PETICIJA PROTI POSTAVITVI HIDROELEKTRARN NA SREDNJI SAVI

Ohranitev prosto tekočih rek je temeljni pogoj tako za varovanje živali in rastlin kot za dostojno življenje ljudi, ki bivajo ob reki in okolici.  

KAJ ŽELIMO DOSEČI S PETICIJO? 

Ustaviti vse aktivnosti v zvezi s postavitvijo hidroelektrarn na srednji Savi.

Pridobiti pravice – kot državljani, občani in krajani – do sodelovanja in soodločanja pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor.

Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kakovost našega bivanja, vključno s pitno vodo  

ZAKAJ? KAJ INVESTITOR SPLOH NAČRTUJE IN KJE?

Investitor namerava na območju srednje Save graditi niz hidroelektrarn, ki bodo povzročile nepopravljivo škodo naravi in lokalnim prebivalcem ter za vedno spremenile videz in značaj krajine.

Koncesija o izrabi reke za hidroenergijo se podpisuje za celoten odsek reke Save od Ježice do Suhadola, v Sporazum (o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola) pa so vključene le 4 občine. Vse dodatne lokacije hidroelektrarn med Litijo in Medvodami bodo k sporazumu dodane samo s podpisom aneksov in sporazuma ne morejo več ogroziti.  

KAKŠNO ŠKODO BODO HIDROELEKTRARNE POVZROČILE OKOLICI IN LJUDEM? 

Nižanje nivoja podtalnice  Ob gradnji hidroelektrarne in njenih nasipov se prekinejo podzemni vodni tokovi, ki napajajo podtalnico mesta in okoliških krajev, kar na dolgi rok pomeni pomanjkanje pitne vode za prebivalstvo.

Kopičenje mulja  Mulj se kopiči pred pregrado hidroelektrarne in ga je potrebno odstranjevati. V mulju pa se kopiči zelo veliko težkih kovin, ki so nevarne tako za živali kot ljudi. Za ta mulj bo morala občina Litija najti tudi lokacijo, kamor ga bodo odlagali.

Večje število meglenih dni v letu, kar se pozna tudi na poljedelskih pridelkih.

Neprijeten vonj.

Občutno povečanje populacij komarjev.

Povečana poplavna ogroženost velikih razsežnosti. 

Nastajanje toplogrednih plinov.

Zaradi nenadnega nihanja vodne gladine je poleg živali ogrožena tudi varnost ljudi

Širjenje tujerodnih organizmov.

Estetsko opustošenje krajine.  

KAKŠNO ŠKODO BODO HIDROELEKTRARNE POVZROČILE NARAVNEMU HABITATU?

Reka Sava je v svojem srednjem toku izjemno pestra z vodnimi in obvodnimi habitati – meandri, prodišči, prodnatimi otoki, mrtvicami, mokrišči – ki so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Zato je na srednji Savi razglašeno ekološko območje Natura 2000. Posledice HE bodo:

Uničen naravni habitat in populacija petih pomembnih vrst ptic  velikega žagarja, ki ima tu večji del slovenske gnezditvene populacije, v velikem številu tudi prezimuje; malega martinca in malega deževnika, ki živita samo še na redkih preostalih prodiščih; vodomca in breguljke, ki gnezdita v peščenih stenah ob reki, ki jih ta ustvarja predvsem ob višjih vodah.

Uničen naravni habitat in populacija naše  izjemno pomembne sladkovodne salmonidne ribe: sulca Populacija sulca na srednjem odseku reke Save je najvitalnejša v Sloveniji, območje srednje Save pa je eden največjih in najpomembnejših rečnih odsekov za naravno populacijo sulca na Balkanu in v Evropi.

Pregrevanje vode → Zaradi upočasnjenega toka reke in mulja se voda segreva in s tem negativno vpliva na rastline in živali v reki.

Vsakodnevni množični pogini prebivalcev rečnih plitvin → Zaradi hitrega nihanja nivoja reke ikre, školjke, ribje mladice in drugi prebivalci reke ostanejo na suhem in poginejo.

Onemogočena bo varna migracija rib na drstišča ter prehodi reke za kopenske živali.  

ALI NI GRADNJA HIDROELEKTRARN NAJBOLJŠA REŠITEV ZA TO, DA BOMO IMELI DOVOLJ ELEKTRIKE ZA SVOJE POTREBE?

Ne, trditve o nujnosti gradnje hidroelektrarn za pridobivanje elektrike so zavajajoče in napačne. V resnici gre za interes zasebnikov, ki želijo s temi projekti dobro zaslužiti. Energetiki se z izgovorom za dosego ciljev o obnovljivih virih energije spravljajo na reke, premalo ali sploh nič pa so izkoriščene možnosti za solarno energijo, vetrno energijo in geotermijo, ki imajo večji potencial. Namesto da bi se držali evropskega zelenega dogovora za obnovo rek in njihovo vrnitev v naravno stanje, mi drvimo v nasprotno smer. Poleg tega se zaradi podnebnih sprememb vodnatost rek iz leta v leto zmanjšuje, zato je postavitev hidroelektrarn povsem neučinkovita rešitev, ki pa bo imela trajne in uničujoče posledice za ljudi, reko in živali. V današnjem času je gradnja novih HE okoljsko in družbeno nesprejemljiva. (Prof. dr. Mihael Jožef Toman)  

Podpišite peticijo, da obranimo našo pravico do soodločanja o škodljivih posegih v naš življenjski prostor ter ohranimo zdravo življenjsko okolje za nas in naše zanamce!  

image_peticija_01_small3.jpg


iniciativa #zaSavo    Stopite v stik z avtorjem peticije