PETICIJA ZA USTAVITEV POSTOPKOV, SPROŽENIH PROTI ZDRAVNIKOMA NADI HITI, dr.med. in VLADIMIRJU PIRNATU, dr.med.

Civilna  pobuda  Prebujenje-Pravica za vse,  skupaj s  podpisniki javno izraža nestrinjanje z delovanjem in postopanjem  Zdravniške zbornice Slovenije ter izreka svojo podporo zdravnikoma Nadi Hiti, dr.med. in Vladimirju Pirnatu, dr.med..  S peticijo od pristojnih organov zahtevamo takojšnjo ukinitev postopkov, sproženih proti omenjenima zdravnikoma.

Nadi Hiti, dr.med. in Vladimirju Pirnatu, dr.med., očitate kršitev 27.točke 19.člena Pravilnika o odgovornosti  zdravnikov in zobozdravnikov zaradi  kršitev njihovih dolžnosti ter organizaciji in delu razsodišča zbornice:

-     27. žaljivo, nečastno ali ponižujoče ravnanje, ki posega v čast in dobro ime drugega        zdravnika  ali škodi ugledu zdravniškega poklica, razen če je dejanje izvršeno v              obliki  znanstvenega dela,  resne kritike, politične ali druge dejavnosti, obrambe              kakšne pravice ali  varstva upravičene koristi, in se iz načina izražanja ali drugih              okoliščin vidi, da dejanje ni bilo storjeno z namenom poseganja v čast drugega                zdravnika ali zdravniškega poklica.

Kršitve naj bi zaznali v objavi videoposnetka Zamolčane kovine v cepivih, katerega avtorica je Nada Hiti, dr.med. in v številnih objavah, ki jih je na svojem FB profilu delil Vladimir Pirnat, dr.med..

Podpisniki peticije  vašim navedbam ostro nasprotujemo, ker menimo, da so v popolnem nasprotju z zdravo razumsko presojo, saj  z njimi oba  zdravnika popolnoma degradirate kot strokovna in misleča človeka. Še več, trdno smo prepričani, da tako Nada Hiti kakor Vladimir Pirnat v celoti ravnata v skladu s svojim zdravniškim poslanstvom in njune  objave/mnenjia  nikakor ne predstavljajo kakršne koli kršitve zgoraj navedenega pravilnika, niti Kodeksa zdravniške etike.

Utemeljitev:  

1.   27.točka 19.člena Pravilnika o odgovornosti  zdravnikov in zobozdravnikov  zaradi            kršitev njihovih   dolžnosti med drugim navaja: »razen če je dejanje izvršeno v                obliki znanstvenega dela, resne kritike, politične ali druge dejavnosti, obrambe                kakšne pravice ali varstva upravičene koristi, in se iz načina izražanja ali  drugih              okoliščin vidi, da dejanje ni bilo storjeno z namenom poseganja v čast drugega                zdravnika ali zdravniškega poklica.«              

      Menimo, da gre pri  objavah Nade Hiti in Vladimirja Pirnata za dopustno  kritično              misel, za obrambo človekovih temeljnih pravic in varstvo z zakonom določenih                koristi  pacientov in z njimi zgolj udejanjata pacientovo pravico  do obveščenosti.            Izraziti kritično misel samo po sebi nikakor ne izkazuje namena posegati v čast                drugega zdravnika ali zdravniškega poklica.  

2.   Kodeks zdravniške etike med drugim določa:

      -  da  pri diagnostičnih in terapevtskih postopkih ob neozdravljivih boleznih zdravnik           upošteva kakovost pacientovega življenja in njegove želje ter ne uvaja                   ukrepov ali jih opušča, kadar so nekoristni ali pa pacientu v večje breme kot v                 korist (27.člen)  

     -  da socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na zdravje, bolezen in na izide          zdravljenja: da se zdravnik tega zaveda in na to opozarja (36.člen)

     -  da je zdravnik  od naročnika ali delodajalca strokovno neodvisen pri oceni                  okoljskega in poklicnega tveganja, poklicne varnosti in zdravja pri delu ter pri                  preventivnih programih (39.člen)

     -  da zdravnik opozarja laično in strokovno javnost na pomanjkljivosti na                  področju zdravstvenega varstva in na poskuse vplivanja na strokovno neodvisnost          zdravnikov (40.člen)

     -  da zdravnik odklanja sodelovanje ali podporo pri dejavnostih, ki kršijo                človekove pravice (44.člen)                              

       Nada Hiti, dr.med. in Vladimir Pirnat, dr.med. v celoti udejanjata in spoštujeta                 Kodeks zdravniške etike – tako navedene, kot vse ostale člene.

  3.  Ustava RS vsem državljanom dovoljuje imeti in javno izražati svoje mnenje:      

       - Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in               drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira,                     sprejema in širi vesti in mnenja  (39.člen)           

      -  Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je                   svobodno (41.člen, svoboda vesti).                

        Noben zakon, predpis, pravilnik, ne more in ne sme biti nad Ustavo. Zato menimo,          da nihče  nima pravice zahtevati od zdravnika (ali kogarkoli drugega), da ravna v            nasprotju s svojo moralno držo oziroma v nasprotju s svojo vestjo.  

   4.  Državljani imamo z ustavo zagotovljeno pravico do odločanja o svojem telesu  in            po  Zakonu o pacientovih pravicah tudi pravico do samostonega odločanja o                    zdravljenju in posegih v naše telo  ter pravico do obveščenosti.  Pravico imamo                spraševati, dvomiti in raziskovati, kar vključuje tudi  pravico do drugega mnenja.            Zahteva po slepem zaupanju znanosti je zato nedopustna. Že pokojni  Einstein je            dejal: »Znanost brez religije je hroma in religija brez znanosti je slepa.«                        Zato smo neizmerno hvaležni vsem  tistim srčnim zdravnikom, ki si upajo javno              izraziti drugačen pogled in ki trenutne situacije in z njo povezanih ukrepov ne                  prikazujejo zgolj črno-belo, temveč prikažejo tudi vso paleto vmesnih odtenkov.

Prepričani  smo, da so nerazumni , nelogični in nesmiselni ukrepi, vključno z nedelovanjem mnogih zdravstvenih storitev, od marca 2020 do danes povzročili mnogo preranih smrti. Nepravočasno diagnosticiranje in  temu primerno zdravljenje sta v popolnem  neskladju z zdravniško zaprisego in s Kodeksom zdravniške etike in na odgovornost bi morali poklicati vse tiste zdravnike, ki so za visoke krizne dodatke prodali svojo vest.  Kajti prav molk večine zdravnikov je najbolj zastrašujoč in v največji  možni meri zmanjšuje ugled zdravniškega  poklica. Nadvse zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da ima »pravico« do javnega nastopanja in podajanja mnenj zgolj peščica izbranih zdravnikov.  Kakršnakoli kritični misli so vrata do javnih medijev ves čas epidemije neprodušno zaprta, zato so družabna  omrežja  edini  preostali prostor, kjer se le-ta lahko izrazi.

Zaradi  vsega navedenega  podpisniki  te peticije izrekamo javno zahvalo in podporo Nadi Hiti, dr.med.  in  Vladimirju Pirnatu, dr.med.,  za njuno pokončno, moralno, srčno človeško držo in stojimo za  sleherno  njuno javno objavo. Od  Zdravniške zbornice Slovenije zahtevamo, da ustavite vse postopke, sprožene proti  omenjenima zdravnikoma.  

 

Mojca Žugman

Civilna pobuda Prebujenje-Pravica za vse