Peticija proti gradnji »SEVERNE OBVOZNICE« za Škofjo Loko

 

PETICIJA PROTI GRADNJI »SEVERNE OBVOZNICE« za Škofjo Loko

 

Na podlagi 2., 14., 15., 16. in 45. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/1991 in nasl.), 13., 14., 15., in 16. člena Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB in nasl., v nadaljevanju ZVO-1), 2. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006, v nadaljevanju ZDIJZ-UPB2) in ugotovitev in opažanj neposredno in posredno prizadetih občanov zaradi predvidene umestitve nove ceste v prostor in posega v okolje ter splošno znanih dejstev o kvaliteti bivanja in ohranjanju okolja vam pošiljamo svoje zahteve in utemeljitve.

Podpisniki od župana občine Škofja Loka, občinskih svetnikov in pristojnih občinskih organov zahtevamo:

1. Potrebno je ponovno razmisliti o smiselnosti predvidenega posega v okolje, saj predvidena cesta

 • neposredno poseže v naselja Podlubnik, Vešter, Trnje, Binkelj, Stara Loka, Virlog, Groharjevo naselje in Kamnitnik in tako s svojim imenom »obvoznica« močno zavaja javnost glede svoje nujnosti in smiselnosti.
 • posredno in neposredno (v radiju 500 m od trase ceste) s hrupom, onesnaženostjo zraka in izgledom (protihrupne ograje in nasipi) prizadene skoraj 3.600 prebivalcev teh naselij (t.j. 1/3 vsega prebivalstva mesta Škofja Loka).
 • uniči najlepše zeleno, rodovitno, kmetijsko zaledje Škofje Loke (cca 15 ha).
 • s predloženimi načrti ne predvidi ustreznih načinov odvodnjavanja in s tem ogroža poplavno varnost prebivalcev Virloga in Stare Loke.
 • doseže centralizacijo prometa, onesnaženja in hrupa v zgoraj navedenih naseljih, ki že imajo ustrezne navezave na obstoječo pretočno javno cesto, ki povezuje tudi večje kraje v Selški dolini.
 • posega v dve naravni vrednoti (NV Suha in NV Kamnitnik).
 • posega na območje arheološke dediščine.
 • ne predvideva ustrezne rešitve za nadaljevanje tekoče povezave z gospodarsko – poslovnimi, izobraževalnimi in kulturnimi središči, kot sta Kranj in Ljubljana, zato predvidena povezava na območju Grenca ni ustrezna rešitev.
 • s predloženimi načrti ne upošteva osnovnih zakonitosti umeščanja prometnice v okolje (npr. neustrezna postavitev avtobusnih postajališč, onemogočen neposredni dostop iz posameznih stanovanjskih objektov).
 • okrni in ovira »zeleno oazo« - najbolj množično škofjeloško sprehajališče, tekališče, dostop do izletniških točk Crngrob, Križna Gora, Pevno, kar daje mestu kot takemu dodatno kvaliteto bivanja, h kateri teži sodobni človek. 

 

OBRAZLOŽITEV

Ena od temeljnih človekovih političnih pravic in svoboščin državljank in državljanov v Republiki Sloveniji je tudi pravica do peticije, ki je urejena v 45. členu Ustave. Smisel te pravice je v tem, da lahko državljanke in državljani vlagamo peticije oziroma pobude brez strahu pred morebitnimi represivnimi ukrepi državnih organov in da državne organe opozarjamo na probleme, nastale v družbi. ZVO-1 določa, da ima vsak državljan(ka) pravico sodelovati pri načrtovanju posegov v okolje. Prav tako ima vsak državljan(ka) pravico do zdravega in varnega življenjskega okolja. V primeru, da predvideni poseg v okolje omejuje to njihovo pravico, lahko pred sodiščem zahtevajo, da se le ta ustavi. Poseg v okolje je dovoljen le, če ne povzroča čezmerne obremenitve in zagotovi ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja. Namen ZDIJZ–UPB2 je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Pri tem pa si morajo organi prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju.

 

Občina predvideni poseg »severne obvoznice« v prostor zagovarja z naslednjimi dejstvi (povzeto iz besedila na spletni strani Občine Škofja Loka - http://www.skofja-loka.si/default.aspx?Tip=5494651&KeyID=11583&Naslov=777):

 • razbremenjuje staro mestno jedro tranzitnega prometa,
 • omogoča kulturni in turistični razvoj starega mestnega jedra,
 • omogoča boljše navezovanje naselij in izboljšuje prečne povezave v prostoru,
 • ker ima tudi funkcijo mestne napajalne ceste, nudi tudi zelo dobro navezavo na poslovno cono »Grenc«,
 • ima najmanjši vpliv na poselitveno območje Virmaš,
 • omogoča razvoj stanovanjskih površin in območij centralnih dejavnosti,
 • najmanj poseže v kmetijske in gozdne površine,
 • ne ovira razvoja rekreacijskega turizma na severnem delu Škofje Loke,
 • omogoča izgradnjo glavnih primarnih komunalnih vodov za oskrbo novih naselij ob Kamnitniku.

