OBVEZNA PRISOTNOST POSLANK IN POSLANCEV NA SEJAH DRŽAVNEGA ZBORA

Poslanke in poslanci DZ so naši izvoljeni predstavniki v upravljanju države in njihove odločitve pomembno vplivajo na kvaliteto življenja v državi. Za svoje delo so pošteno plačani in zato ni sprejemljivo, da je razpravna dvorana na sejah DZ pretežno prazna in so poslanke in poslanci prisotni le takrat, ko je na programu seje glasovanje, čeprav trdijo da sejo spremljajo po televiziji v poslanskih pisarnah. To je neetično do poslanstva v imenu ljudstva, ki ga opravljajo.

Velika dvorana DZ je namenski prostor in nedopustno je, da smo državljani drago plačali prazne sedeže. Transparentnost delovanja poslank in poslancev je tudi v tem da je iz neposrednega prenosa seje razvidno, kdo je na seji prisoten in kdo ne, ter kdo je aktivni razpravljalec in kdo je zgolj v funkciji »glasovalnega stroja«.  

Ker je iz neposrednih prenosov sej državnega zbora več kot jasno, da v tem času volilke in volilci ne moremo dejansko vedeti, kje se poslanke in poslanci nahajajo kadar so v funkciji razpravljanja o zadevah za katere so pridobili mandat na volitvah, predlagam spremembo Poslovnika DZ tako, da se implementirajo naslednje točke:

 

 

1. Seja DZ je javna in udeležba poslank in poslancev na seji je obvezna.

 

2. Izjeme so lahko naslednji opravičljivi razlogi:

- bolniška odsotnost

- druga odsotnost, ki je opravičljiva po ZDR

- odsotnost po pooblastilu predsednika DZ

 

3. V času seje DZ ne potekajo nobene druge aktivnosti delovnih teles DZ ali drugih aktivnosti, ki bi potrebovale prisotnost poslank in poslancev DZ.

 

4. Izjema iz 3.tč. je lahko le predsednik DZ ali kateri od podpredsednikov DZ, ki lahko v času seje opravlja tudi druge protokolarne obveznosti v skladu s Poslovnikom DZ.

 

5. Ogled nesposrednega prenosa seje DZ iz poslanskih pisarn poslankam in poslancem ni dovoljeno spremljati.

 

6. Čas odmora za malico ali kosilo odredi predsednik DZ. Čas odmora se odredi po določilih ZDR in Kolektivne pogodbe za javni sektor. V tem času se seja DZ prekine in se nadaljuje po odmoru.

 

7. Vsa glasovanja o zakonih, amadmajih in drugih oblikah ki terjajo odločanje poslancev se opravlja neposredno po končani razpravi posamezne točke dnevnega reda in ne na koncu seje »v okviru glasovanj« kot to opredeljuje sedanji poslovnik DZ.