Območje bivših Slavnikovih garaž naj se uredi v soglasju s prebivalci / L'area delle ex autorimesse della Slavnik va sistemata e riqualificata di comune accordo con gli abitanti

Območje bivših Slavnikovih garaž naj se uredi v soglasju s prebivalci

Krajane Semedele, občane Kopra in druge ljubitelje Istre vabimo, da s svojim podpisom podprete pobudo za domišljeno ureditev območja bivših Slavnikovih garaž v soglasju s prebivalci. Lastnik zemljišča, podjetje Zaliv d.o.o., želi to območje pozidati; izhodišča je pripravil IB Studio d.o.o. iz Kopra (povezava na izhodišča), idejno zasnovo pa je izdelal Studio Kalamar iz Ljubljane (povezava na projekt). Na predlog investitorja naj bi Mestna občina Koper začela postopek sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje (v nadaljevanju OPPN Slavnik). Toda predlog OPPN Slavnik je nestrokoven, zavajajoč in v škodo krajanov Semedele, ostalih občanov Mestne občine Koper in obiskovalcev. Idejna zasnova predvideva intenzivno pozidavo na občutljivem območju, kjer je bilo v letih 1630-1811 mestno pokopališče. Predlog pozidave, ki bi moteče izstopala iz arhitekture naselja in poslabšala kakovost bivanja prebivalcev že obstoječih objektov,  je tudi v nasprotju z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih tega območja, ki tu predvideva skupnostni center (povezava na fotosimulacije). Zato je pomembno, da se postopek sprejemanja zavrne.

Krajanke in krajani, združeni v iniciativi Novi Slavnik, smo razloge proti sprejetju OPPN Slavnik po omenjenih izhodiščih podrobno opisali v pismu županu (povezava na pismo). Podrobno jih je razložila in javnosti pojasnila tudi skupina arhitektov Avtomatik delovišče (povezava na AD video) (povezava na povzetek).

Župana in druge predstavnike MOK smo osebno seznanili z IZJAVO in zahtevami krajanov na sestanku 30. 3. 2021 (povezava na izjavo). Na njem sta bila sprejeta dva sklepa, in sicer:

(a) da župan SKLEPA o postopku priprave OPPN Slavnik ne bo podpisal, dokler se z izhodišči ne strinjajo tudi predstavniki krajanov, in

(b) da MOK preveri možnost pridobitve lastništva obravnavanega območja (povezava na zabeležko sestanka).    

 

Podpisnice in podpisniki zahtevamo:

1.      MOK naj zavrne postopek sprejemanja OPPN Slavnik po izhodiščih, predlaganih s strani lastnika zemljišča.  Pri urejanju območja Slavnik naj MOK upošteva svoje lastne kriterije, ki jih je postavila za sprejetje krovnega dokumenta, Občinskega prostorskega načrta (OPN) (povezava na MOK - OPN). To je, da zagotovi trajnostni prostorski razvoj s celovito obravnavo družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov, tako da se prostor varuje kot omejeno dobrino, ki zagotavlja kakovostne življenjske razmere in sobivanje, zdravo življenjsko okolje, ustvarja in ohranja prepoznavne značilnosti v prostoru, kulturno dediščino, ustvarja in varuje pestrost, prepoznavnost in kakovost krajine, tako da se zagotavlja racionalno rabo prostora in ohranjanja prostorske zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije. Te kriterije naj upošteva tudi pri pripravi izhodišč za pripravo podrejenega dokumenta, kot je OPPN Slavnik.

2.      MOK naj prevzame lastništvo spornega zemljišča. MOK in v njenem imenu župan naj končno preseže večletni konflikt med lastnikom zemljišča in prebivalci širšega območja, tako da se z lastnikom dogovori za odkup ali zamenjavo zemljišča v naravi.

3.      MOK naj zagotovi namembnost in ureditev območja v soglasju s prebivalci.  V skladu z načelom prevlade javnega interesa in načelom ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora (čl. 7 in 8 Zakona o prostorskem načrtovanju) naj MOK pristopi k ureditvi tega območja z upoštevanjem predlogov in mnenj javnosti (javni posveti, tematske delavnice, natečaji in drugi načini sodelovanja s strokovnjaki na področju urbanizma in arhitekture).

