne 31.03.2021 ob 8:30 uri
izvršilo usmrtitev. Odločbo o usmrtitvi je odvetnica prejela po pošti dne 01.04.202, dve uri pred
sestankom z ministrom dr. Podgoršek Jožetom in več kot 24 ur po že izvršeni usmrtitvi. Na
sestanku je bila odvetnica s strani Alenke Bizjak seznanjena, da je Aron že usmrčen.

V predmetni zadevi je bilo storjeno ogromno postopkovnih kršitev in eklatantnih kršitev temeljnih
pravic strank v postopku. Kot prvo, odločba o odvzemu psa v času, ko je bila izdana odločba o
usmrtitvi, še ni postala pravnomočna. Zoper odločbo je bila vložena pritožba, vložen je bil tudi
predlog za izdajo začasne odločbe, s predlogom začasnega zadržanja postopka po 26.b členu
ZZZiv. Vložen je bil tudi predlog za zavarovanje dokaza – psa Arona.
Različen način vročanja, ki ga je inšpektorica naklepno izbrala, je nezakonit in je
omogočil izvedbo usmrtitve predno sta bila lastnik psa in njegova odvetnica o sami
odreditvi usmrtitve sploh seznanjena. S tovrstnim postopanjem je bila protipravno in
zavestno odvzeta možnost odrejeno usmrtitev preprečiti!
Kar pa je v zadevi bistveno, za usmrtitev se je inšpektorica odločila predno bi Arona
spoznali z nevarnega, predno bi bilo odločeno o zakonitost odvzema in predno bi bilo
odločeno o predlogu za izdajo začasne odločbe – začasnemu zadržanju postopka po 26.b
členu ZZZiv.
Na dan usmrtitve psa preiskava dogodka še ni bila končna in obdukcijski zapisnik še ni
bil izdelan.
Lastnik tako ni imel objektivne možnosti, da bi nedolžnost psa za tragičen dogodek lahko
dokazal in v končni posledici preprečil usmrtitev popolnoma nedolžnega psa.
Pritožba zoper odločbo o odvzemu, predlog za izdajo začasne odločbe, zahteva za vrnitev psa
in predlog za zaverovanje dokazov so bili vloženi pred izdajo odločbe o usmrtitvi.
O vloženih pravnih sredstvih sta bila inšpektorica in direktor Zavetišča Meli seznanjena
in sta jih naklepoma ignorirala.
Za izvedbo usmrtitve na opisan način se je inšpektorica odločila z jasnim namenom – usmrtitev
nedolžnega psa Arona izvesti za vsako ceno. Vsak neposredno ali posredno vpleteni
posameznik si lahko upravičeno zastavi vprašanje, zakaj je bilo potrebno v predmetni zadevi
tako hiteti in nedolžnemu psu odvzeti življenje in to pred koncem uradne preiskave.
Evtanazija mora predstavljati zadnjo izbiro in nikakor ne prvo in edino možno. Odločitev o
evtanazij psa ne more in ne sme biti neposredno izvršljiva, saj se odloča o življenju čutečega
bitja, ki nekomu predstavlja družinskega člana. Neposredna izvršitev odrejene usmrtitve, pred
pravnomočno ugotovitvijo odgovornosti psa za sporen dogodek, je nesorazmeren in
prekomeren ukrep in predstavlja kršenje temeljnih pravic do pravnega sredstva, ki ga lastnik
izgubi praktično v istem hipu, ko je odločba o usmrtitvi izdana in vročena zavetišču v izvršitev, s
kratkim rokom enega dneva.
Inšpektorica Darja Ortar Kolšek  je prekoračila svoja pooblastila in svoje delo opravila nevestno,
zato bo zoper njo vložena kazenska ovadba po 258. členu kazenskega zakonika, ki pravi :
Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča
svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali

bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic
drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev
oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.
 
Uradnega policijskega poročila o natančnem poteku dogodkov še vedno ni, predkazenski
postopek še ni zaključen, odvetnica prav tako še ni dobila obdukcijskega poročila. ZD
Domžale, ki je naročnik sanitarne obdukcije, soglasje k izročitvi obdukcijskega zapisnika
ni podal.  
 
S peticijo zahtevamo sledeče:
1.  spremembo Zakona o zaščiti živali, zlasti v delu obravnave psa, ki povzroči hudo
telesno poškodbo ali smrt (trenutna ureditev v 26.b členu ZZZiv)
2. odvzem licence,  trajna prepoved  dela z živalmi, kazenski pregon in izredno odpoved
delovnega razmerja veterinarske inšpektorice Darje Ortar Kolšek
Takšna oseba, kot je Darja Ortar Kolšek ne more in ne sme delat kot veterinarska
inšpektorica, ker ne dela v dobrobit živali.
 
3. ugotoviti odgovornost direktorja Zavetišča Meli center Repče pri usmrtitvi Arona,
opraviti podrobno preiskavo zavetišča in njegovega delovanja in če se ugotovijo
nepravilnosti na strani Zavetišča, ustrezno sankcioniranje odgovornih;
 
4. poostren nadzor delovanja kinoloških in ostalih društev za zaščito živali (učinkovitost,
profesionalnost, strokovnost  in varnost živali)

 Dejstvo je, da kot avtorica peticije in lastnica psa zelim da je moj pes varen, prav tako vi, vsi lastniki s svojimi stirinozci.  Vas podpis je podpora,  da je cas za spremembe.

Aron je bil umorjen !!!  
PRAVICA ZA ARONA !!!!

facebook_1617473732603_6784176546554084792.jpg

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Jasna Perme lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...