Pismo za učne skupine v OŠ

Spoštovani (MIZŠ, Inšpektorat za delo, SVIZ),

najprej moram zapisati, da sem zelo hvaležna, da smo se 12. 4. 2021 vrnili v šole. Pišem vam, ker je še vedno onemogočeno izvajanje pouka v manjših učnih skupinah, zaradi česar prihaja do neenakih možnosti za izobraževanje med učenci različnih osnovnih šol in kršitev podpisanih pogodb o delovnih razmerjih.

V okrožnici z dne 11. 2. 2021 (Vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah in glasbenih šolah od 15. 2. 2021 dalje) piše: "3. Pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učenke od 4. do 9. razreda se začasno ne izvaja." V isti okrožnici je tudi navodilo: "5. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za učenke/učence in učiteljice/učitelje obvezno."

Ti dve navodili sta si nasprotujoči, v veljavi pa sta že več kot 2 meseca. Ravnatelji šol so pouk po povratku v šole v skladu s temi navodili organizirali zelo različno. Šole se razlikujejo predvsem po izvajanju izbirnih predmetov in pouku v manjših učnih skupinah. V obeh primerih je zaradi različnih odločitev prišlo do izrazito neenakih možnosti za izobraževanje pri učencih različnih osnovnih šol v Sloveniji.

Pri izbirnih predmetih so učenci v neenakem položaju, ker nekateri predmeti že več kot pol leta potekajo na daljavo, nekateri pa so bili na daljavo 'le' 4 mesece.

Pri pouku v manjših skupinah je večja katastrofa.

Učenci šol, katerih ravnatelji so modro ugotovili, da z upoštevanjem tretjega navodila naredijo ogromno škode (in celo kršijo delovno zakonodajo), imajo že ves čas od povratka v šolo tudi pouk v manjših učnih skupinah. To pomeni, da te učence isti učitelj poučuje že celo šolsko leto in da ta učitelj natanko ve, katere primanjkljaje ima posamezni učenec zaradi šolanja na daljavo in jih je v preteklih dveh mesecih večinoma že lahko odpravil.

Učenci šol, katerih ravnatelji so se odločili, da bodo tretje navodilo striktno upoštevali, imajo že 2 meseca naključno izbranega učitelja, saj se je pouk moral reorganizirati iz manjših učnih skupin v poučevanje po oddelkih. Za nekatere učence to pomeni, da so ob povratku v šolo zamenjali vse tri učitelje pri predmetih, pri katerih se izvaja tak pouk, to so slovenščina, matematika in angleščina. Kot da že samo šolanje na daljavo ni naredilo dovolj škode... Kako naj naključni učitelj ve, kateremu učencu mora pomagati in na kakšen način?! Kdo, kako in kdaj bo učence ocenil?!

Poleg tega se je na šolah s tako reorganizacijo pojavila težava zaradi premajhnega števila pedagoških ur. Primer za šolo, na kateri sta v razredu dva oddelka, ki se delita v tri skupine: primanjkljaj ur je enak številu ur v tednu po predmetniku za posamezni predmet. V praksi to pomeni, da imajo učitelji, ki poučujejo te predmete že dva meseca od 0 do 6 (ali morda še več) ur manjšo učno obvezo. 6 pedagoških ur pomeni 27,3 % manjšo delovno obremenitev, kar ni rešeno s čakanjem ali prerazporeditvijo dela, temveč visi v zraku (zato to pismo roma tudi na Inšpektorat za delo).

Da ne bo kdo napačno sklepal: niti enemu učitelju to ne paše, čisto vsi smo se uprli in že od vsega začetka prosimo za ponovno vzpostavitev pouka v manjših učnih skupinah. Tudi ravnatelji so problematiko že predstavili na MIZŠ, efekta pa ni. Naj še enkrat napišem, da ta nevzržna situacija traja že dva meseca!

Pojavila se je neizvedljiva rešitev: pri pouku naj bi bila hkrati dva učitelja. Prvi razlog proti je, da bi se potem delovne obremenitve znatno povečale, poleg tega pa še vedno ne bi mogli zagotoviti, da ima vsak učenec svojega učitelja! Učitelji smo utrujeni od vsega novega in od ogromne količine vloženega truda za nevzrdžno dolgo šolanje na daljavo, nikakor se nismo sposobni zdaj kar čez noč preleviti iz solo učitelja v učitelja za poučevanje v paru. To zahteva velik miselni preskok in veliko povsem novega predznanja, ki ga nimamo in ga ne moremo pridobiti čez noč! Zato lepo prosim, da se nemudoma ponovno vzpostavi pouk v manjših učnih skupinah. Seveda ob upoštevanju vseh ukrepov - nošenje mask in ohranjanje razdalje med posameznimi oddelki.

Zakaj bo pismo romalo tudi na SVIZ? Ker ne morem razumeti, da je ob vsem, kar se dogaja v letošnjem šolskem letu, tako nevzdržno tiho.