ZAHTEVA K PREDČASNIM, POŠTENIM VOLITVAM

Stanje v DRŽAVI SLOVENIJI zahteva takojšnje ukrepanje, saj
vse drugo samo poslabšuje agonijo in posledično ukinja državljane in državo
Slovenijo.VOLITVE so osnovna pravica in vsebina DEMOKRATIČNEGA REDA.

Ker nam "ZALEGA" na položajih odločanja tega ne omogoči, jih moramo izsiliti.
Predčasne volitve izsilimo tako, da se povežemo za dosego tega nujnega preventivnega ukrepa. 


Ob tej peticijski zahtevi se bodo številni povezovali tudi programsko in
naredili široko politično alternativo za izhod iz krize osebnih vrednot in
vladanja v RS.


Dolžan sem še odgovor na vprašanje:KDAJ SO VOLITVE POŠTENE?


Potrebujemo spremembo Zakona o volitvah (ZVDZ) in druge volilne zakonodaje tako,
da bo omogočila da:Kandidira lahko samo posameznik in ne politična stranka (Ustava RS ne
določa da so politične stranke arbitri političnega odločanja), odpravijo se strankarske
volilne liste
.
Torej se volilna zakonodaja samo uskladi z zahtevami Ustave RS. Podobna je
zahteva Ustavnega sodišča RS da morajo volitve biti narejene tako imajo volivci odločilen vpliv
na dodelitev mandatov kandidatom
, kar pa Parlament IGNORIRA in v volilni
zakonodaji te zahteve US RS NI UDEJANIL.Obenem je treba sredstva namenjena volitvam podržaviti, tako da se denar ne daje vodilnim političnim strankam,
ampak se z njimi omogoči enakopravno predstavitev kandidatov ne glede na strankarsko pripadnost (kar je v skladu z ustavnim načelom nediskriminatornosti).Vsak medij, ki v času volitev objavi informacijo o kandidatih pa mora spoštovati
načela uravnoteženega, nenavijaškega POROČANJA ipd.

P.s.:
USTAVNI ZAKON O DOPOLNITVI 80. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ80) I.

 

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I in 42/97) se v 80.

členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"Poslanci, razen poslancev  narodnih  skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva
ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen  vpliv na dodelitev mandatov kandidatom."

VIR
http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf

Peticija KAJ HOČEMO
http://www.pravapeticija.com/forum/64755

K A Z A L O
http://www.rtvslo.si/blog/meteor/novosti/80115

http://stres.a.gape.org/VTA/slike/29_10_2013_protesti_proti_oblasti.JPG

http://stres.a.gape.org/VTA/slike/cesa_nocemo.JPG