Peticija proti emonocentrizmu Javne agencije za knjigo RS

O VSE BOLJ POGLOBLJENEM IN POGUBNEM EMONOCENTRIZMU TUDI V SLOVENSKI KNJIŽEVNI OZ. KNJIŽEVNOPRIREDITVENI KULTURI  

Več kot očitna in iz leta v leto bolj poglobljena je težnja, da se morajo vse osrednejše slovenske literarnofestivalne prireditve zgoditi v Ljubljani oz. biti dirigirane iz Ljubljane ali kvečjemu s posrednim ljubljanskim turizmom zapeljane na tri, štiri ustaljene destinacije izven Ljubljane. Slovenija tudi zaradi tovrstnega preizrazitega emonocentrizma (p)ostaja levo in desno ter zgoraj in spodaj ter navzven in navznoter tesna/zatohla deželica s klientelističnim koritom!  

Kakor bi za TV-nacionalko bilo poimenovalno veliko primerneje, če bi se imenovala TV Ljubljana (saj vseslovenskega teritorija in dogajanja niti približno ne pokriva), tako bi bilo tudi za Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije (JAK RS) veliko ustrezneje, če bi si namesto zavajajočega sestavnega imena »Republika Slovenija« nadela veliko primernejše poimenovanje svojega dejanskega teritorialnega dometa, torej JAK »Ljubljana«, saj širšega slovenskega kulturnega prostora s preizrazito emonocentristično pripadnostnimi strokovnimi komisijami očitno ne prepozna/ne pokriva enakovredno.  

Z neenakopravnim subvencioniranjem izbranih javnih kulturnih programov enih in drugih izvajalcev oz. v več primerih z neustreznim in krivičnim vrednotenjem VRHUNSKO in LOKALNO, si delamo v skupni kulturi/skupnem slovenskem kulturnem prostoru zagotovo dolgoročnejšo škodo!  

Vrednotenje javnih kulturnih programov pri JAK RS očitno z vseh strani naravnost kliče po presoji o vseslovenski vlogi/poslanstvu JAK RS s strani neodvisnih/nepristranskih ocenjevalcev in predvsem izkazano večletnih izvajalcev kulturnih programov tistih izvajalcev, ki domicilno delujejo izven našega glavnega mesta. Apel Skupnosti občin Slovenije/Združenju mestnih občin za presojo neenakopravnega in diskriminatornega državnega subvencioniranja javnih kulturnih programov na področju knjige/literarnih prireditev v domeni/pristojnosti JAK RS, je dobronamerni znanilec k temu. Dejstvo, da je razpoložljivih subvencijskih sredstev manj kot v prejšnjih letih, ne more tako radikalno izključevati prijaviteljev iz slovenskega geografskega neosredja po merilih »vrhunsko = ljubljansko« in »lokalno = izvenljubljansko«.

Iz leta v leto, letos pa še posebej izrazito, slišimo v slovenski javnosti (tudi izven Ljubljane, o čemer ljubljanski »osrednjeslovenski« mediji seveda ne poročajo!) vse več kritik in pobud za razmislek, ali JAK RS resnično služi svojemu poslanstvu enakovredno za celoten slovenski kulturni prostor, ali pa je razdeljevanje državnih subvencij JAK RS namenjeno po ustaljenem klientelističnem načelu predvsem izvajalcem na področju knjige/literarnih prireditev s sedežem in izvajanjem prednostno izbranih javnih kulturnih programov (JKP) v Ljubljani in kvečjemu le simbolično kakšnim JKP (sokoordiniranim/dirigiranim iz Ljubljane) na znanih turističnih destinacijah izven Ljubljane.  

Številni izvajalci/organizatorji/producenti v izvenljubljanskih občinah (v primerjavi z ljubljanskimi) na področju knjige (literarnih prireditev, širjenja bralne kulture idr.) od JAK RS očitno nimajo kakšne znatne pomoči, večina itak iz leta v leto nič. In v tem pogledu še zdaleč ni osamljeno mnenje, da je z JAK RS pri razdeljevanju državnih subvencij oz. davkoplačevalskega denarja, ki ga ustvarjamo državljani/-ke v vseh slovenskih občinah, nekaj narobe. Prav nič seveda ne bi bilo narobe, če JAK RS ne bi imela v svojem imenu zavajajočega imena Republika Slovenija, ampak namesto tega jasnejši teritorialni – »lokalni« domet – JAK Ljubljana.  

Če torej JAK RS z družbeno nevarnim vrednotenjskim razmerjem »vrhunsko = ljubljansko« in »lokalno/pokrajinsko = izvenljubljansko« ustvarja tiho ali glasno mnenje, da v izvenljubljanskih občinah živijo in ustvarjajo bolj zarukani in nepismeni Slovenci/-ke, v Ljubljani pa zvečine vsi vrhunski, je na to diskvalifikacijo treba nujno javno opozoriti! 

