Peticija za poplavno varnost JZ dela Ljubljane

       Ministrstvo za okolje in prostor ter Mestna občina Ljubljana od katastrofalnih poplav v letu 2010 nista storilam praktično ničesar za povečanje poplavne varnosti prebivalcev JZ dela Ljubljane, zato so nas zadnje poplave ponovno ogrozile in pustile posledice, enake kot pred štirimi leti.

       Poleg tega je popolnoma zatajilo obveščanje in alarmiranje Civilne zaščite in ARSO v poplavnih dogodkih 22.10.2014.

       Podnebne spremembe so dejstvo, ekstremni vremenski pojavi bodo v bodoče očitno pogostejši in izrazitejši.

        Ne dovolimo državnim in mestnim oblastem pasivnosti, zahtevajmo takojšnje izvajanje ukrepov za zaščito pred poplavami.

 

·        Vzpostaviti sistem obveščanja za primere t.i. »hitrih poplav«, do takrat pa ustanoviti začasno skupino, ki bo skrbela za ažurno in učinkovito obveščanje v takšnih primerih (ustanoviti, dokler se DPN in projekti MOL ne uresničijo in dokončajo, skupino za hitro preventivno obveščanje v sklopu Civilne zaščite // ustanovitev informacijskih centrov za zaščito ob hitrih in navadnih poplavah, v prizadetih področjih.

·         Postavitev nove vodomerne postaje nekje na odseku pod izlivom Horjulke do jezu pri Bokalcih in ugotoviti opozorilne pretoke in pretoke poplavljanja za omenjena področja, ki bodo pravilno in na primernem mestu merile pretočnost Gradaščice, Malega grabna in Glinščice.

·         Takojšnja sanacija in ureditev strug Gradaščice, Glinščice in Malega grabna: čiščenje in poglobitev strug in s tem povečanje pretočnosti, čiščenje zapornic na jezu Bokalci, popravilo podrtih nasipov.

·         Strokovna preučitev možnih ukrepov, pospešitev postopkov in preusmeritev finančnih sredstev v pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo zahtevnejših protipoplavnih aktivnosti (suhi zadrževalniki na Brdnikovi, novi nasipi, aktivnosti za omogočanje pretoka in odtekanja vode) ter izvedba le-teh.

·          Sprejem ukrepov, ki bodo preprečevali pozidavo na področjih razlivnih polj in spremembo OPN v MOL.

·         Zagotoviti trajne vire financiranja za protipoplavno zaščito ljudi in premoženja tako na občinskem kot državnem nivoju.

·         Izvajanje in kontrola izvajanja vseh teh aktivnosti.


CI za poplavno varnost JZ dela Ljubljane    Stopite v stik z avtorjem peticije