PETICIJA ZA URESNIČITEV USTAVNE ODLOČBE

Pred tremi leti je Ustavno sodišče Republike Slovenije v zadevi U-I- 269/12 odločilo, da je 86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo. Ustava namreč v 57. členu določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev, zakon pa je v nasprotju s tem predvideval le 85 odstotno financiranje izvajanja programa na zasebnih šolah. Zato je Ustavno sodišče naložilo Državnemu zboru, naj v enem letu pripravi nov zakon, česar pa poslanci niso storili. Še več, na seji 21. 11. 2017 je bil z dvotretjinsko večino sprejet sklep o začetku postopka za dopolnitev Ustave. Drugi odstavek 57. člena Ustave naj bi se tako dopolnil z besedilom, da se osnovno izobraževanje v javnih šolah financira iz javnih sredstev, v zasebnih osnovnih šolah pa le v omejenem obsegu na način, kot to določa zakon. To bi zasebne osnovne šole postavilo v podrejen položaj, njihovo financiranje pa bi postalo povsem odvisno od vsakokratne politične (samo)volje.

 

OB TEM ZASKRBLJENI OPOZARJAMO,

 1. da je vladajoča parlamentarna večina z neupoštevanjem ustavne odločbe pokazala hudo nespoštovanje Ustavnega sodišča,
 2. da je dvotretjinska večina poslancev na pritlehen način in za lastne politične namene izkoristila svojo premoč v parlamentu za spremembo temeljnega državnega dokumenta, ne da bi se pri tem ozirala na prizadeto manjšino. Takšno dejanje je v temelju nasprotno demokratičnemu in ustavnemu redu.

IN ODLOČNO ZAHTEVAMO,

 1. naj Državni zbor takoj prekliče postopek za spremembo Ustave,
 2. naj Državni zbor spremeni 86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
  izobraževanja, kot bi ga na podlagi odločbe Ustavnega sodišča moral že pred dvema letoma.

PRI TEM BOMO VZTRAJALI, KER SMO PREPRIČANI,

 1. da zasebna osnovna šola bogati različnost v našem izobraževalnem sistemu,
 2. da je v interesu demokratične države, da ponuja staršem širšo izbiro za izobrazbo
  njihovih otrok,
 3. da država s celovitim financiranjem zasebnega osnovnega šolstva odpravlja nevarnost elitizma zasebnih šol, 
 4. da se javno in zasebno šolstvo ne izključujeta, temveč dopolnjujeta in da je njuno sobivanje zelo koristno za napredek celotnega šolskega sistema.

Upiramo se temu, da bi vladajoča politična večina zadušila ustvarjalno različnost v slovenski družbi, ki jo spodbuja zasebno osnovno šolstvo. V interesu demokratične države je, da svojim državljanom omogoči sobivanje v različnosti. Le tako je možen pristen dialog med različnimi družbenimi skupinami. Če pa se vladajoča večina ne zmeni za manjšino, demokracija preneha obstajati.


ZATO POZIVAMO vse, ki razumete pomen zasebnega osnovnega šolstva za slovensko družbo, da podpišete to peticijo.


Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva    Stopite v stik z avtorjem peticije