EKOSISTEMI D.O.O. V ZALOGU PRI NOVEM MESTU IN KAZENSKI PREGON

Nedvomno ste v preteklih dneh tudi sami preko različnih medijev videli, kakšen katastrofalen požar se je zgodil na Dolenjskem. Katastrofalen za obrat, ki je večinoma pogorel; katastrofalen za njegovo bližnjo okolico, kjer je zastrupljena voda in zemlja; nikoli pa ne bomo izvedeli, kako škodljiv je bil za celotno Novomeško pokrajino oz. Krško kotlino in JZ Slovenijo nasploh, ki se je te dneve ob jutrih dobesedno dušila v strupenih plinih.

Požar je nastal kot logična posledica nikakršne ureditve obrata za zbiranje, skladiščenje in predelovanje nenevarnih odpadkov, kjer se predeluje tudi lesna biomasa v sekance. Že od leta 2011, ko je prevzelo pobudo od Civilne iniciative Zalog-Loke, je društvo RDEG Ivančna Gorica opozarjalo na naslednje nedvomno grobe, očitne kršitve:  

- Podjetje je pred slabim desetletjem prevzelo obrat stare, degradirane opekarne in ni nič investiralo v preureditev obrata s popolnoma drugo dejavnostjo, ki je bila že takrat podvržena zelo strogi zakonodaji in gradbenim ter drugim predpisom, po katerih mora biti tak obrat urejen;

- Za potrebe izgradnje velikega platoja za deponiranje lesne surovine so izkopali preko 15.000 m2 zemlje, za kar ni bil izdelan zakonsko predpisan projekt in posledično niso pridobili gradbenega dovoljenja;

- Okoljevarstvena dovoljenja dejansko ne bi smela biti veljavna, ker je bil kršen upravni postopek v času pridobivanja: obveščana je bila Občina Novo mesto, čeprav je obrat v mladi občini Straža, ki je takrat že obstajala in bi morala biti obveščana ta občina;

- Obrat nima urejene osnovne infrastrukture: nima dovolj objektov in pokritih površin za obvezno shranjevanje nenevarnih odpadkov pod streho, z nepropustnimi notranjimi tlaki; obstoječi objekti nekdanje opekarne so tako dotrajani, da se jim na mestih ruši streha, za te objekte pa niso imeli gradbenega dovoljenja, kaj šele da bi vložili za spremembo namembnosti objektov; obrat nima urejenih utrjenih in nepropustnih zunanjih površin, ki bi zajemale izcedne vode in pa vode ob morebitnem požaru v lovilce izcednih vod in jih odvajale v zadrževalnik, ki bi preprečil izlivanje nevarnih izcednih voda v okolico obrata in naprej v naravo med običajnim delovanjem in v ekstremnih primerih nesreč kot so izlitja in požari (izcedne vode preko stare meteorne kanalizacije tako ves čas tečejo na javne površine (cesto) in zasebne površine (travnike) ter tako v ponikovalnico, gotovo tudi v Krko, ki je oddaljena 400 metrov; nima nikakršnih protipožarnih ukrepov (požarnih zidov, hidrantnega omrežja ali vsaj požarnega bazena …); obrat ni niti v celoti ograjen in je tako podvržen nekontroliranim potencialnim vdorom vsiljivcev na območje obrata;

- Deponiranje odpadne surovine se je skozi leta širilo tudi na parcele, za katere nimajo dovoljenja;

- Na obratu imajo nekaj dovoljenj, torej parcialno, tudi okoljevarstvenih, katera pa so platonična, torej v dejanskemu stanju na tem smetišču nimajo nobene podlage. Pristojnim vladnim službam RS smo zato predlagali odvzem okoljevarstvenih dovoljenj in sanacijo obrata, kar so nam na enem izmed sestankov na ministrstvu tudi obljubili. To se ni zgodilo nikoli. Celo tako so nas izigrali, da so kmalu za tem zamenjali pristojnega v.d. direktorja Direktorata za okolje in glavno inšpektorico RS za okolje in naravo;

- Opozarjali smo tudi, da imamo neuradne informacije, da so na obratu tudi nevarni odpadki, čeprav za to nimajo dovoljenja, kar se je ob tem zadnjem požaru izkazalo za resnično, saj imamo fotografije kot dokazno gradivo (nekakšna masa v vrečkah z oznako »nevarni odpadki« in železniški pragovi, zaradi posebnih premazov).  

