Peticija proti negospodarnemu ravnanju s kompleksom gradu Snežnik, proti izgonu festivala Plavajoči Grad in sorodnih lokalnih iniciativ

- proti negospodarni rabi praznih državnih objektov

Pristave Gradu Snežnik, so od prenove leta 2008 kljub 5 milijonih vloženih sredstev in cca. 10 000 € mesečnih stroškov, ogrevane, prazne in brez perspektive. Od 400 m2 jih je le majhen del in v omejenih okvirjih v zadnjih dveh letih za namene kulturnih dogodkov uporabljalo Društvo Ljubiteljev gradu Snežnik, ki je bilo septembra deložirano.

- proti anesteziji žive kulture s strani ministrstva za kulturo

Po deložaciji so na tnalu mednarodni festival Plavajoči Grad ter sorodni dogodki imenovani “Grajski Punkt”, organizirani na bazi lokalne iniciative za oživljanje gradu. V dveh letih so domačini z velikimi napori in še večjimi uspehi, kljub omejenim možnostim, organizirali 150 dogodkov (koncertov, predstav, delavnic, seminarjev) ter družbeno degradiranemu kompleksu Snežnik in celotnemu območju Loške Doline pripeljali čez 1000 umetnikov iz celega sveta ter jih na edinstven način vpeli v zgodovinski, družbeni in lokalni kulturni kontekst.

- proti zatonu lokalnih družbenih, kulturnih in drugih iniciativ

Društvo, ustanovljeno z namenom oživljanja konkretnega gradu, bo svojo dejavnost primorano začeti znova, izven grajskega kompleksa. Zagon, ki so ga domačini dosegli v svojem prostem času in zanj porabili tisoče prostovoljnih ur, bo verjetno prekinjen, če že ne popolnoma ustavljen.

- proti birokratizaciji, centralizaciji in formalizaciji delovanja v javnem interesu

Razlog nenadne deložacije naj bi bila pravno sporna kavarniška dejavnost. Kot društvu, ki deluje v javnem interesu, nam ni bila ponujena in predstavljena nobena rešitev. Pomanjkanje dialoga s slovensko periferijo, avtomatično pravno upoštevanje zakonov in nezmožnost reševanja problemov deluje kot mrtvilo v tem ter mnogih drugih primerih upravljanja z državnim premoženjem.

 

Zato v Društvu Ljubiteljev Gradu Snežnik ZAHTEVAMO:

- da se v dialogu najde rešitev za nadaljnje delovanje Društva Ljubiteljev Gradu Snežnik

- da se ustanovi koordinacijsko telo sestavljeno tako iz členov lokalnih skupnosti, kot institucij, odgovornih za delovanje grajskega kompleksa

 Na ta način se lahko postavi pravna in praktična osnova za delovanje državnih objektov, prostorov, ki so velikokrat prepuščeni propadanju. Domačini, s svojim védenjem in izkušnjami so nenadomestljiv element upravljanja in nujno bi jim bilo potrebno ponuditi vzvode za soodločanje o lastnini, ki po zakonu pripada vsem.

 0BFF2B43-28FE-460B-8E5A-488570A148A2.jpeg

Priloga: Pismo novemu Društva Ljubiteljev Gradu Snežnik ministru za kulturo, Dejanu Prešičku 

Spoštovani gospod minister za kulturo Dejan Prešiček!

V imenu Društva ljubiteljev gradu Snežnik Vam najprej izrekamo čestitke k imenovanju in vam želimo uspešen mandat.

Na Vas se obračamo s prošnjo za posluh in takojšnje ukrepanje v zvezi s kompleksom gradu Snežnik.

Kot ste morda razbrali iz medijev, je po dveh letih intenzivnega delovanja in programskega udejstvovanja v pristavah gradu Snežnik, Društvo Ljubiteljev Gradu Snežnik (v nadaljevanju DLGS) deložirano. To pomeni zaustavitev lokalne iniciative, ki je organizirala tedenski program z ogromnim številom kulturnih dogodkov in drugih dejavnosti, kot tudi konec mednarodnega festivala Plavajoči Grad. Ta iniciativa, poimenovana “Grajski Punkt”, je bilo tudi edino gonilo, ki je grad Snežnik v zadnjih dveh letih ne samo oživilo, temveč iz njega ustvarilo prepoznavni znak Slovenije, njene kulture in turizma.

Na kratko vam bomo po videnju DLGS, ki je delovalo pri gradu, skušali opisati, kje so po naše glavni razlogi, ki so privedli do te situacije.