In hkrati razlaga ustreznost gradnje z naslednjim zapisom (povzeto po zgoraj navedenem viru):

»Izraz severna obvoznica je krajši naziv za umestitev nove ceste v prostor, ki bo pomenila preložitev dela regionalne ceste Češnjica – Škofja Loka skozi Škofjo Loko. Izgradnja severne obvoznice je nujna zaradi sedanje prometne ureditve skozi Škofjo Loko, ki je z vidika lokalnega prometa, tranzitnega prometa in dnevnih migracij neustrezna. Severna obvoznica je predvidena kot navezovalna mestna cesta, na katero se bo navezoval tudi promet iz novih naselij na severu občine, ki so sedaj prometno slabo dostopna. Z obvoznico bo omogočena navezava teh novih naselij na prometno mrežo Škofje Loke. Nova cesta bo v največji meri služila boljši prometni povezavi in dostopnosti prebivalcev in naselij Škofje Loke. Vsaka nova ureditev, gradnja objekta ali načrtovanje ceste pomeni poseg v prostor, ki nima za vse občane enakih učinkov, kljub temu, da ima za prostor kot celoto pozitivne posledice. Enako je tudi s severno obvoznico. Že pri pripravi idejne zasnove je bila projektantom dana usmeritev, naj bo trasa načrtovana tako, da bo imela čim manjše posledice in vplive na prostor ter prebivalce v neposredni bližini

Podpisniki menimo, da predvidena cesta zavaja že s svojim imenom »obvoznica«. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je zapisano, da je obvozna cesta cesta, ki vodi ob naselju, okrog naselja, mimo prometnih ovir, npr. nova obvozna cesta bo speljana precej stran od mesta.

Iz projektne dokumentacije in uradnih besedil (Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja za severno obvoznico Škofje Loke (Ur. l. RS, št. 28/2012); dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 ''Češnjica – Škofja Loka'' skozi Škofjo Loko, (URBIS, d.o.o., Maribor, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, št. proj. 2008/OPPN-177, junij 2015, dop. Oktober 2016) in okoljsko poročilo za OPPN za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076  ''Češnjica – Škofja Loka'' skozi Škofjo Loko, (GEATEH, d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana, št. proj. OP-172/15, oktober 2015, dop. Oktober 2016) je razvidno, da nova načrtovana cesta v severnem delu Škofje Loke vsekakor ni načrtovana, da bi imela čim manjše posledice in vpliv na prostor in prebivalce v neposredni bližini. Peljala bo kar skozi devet (9) manjših in večjih naselij in tako v radiju 500 metrov s hrupom, onesnaženjem zraka in iznakaženim izgledom zelene pokrajine prizadela kar okrog 3.600 prebivalcev. Prav gotovo bo ovirala razvoj rekreacijskega turizma v tem delu mesta. Odvzela bo cca 15 ha rodovitne zemlje in ogrozila poplavno varnost prebivalcev Virloga in Stare Loke (argumenti v nadaljevanju obrazložitve). Promet po obstoječih cestah poteka utečeno in pretočno, pri čemer ni centralizacije dejavnikov, ki znižujejo kvaliteto bivanja (hrup, prekomerno onesnaženje, veduta). Cesta je načrtovana za povprečno hitrost 50 km/uro, saj ima kar štiri (4) krožišča in dve (2) križišči na razdalji 2,5 km, kar ni značilno za mestne obvoznice.

Opozarjamo, da se z odtegnitvijo dela prometa mimo starega mestnega jedra doseže ravno nasprotni učinek glede razvoja turizma. Vsa večja turistično funkcionalna mesta imajo promet premišljeno usmerjen do samega mestnega jedra.

Odvzem kmetijskih površin oz. odtegnitev kmetijskih poslopij stran od njihovih obdelovalnih površin zaradi namena gradnje ceste, bo ogrozil ustrezno delovanje in življenje prenekaterim kmetijam, saj kmet brez zemlje ni več kmet.