 

 

L'area delle ex autorimesse della Slavnik va sistemata e riqualificata di comune accordo con gli abitanti

Invitiamo i cittadini di Semedella, i cittadini di Capodistria e altri amanti dell'Istria a sostenere e sottoscrivere La presente Petizione per una sistemazione e riqualificazione dell'area delle ex autorimesse della Slavnik di comune accordo con gli abitanti. Il proprietario del terreno, la società Zaliv s.r.l., intende procedere con l'edificazione di quest'area; il documento preliminare è stato preparato dallo Studio IB s.r.l. di Capodistria (collegamento ai punti di partenza), mentre la proposta progettuale è stata ideata e realizzata dallo Studio Kalamar di Lubiana (collegamento al progetto). Su proposta dell'investitore, il Comune Città di Capodistria intende avviare la procedura di predisposizione ed adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la suddetta area (di seguito PRPC Slavnik). Tuttavia, il testo della proposta di PRPC Slavnik, risulta essere poco professionale e fuorviante, andando nel senso contrario rispetto alle necessità e bisogni dei cittadini abitanti il rione di Semedella, nonché degli altri cittadini del Comune Città di Capodistria e dei visitatori. Il progetto prevede, di fatto, un' edilizia di tipo intensivo in un'area sensibile, nella quale nel periodo tra il 1630 ed il 1811 si trovava il cimitero cittadino. Gli edifici proposti, che si distinguerebbero dall'architettura dell'insediamento e peggiorerebbero la qualità della vita degli abitanti degli edifici esistenti, sono parimenti discordanti rispetto all' Ordinanza sulle condizioni di pianificazione del territorio di quest'area, che prevede, nel concreto, un centro comunitario (link alle simulazioni fotografiche). Risulta quindi di estrema importanza, che il procedimento per il rilascio del permesso di costruzione venga respinto.

I cittadini uniti nell'iniziativa Novi Slavnik abbiamo descritto dettagliatamente le ragioni contro l'adozione del PRPC Slavnik inviando una lettera al sindaco (link alla lettera). Le motivazioni sono state esposte nel dettaglio e presentate al pubblico da un gruppo di architetti, l’Avtomatik delovišče  (vedi link del video AD) (collegamento alla sintesi).

In ambito alla riunione del 30 marzo 2021 (link alla dichiarazione), abbiamo informato personalmente il sindaco e gli altri rappresentanti del Comune Città di Capodistria in merito alla DICHIARAZIONE ed alle richieste degli abitanti del quartiere. In tale contesto, sono state adottate due decisioni, vale a dire:

(a) che il sindaco non firmerà la DECISIONE sulla procedura per la preparazione del PRPC Slavnik fintanto che anche i rappresentanti della cittadinanza locale non saranno d'accordo con i punti di partenza, e

(b) che il Comune Città di Capodistria ponderi e prenda in considerazione la possibilità di acquisire la proprietà dell'area in questione  (link alla nota dell'incontro).

 

  Noi firmatari chiediamo che:

1.    Il Comune Città di Capodistria respinga la procedura per l'adozione del PRPC Slavnik secondo i punti di partenza proposti dal proprietario terriero. Nell'organizzare l'area dello Slavnik, il Comune Città di Capodistria dovrebbe tenere conto dei propri criteri, stabiliti per l'adozione del documento dell’anagrafe edilizia, il Piano regolatore comunale (PRC) (link al Comune di Capodistria - PRC). Ciò significa garantire uno sviluppo sostenibile dell’area e affrontare in maniera completa gli aspetti sociali, ambientali ed economici. L’obiettivo è proteggere lo spazio come un bene limitato, garantendo condizioni di vita di coesistenza e qualità, un ambiente sano, creando e mantenendo caratteristiche riconoscibili dell’area, un patrimonio culturale, che crei e protegga la diversità, la visibilità e la qualità del paesaggio. Così agendo, si tutelerebbe un uso razionale dello spazio e la conservazione della potenzialità ambientale per le generazioni presenti e future. Questi criteri dovrebbero essere presi in considerazione anche quando si preparano i punti di partenza per la preparazione di un documento subordinato, come il PRPC Slavnik.

2.    Il Comune Città di Capodistria dovrebbe assumere la proprietà del terreno contestato. Il CCC e per suo conto il sindaco, dovrebbero finalmente superare il conflitto pluriennale tra il proprietario terriero e gli abitanti della zona più ampia, concordando con il proprietario fondiario di acquistare o scambiare terreni in natura.

3.    Il Comune Città di Capodistria dovrebbe assicurare lo scopo e la sistemazione dell'area in accordo con gli abitanti. In conformità con il principio di interesse pubblico prevalente e con il principio di preservazione delle caratteristiche riconoscibili dello spazio (artt. 7 e 8 della Legge sulla pianificazione del territorio), il Comune dovrebbe avvicinarsi alla regolamentazione di quest'area tenendo conto delle proposte e delle opinioni pubbliche (consultazioni pubbliche, laboratori tematici, concorsi e consultazioni di altri esperti di pianificazione urbana e architettura).