V letu 2008 je bila zaključena obnova objektov grajskih Pristav z vložkom pet milijonov evrov sredstev Evropskega sklada; narejeni so bili apartmaji s prenočišči, kavarna z barom, kuhinja, velika restavracija za sto ljudi, mansardni prostor na podstrešju za razne delavnice in dogodke. Šele v letu 2014 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in objekt oddan v najem, vendar je prvi najemnik po enem letu obupal in Pristave zapustil. Pred letom 2014 so bili prostori ves čas prazni, čeprav so bili ogrevani in vzdrževani, po odhodu najemnika pa ravno tako. Konec leta 2016 je prostore kavarne v dogovoru z Narodnim muzejem Slovenije v omejenem obsegu začelo uporabljati DLGS, ki ima tudi sicer sedež na gradu in deluje že od leta 1997.

Začeli smo s stalnim kulturnim programom v grajskih Pristavah: vsak vikend koncerti, lutkovne predstave, program v okviru izobraževanja študijskih krožkov; razne kuharske in druge delavnice, ročna dela, pripovedovanje zgodb, potopisi, literarni večeri, razstave, etnološka opravila in drugo. V dveh letih smo brez zunanje finančne podpore izvedli preko 150 dogodkov, predvsem pa v organizaciji društva dvakrat zelo uspešno izpeljali Festival Plavajoči grad, ki je vsako leto gostil prek 100 skupin iz celega sveta in več kot 5.000 obiskovalcev. Po zaslugi tega festivala je grad Snežnik postal svetovno prepoznaven, česar pozitivne posledice bodo vidne predvsem v prihodnjih letih. (priloga: program delovanja DLGS - “Grajski Punkt” in festival “Plavajoči Grad”).

V začetku septembra 2018 smo preko Narodnega muzeja izvedeli, da moramo prostore v grajskih Pristavah popolnoma izprazniti in zaključiti z delovanjem. Kot društvu, ki deluje v javnem interesu, nam ni bila ponujena in predstavljena nobena rešitev, da registriramo kavarno ali dobimo v uporabo katerikoli drugi prostor za namen kulturnih dogodkov v praznih Pristavah. Srž problema naj bi bila pravno sporna kavarniška dejavnost, čeprav smo bili registrirani kot začasen gostinski obrat in smo pijačo z računi preko davčnih blagajn stregli samo v času naših kulturnih dogodkov. Smo si pa ves čas prizadevali, da bi pridobili uporabno dovoljenje za pravo kavarno, ki bi delovala tudi izven časa našega programa. Po našem prepričanju glede našega delovanja obstajajo rešitve, ki so v skladu z zakonom. ZSPDSLS-1 v 68. členu med drugim določa, da se nepremično premoženje države, ki ga začasno ne potrebuje noben upravljavec ali uporabnik, lahko da v brezplačno uporabo po metodi javnega zbiranja ponudb ali z neposredno pogodbo nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu. Obstaja tudi možnost opravljanja pridobitne dejavnosti v okviru socialnega podjetja. Glede na to, da smo prostovoljska organizacija, katere izkupiček od t.i, pridobitne dejavnosti kavarne ne bi šel v žepe posameznikov, imamo vse možnosti da bi delovali na tak način.

S trenutno situacijo, Ministrstvo za kulturo onemogoča spontano nastajanje žive kulture, ki že s svojim dolgoročno usmerjenim programom in kvaliteto krepko presega financirane projekte in hkrati zanemarja lokalno iniciativo in tisoče ur prostovoljnega dela, ki so ga DLGS in lokalni prostovoljci vložili v izvedbo programa za oživljanje gradu.

Glede na to, da je naše poslanstvo neločljivo povezano s kompleksom gradu Snežnik, bi vas radi opozorili, da Ministrstvo za kulturo kot upravljavec grajskih Pristav trenutno krši 5. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), ki določa da se stvarno premoženje, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, bodisi proda bodisi z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotovi njegova učinkovita raba.

Zato zahtevamo, naj se nemudoma začne z ukrepi k ponovni oživitvi kompleksa gradu Snežnik.

V DLGS zahtevamo:
- da se v času iskanja najemnika omogoči delovanje DLGS v grajskih Pristavah, kot tudi skladiščenje materialov, ki jih potrebuje društvo za svoj program
- ministrstvo za kulturo mora ustanoviti neformalno koordinacijsko telo za grad Snežnik, v katerem bodo na enakopravni osnovi zastopani predstavniki države, lokalne skupnosti in nevladnih organizacij,
- delo koordinacijskega telesa mora biti usmerjeno k odpravi slehernih birokratskih ovir za nadaljnje kulturno delovanje nevladnih organizacij na območju Pristav in v splošni razvoj kompleksa v skladu z odlokom o ureditvenem načrtu za Grajski kompleks Snežnik iz leta 2002

Za ministrstvo imamo pripravljene tudi druge konkretne predloge za prehodno obdobje, kot tudi srednjeročno in dolgoročno vizijo, ki jo bomo z veseljem predstavili.

 V upanju na čimprejšnji konstruktiven odziv Vas lepo pozdravljamo!

 Društvo ljubiteljev gradu Snežnik


Društvo ljubiteljev Gradu Snežnik    Stopite v stik z avtorjem peticije