Peticija za ustrezno zaščito Udin boršta - največjega strnjenega gozda v Ljubljanski kotlini

WWW.ZASCITIMO-UDINBORST.COM

Udin boršt je otok prvobitne narave sredi urbanizirane in kmetijske krajine. Razprostira se severozahodno od Kranja in je največji strnjeni gozd v Ljubljanski kotlini. Je prostor redkih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst, številnih kraških jam, ekološko pomembnih območij ter splošno bogate naravne in kulturne dediščine.

Leta 1985 je bil razglašen za spominski park (zgodovinski in kulturni spomenik), slabi dve desetletji pa je pridobil še status krajinskega parka. Toda kljub temu, da strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da je njegova zaščita zastarela, pomanjkljiva in v neskladju z zakonodajo, državni in lokalni organi že več kot desetletje ne ukrepajo. Udin boršt tako ostaja žrtev neodgovorne politike in pod pritiski različnih zasebni interesov.

Zaradi neustrezne zaščite smo tako priča krčenju gozda in spreminjanju namembnosti gozdnih površin v kmetijska in zazidljiva zemljišča; pozidavi, ki se širi na rob in celo v zavarovano območje; onesnaževanju podzemnih voda (in izvirov pitne vode) zaradi neustrezno saniranega smetišča Tenetiše, divjih odlagališč odpadkov in intenzivnega kmetijstva.

Zato odpiramo peticijo, s katero od občin Kranj, Naklo in Tržič ter Ministrstva za okolje in prostor zahtevamo, da se območje Udin boršta zavaruje z novim aktom, ki bo upošteval spoznanja o njegovi visoki ekološki, biotski in krajinski vrednosti ter pomenu, ki ga ima za ljudi.

 ZAHTEVE:

1. NARAVNI SPOMENIK: Območje Udin boršta naj se razglasi za Naravni spomenik, kot je že leta 2009 predlagal Zavod za varstvo narave, z namenom, da se zagotovi ohranitev zakrasele konglomeratne terase in strnjenega kompleksa gozda, s katerim je poraščena, ter ohranitev naravnih vrednot in biotske pestrosti.

2. VAROVALNI GOZD: Gozdni kompleks Udin boršta naj pridobi status varovalnega gozda, saj blaži klimatske ekstreme ter preprečuje vetrno erozijo, hkrati pa gre za gozd v kmetijski in primestni krajini z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti.

3. FUNKCIJE: Poleg že obstoječe na prvi stopnji poudarjene rekreacijske, klimatske in zdravstveno-higienske funkcije, naj gozdni kompleks Udin boršt pridobi tudi na prvi stopnji poudarjeno funkcijo varovanja naravnih vrednot, saj je le-teh na območju kar 21, od tega dve državnega pomena. 

4. NOVE MEJE: Meje zavarovanega območja naj se določijo na novo in kot jih je v strokovnem predlogu leta 2009 začrtal Zavod za varstvo narave.

5. POZIDAVA PRI NASELJU MLAKA: V zavarovano območje naj se tako vključi tudi umetno izvzet obsežen del gozda pri naselju Mlaka, ki ima izjemno poudarjeno socialno, klimatsko in zdravstveno-higiensko funkcijo, ter razveljavi na občinski ravni že sprejeta njegova pozidava (gradnja 17 blokov in 80 eno ali dvostanovanjskih objektov). Namembnost zemljišč naj se povrne v prvotno stanje.

6. NAČRT UPRAVLJANJA: Pripravi naj se podroben načrt upravljanja in izbere upravljavca, ki bo zagotavljal ustrezno sanacijo in varovanje naravnih in drugih vrednot Udin boršta kot celote ter jih ohranjal kot pomembno dediščino tudi za prihodnje rodove.

7. SANACIJA ODLAGALIŠČA TENETIŠE: Izpelje naj se dokončna sanacija odlagališča Tenetiše v skladu s predpisi. Ker območje še vedno ni ustrezno sanirano, ostaja vir nedovoljenih emisij. Uredi naj se odvodnjavanje izcednih voda, ki onesnažujejo površinske in podzemne vode, in v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in društvi izvaja predpisan monitoring.

 

PRIDRUŽITE SE NAŠI POBUDI. STOPITE V BRAN NARAVI IN PODPIŠITE PETICIJO. 

Peticijo podpira: Alpe Adria Green 

panorama1_PETICIJA1.jpg

IMG_2846_galerija.jpgklopca_peticija1.jpgIMG_3086_galerija.jpgInstagram_2017_(218)1.jpgInstagram_2015_(370)3.jpgIMG_3056_splet.jpgIMG_17062.jpg


Špela Sajovic, Civilna iniciativa Mlaka    Stopite v stik z avtorjem peticije