 

Skupnost občin Slovenije

Združenje mestnih občin Slovenije

PETICIJA ZA PRESOJO NEENAKOPRAVNEGA IN DISKRIMINATORNEGA DRŽAVNEGA SUBVENCIONIRANJA JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU KNJIGE/LITERARNIH PRIREDITEV IZVAJALCEV S SEDEŽEM IN PROGRAMSKIM IZVAJANJEM IZVEN LJUBLJANE, ZA KATEREGA JE PRISTOJNA JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE  

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK RS) je za obdobje 2016–2019 še bolj radikalno emonocentristično kot v svojem poprejšnjem obdobju delovanja večino subvencijskih sredstev na področju knjige/literarnih prireditev razdelila med izvajalce kulturnih programov s sedežem oz. programskim izvajanjem v Ljubljani in le simbolično izvajalcem s sedežem/izvajanjem izven Ljubljane, ki pa so zvečine (ne)posredno-verižno povezani s subvencioniranimi izvajalci z domicilom/izvajanjem sorodnega javnega kulturnega programa v Ljubljani. Izbor subvencioniranih izvajalcev/programov za obdobje 2016–2019 to nazorno pokaže.     

Ob tem se kaže moralna in še kakšna nehigiena, da JAK RS svojega poslanstva ne uresničuje enakopravno na celotnem ozemlju/kulturnem prostoru RS, saj večino kakovostnih in vrhunskih kulturnih programov prijaviteljev/izvajalcev izven Ljubljane ovrednoti kot »lokalno/regionalno« pomembne (in jih s tem diskriminatornim dejstvom diskvalificira iz možnega državnega subvencioniranja), medtem ko protežirani izvajalci s sedežem/izvajanjem v MO Ljubljana ne dobijo ocene »lokalno/regionalno« in so prednostno vseslovensko »vrhunski« in pomembni ter »v nacionalnem interesu«.

Že samo poimenovanje slovenskih književnih ustvarjalcev je razlikovalno-diskriminatorno: vsi v Ljubljani živeči/delujoči književni ustvarjalci so praviloma »slovenski« književni ustvarjalci, medtem ko ustvarjalci, živeči/delujoči izven LJ dobivajo pokrajinske in lokalne oznake (npr. »prekmurski«, »mariborski«, »celjski«, »velenjski« ipd.). Seveda so tudi slednji (lahko) enakovredno »vrhunski« »slovenski« ustvarjalci (a očitno le, če so vključeni v programe ljubljanskih izvajalcev na področju knjige/literarnih prireditev).

Prav nič seveda ne bi bilo narobe, če bi se Javna agencija za knjigo Republike Slovenije imenovala Javna agencija za knjigo Ljubljana. A dokler se imenuje JAK Republike Slovenije, mora biti to vseslovensko poslanstvo bistveno bolj enakopravno izkazano z izborom javnih kulturnih programov na področju knjige na celotnem področju RS.  

Skupnost občin Slovenije in Združenje Mestnih občin Slovenije pozivamo, da o tej problematiki pridobi analitično oceno in jo predstavi ministru za kulturo oz. Ministrstvu za kulturo RS ter Nacionalnemu svetu za kulturo, ko/če bo zadihal v smiselni podobi in enakopravno ter v korist vseh državljank in državljanov RS.  

Na področju knjige/književne kulture je nonsens že to, da prijavitelji večletnih programov iz izvenljubljanskih okolij/občin s prijavami na razpise JAKRS participiramo zgolj takse (v višini 200 eur), večina vlog pa je zavrnjenih z argumentom »lokalnosti« in »pokrajinskosti«, medtem ko oceno »vrhunsko« (odločilno za državno subvencioniranje) očitno premorejo in pridobijo s strani strokovnih komisij (sestavljenih zvečine iz občanov/-nk MO Ljubljana) le ljubljanski prijavitelji.  

Zelo smiselno bi bilo, če bi v strokovnih komisijah pri JAKRS vrednotili prijavljene programe in projekte tudi predstavniki večjih/mestnih slovenskih občin, ki izkazano participirajo pomemben delež lokalnoproračunskih in lokalnopokroviteljskih sredstev v slovensko in tudi mednarodno književno kulturo/umetnost; seveda nujno strokovni in umetniški poznavalci z različnih področij knjige, ki jih vsaka večja/mestna pa tudi manjša slovenska občina zagotovo premore! V strokovnih komisijah pri JAK RS za subvencioniranje priglašene programe/projekte vrednotijo zvečine le predstavniki, živeči/delujoči v MO Ljubljana, ki očitno prednostno ovrednotijo produkcije/programe tistih izvajalcev, ki bodo neposredno ali posredno izvedeni v Ljubljani, medtem ko večina izvajalcev, domicilnih/delujočih izven LJ, po mnenju teh ljubljanskih strokovnih komisij izvaja le 'manjvredne/drugorazredne' kulturne programe/projekte, velikokrat žaljivo (o)vrednotene z »lokalnim pomenom/dometom«, kar posledično diskvalificira možnost državnega subvencioniranja.

Res ozka je ta naša dežela! in ni videti konca tej ozkosti!  

 

Ustanova Velenjska knjižna fundacija

Mednarodni Lirikonfest Velenje

 


UVKF - Mednarodni Lirikonfest Velenje    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim UVKF - Mednarodni Lirikonfest Velenje, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...