Severna obvoznica naj bi bila navezovalna mestna cesta iz novih naselij na severu občine. Kraji, ki so trenutno severno od načrtovane obvoznice na območju KS Stara Loka – Podlubnik imajo zadovoljivo dostopnost. Strinjamo pa se, da bi bilo nujno popraviti obstoječe lokalne ceste, zaradi česar ni potrebno graditi novih. Glede na to, da se trenutno na območju KS Stara loka - Podlubnik ne gradi večjih novih naselij, predvidevamo, da ima občina namen pozidati še kmetijska zemljišča severno od obvoznice, kar pa je bilo v neformalnih pogovorih pred javno razgrnitvijo in na javni razgrnitvi jasno zanikano s strani občinskih uradnikov. Tu torej prihaja do razhajanj med eno in drugo razlago.

Ker ima po zakonu vsak pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, menimo, da je zaradi preprečevanja škode zaradi poplav, ter zaščito prebivalstva nujno, da opozorimo na stanje poplavne varnosti. Nepremišljeni posegi v hudourniški potok Planica, lahko povzročijo ogrožanje, poškodovanje ali celo uničenje dela poslopij in lastnine, ter znatno zmanjšajo kvaliteto bivanja krajanov. Trenutno aktualna varianta ostro posega v bivalno okolje in negativno vpliva na poplavno varnost območja Stare loke. Glede na stopnje (od H1 do H5) intervencijskih vrednosti višine vodostajev, doseže potok Planica ob večjih nalivih vrednosti do H3. Z nasutjem brežine za namen obvoznice v poplavnem območju hudourniškega potoka Planica (Prifarški potok), bi se zmanjšalo razlivno polje. Posledica tega bi bil dvig gladine vode ob nalivih. Stanje poplavne varnosti, bi se dodatno poslabšalo še z usmeritvijo meteornih voda s predvidene trase obvoznice v vodotok. Projekt severne obvoznice predvideva praznjenje jezera, ki se ob nalivih pojavi ob cesti Groharjevo naselje-Pevno, ki trenutno deluje kot zadrževalnik meteornih voda, v Prifarški potok. V primeru melioracije in hitrega praznjenja jezera v potok v najožjem delu, (pred mostom pod Župniščem v Stari Loki) bi dodatno obremenili že tako, ob nalivih prepolno strugo potoka, in povzročili dvig gladine vode proti in s tokom. S tem posegom bi bilo dodatno neposredno obremenjenih cca 20 hiš s pripadajočimi parcelami, ki so v preteklosti bile že večkrat poplavljene. V bivalnih prostorih je bilo do 0,5 m vode. Odgovor odgovorne osebe za okolje in prostor na javni razgrnitvi, da je izvedba projekta severne obvoznice ločena, od problematike poplavne varnosti Stare Loke in da moramo poplavno varnost reševati kot ločen problem, se nam zdi neustrezen.

Sama veduta Stare Loke bo s predvideno cesto močno prizadeta. Lahko bi se pri načinih poseganja v prostor zgledovali po naših alpskih sosedih (Avstrija, Švica). Pri načrtovanjih novih cest in dodelavi obstoječih, upoštevajo najmanjši odvzem rodovitne kmečke zemlje in sprejemlijvost posega v samo veduto predvsem turistično zanimivega kraja. Pri gradnji cest dajejo poudarek na prostorske rešitve z izvedbo daljših ali krajših predorov (vir: Tunnelling Switzerland, avtorja: Georg Anagnostou in Heinz Ehrbar) in to v nekaj primerih le zato, da bi omogočili obstoj le nekaj kmetijam (Sӧlden, Južna Tirolska) ali pa ohranili znameniti pomen in izgled stare vasice.

Nova cesta bi posegala tudi v naravno vrednoto Kamnitnik. Že samo ime pove, da je to območje, ki leži na trdi kamniti osnovi. Gradnja ceste na tem območju bi bila zahtevna in bi s tresljaji in rušenjem skale vplivala na bližnja poseljena območja ob Cesti Talcev in Kamnitnika. Prebivalci teh območij se bojijo, da bi zgradbe njihovih domov utrpele prenekatero gmotno škodo.

Prav tako bi posegala nova cesta tudi na območja arheoloških najdišč, kar bi pričakovano, lahko znatno podaljšalo postopek gradnje zaradi arheoloških raziskav. Lokalno prebivalstvo se boji, da bi bilo zaradi tega dlje časa izpostavljeno neugodnim vplivom, ki bi jih povzročala gradnja ceste.

V Občini Železniki trenutno prebiva okrog 6.700 prebivalcev. Sama občina ima omejene možnosti tako za povečanje poselitve, kot za pretirano povečanje gospodarskega razvoja zaradi svoje geografske lege. Pretirano povečanje tovornega prometa v smeri iz Železnikov je torej nesmiselno pričakovati.