Še bi lahko naštevali. Vse to in še več je dokumentirano, podprto tudi s fotografijami v zapisnikih 12 ekoloških patrulj. Arhivsko gradivo našega prizadevanja je obširno. Dovolj je bilo. Preveč. Zgodba se zaključuje s katastrofo, na katero smo ves čas svarili. Ne samo svarili: prvi, zelo podoben požar,  le v malo manjšem obsegu (zgorel je »le« en objekt s sončno elektrarno na strehi), se je zgodil že leta 2013 in nato po neuradnih informacijah našega sokrajana, ki živi ob meji obrata, še dva v nočnih časih, o katerih pa se ni poročalo. Zaradi nedoumljive malomarnosti lastnikov in upravnikov obrata, je prišlo tudi do dveh dokumentiranih izlivov nevarnih tekočin v neposredno okolico obrata. Vse te grobe kršitve smo skrbno in redno spremljali, o njih obveščali inšpekcije (različnih pristojnosti), pristojna ministrstva, do kabineta Vlade RS. Nihče od pristojnih ni opravil svojega dela! V tožbi, ki se pripravlja, bomo na osebno odgovornost poklicali vse odgovorne in nihče ne bo ušel roki pravice. Vztrajali bomo do zadnje instance na Evropskem sodišču in uspeli, tako kot v primeru Lafarge, čeprav bo pot dolga. Dovolj je bilo naše politične korektnosti, diplomacije in doslednega delovanja po črki zakona, ki pa nam ni prineslo rezultata, saj se nasprotni breg, kjer so bile do zdaj tudi vladne službe, zakonov ne drži. Verjeli smo v sodelovanje z vladnimi službami, pa so te očitno v službi kapitala in so s svojim nedelovanjem državljanom Republike Slovenije povzročile obsežno okoljsko škodo in jim tako dokončno odvzele ustavno pravico do čistega okolja in zdravega življenja.  

Nikoli nismo uradno nasprotovali prisotnosti obrata v našem kraju. Zahtevali smo le strokovno in dokončno sanacijo bivše opekarne ter izgradnjo sodobnega centra za predelovanje nenevarnih odpadkov, ki bo že na prvi pogled ugleden, urejen po strogih smernicah, opremljen z najnovejšo in najčistejšo tehnologijo (kot to zahtevajo direktive) in svoji občutljivi okolici popolnoma nenevaren (NATURA 2000 – obsežno območje v Zaloški kotlinici in celotna struga reke Krke, ruralen svet s poljedelskimi površinami 1. kvalitete).  

Zdaj, ko smo bili tako grdo prevarani s strani kriminalnega podjetja in vladnih služb, ki jim ne zaupamo več; ko se je zgodila nepopravljiva katastrofa, ki je povzročila neizmerno žalost in ogorčenje, predvsem pa gnev občanov več prizadetih občin (Straža, Novo mesto, Dolenjske Toplice…) in tako rekoč vseh državljanov Slovenije, odločno spreminjamo svojo zahtevo:  

ZAHTEVAMO:

  1.      da se podjetju povzročitelju nemudoma odvzame okoljevarstveno dovoljenje, obrat v Zalogu pri Novem mestu ustavi ter celovito in strokovno sanira!

2.      da se odgovorne predstavnike Ekosistemi d. o. o. kazensko preganja in drago kaznuje!

3.      da organi pregona takoj pričnejo z obsežno preiskavo vseh pristojnih služb in odgovornih oseb, ki v šestih letih iz neznanih razlogov niso opravile svojega dela in s tem kršile zakonodajo Republike Slovenije ter tako poleg ostalih okoljskih nesreč na neurejenem obratu dovolile, da se je zgodila ta katastrofa z daljnosežnimi vplivi posledicami!

4.      da se OPPN za gospodarsko cono Zalog spremeni tako, da ne bo dovoljenega zbiranja, skladiščenja in predelovanja niti nenevarnih, kaj šele nevarnih odpadkov!  

V kolikor se zgoraj uresničene točke ne uresničijo, in to v celoti (!), se bo delovanje obrata nadaljevalo brez večjih sprememb (postavili bodo le nekaj šotorov in obnovili tiste, ki so pogoreli, denarja ima ta kapitalska združba dovolj), kar bo posmeh pravni državi in zelo prizadetim ljudem, torej vsem nam! Obveščamo vas, da smo krajani s prve roke izvedeli, da direktor zaposlenim že daje navodila, kako se bo obrat uredilo, sicer pa lastnik govori tudi v javnih medijih o nadaljevanju oz. prodaji mnogim interesentom, ki jim ta lokacija, kjer lahko počnejo karkoli, zelo diši!  

L J U D J E ,   P O D P I S U J T E   P E T I C I J O   I N   J O   D E L I T E !!  

Naše lastno življenjsko okolje je SAMO v naših rokah. Skupaj naredimo konec 20170720_161631.jpg20170720_162158.jpg20170720_162638.jpgtemu brezpravdju!


Aleš Plut, za Civilno iniciativo Zalog - Loke in RDEG Ivančna Gorica    Stopite v stik z avtorjem peticije