Glede na jasno opredelitev podpornikov proti gradnji »severne obvoznice«, smo udeleženci podpisa peticije, razmišljali o rešitvah povezanih s prometno ureditvijo skozi mestno jedro, ki je ob prometnih končnicah precej obremenjeno, kar seveda ni izjema. Po posvetovanju smo prišli do sklepa, da se uporabi ustrezno urejeno obstoječo infrastrukturo in se jo nadgradi. Poudarjamo, da je bila obstoječa regionalna cesta na odseku Podlubnik – Klančar že ustrezno rekonstruirana in zato zagotavlja varnost in bolj pretočen potek prometa. (vir: spletna stran Občine Škofja Loka: http://www.skofja-loka.si/default.aspx?Tip=5494651&KeyID=10967&Naslov=777).

Za večjo pretočnost skozi mestno jedro predlagamo naslednji alternativi:

 • nadaljevanje rekonstrukcije Kidričeve ceste s pripadajočo ustrezno ureditvijo pešpoti,
 • reševanje prometne situacije s pokritim vkopom od Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) do stare poslovne zgradbe Tehnika.

S tem ukrepom bi občina Škofja Loka:

 • povečala izrabo obstoječe infrastrukture, ki je bila sofinancirana s strani Evropske skupnosti in s tem zadostila pogojem trajnostnega razvoja;
 • pridobila rešitev celostne ureditve mestnega jedra;
 • ohranila frekventen dostop do starega mestnega jedra, najpomembnejše znamenitosti naše občine;
 • postala mesto prijazno pešcem;
 • brez grobih posegov v naravno okolje, omogočila nemoten pretok prometa, na eni strani proti Podlubniku in naprej proti Selški dolini ter na drugi strani proti krožišču v Starem dvoru;
 • ne bi posegala v privatna zemljišča in s tem smotrno razpolagala z našimi skupnimi sredstvi, saj predlagana rešitev poteka le po javnih površinah;
 • omejila bi stroške povezane z vzdrževanjem cestne infrastrukture;
 • zagotovila bi ohranjanje kmetijskih zemljišč in s tem boljšo samooskrbo občine;
 • s posluhom za dialog med občino in občani bi se povečalo obojestransko sodelovanje pri reševanju skupnih načrtov.

 

V primeru, da govorimo o pravi obvozni cesti – obvoznici za Selško dolino pa bi bilo potrebno ponovno razmisliti o novi / stari pogosto predlagani in že delno načrtovani varianti navezave Škofje Loke s Selško dolino preko predora skozi pogorje Lubnik na novo obstoječo Poljansko obvoznico. Ta varianta bi bila primerna tudi za tovorni promet, tako glede obremenitve s hrupom, kot tudi z onesnaženjem, prav gotova pa ne bi terjala kmetijskih zemljišč.

 

Opozoriti želimo tudi na nezadosten odziv občinskih uradnikov, ki v vseh teh letih (30 let je preteklo od sprejetja dolgoročnega plana Občine Škofja Loka leta 1978), odkar se je porodila ideja o obvozni cesti, niso bili pripravljeni upoštevati tehtnih pripomb in razlogov prizadetih občanov, kljub uradnim zabeležkam pred pričami. 

Poudarjamo, da bi morali biti občani in seveda vsi neposredno vključeni deležniki pri posegih v prostor bolje obveščeni in se brez soglasja lastnikov zemljišč ne bi smelo sprejemati prostorskih aktov.

Hudo je namreč, če nekdo nezaželjeno poseže neposredno v človekovo lastnino. Še veliko težje pa je, če posegajo v naše okolje pooblaščene inštitucije, ki le na podlagi teoretičnih študij načrtujejo in presojajo zahtevne posege v prostor, ne poznajo pa dinamike nekega kraja in ne upoštevajo izkušenj in spoznanj domačinov, ki v danem okolju bivajo že več generacij. 

Vsi podpisniki peticije se strinjamo, da je projekt »SEVERNE OBVOZNICE« za Škofjo Loko slabo načrtovan, ne upošteva realnih bivanjskih obremenitev za prebivalce ob njej, vsebuje še vrsto nepravilnosti in je kot tak popolnoma nepotreben. Ni pa zanemarljiv tudi podatek, da smo zgolj v tednu dni po klasični poti s podpisnimi polami zbrali natanko 999 podpisov proti gradnji načrtovane obvoznice.

 

Dokumentacija o načrtovani gradnji je dostopna na povezavi: http://www.skofjaloka.si/objava/56438

                                                               

Podpisniki peticije in Združenje civilnih pobud

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               V  Stari Loki, 23.12.2016


Društvo - Združenje civilnih pobud    Stopite v stik z avtorjem peticije