NAREDIMO OTROŠKO IGRIŠČE VARNO!

 

Pobuda in predlog za celostno ureditev področja varnosti na slovenskih otroških igriščih.

 

Podpisniki te peticije zahtevamo, da se celostno uredi zakonodaja na področju varnosti na otroških igriščih.

 

OBRAZLOŽITEV

Naši otroci veliko prostega časa preživijo na igrišču. To je prostor, kjer se srečajo z vrstniki, otroki iz soseščine, razvijajo tekmovalen duh, preizkušajo meje svojih motoričnih spretnosti.

Stroke, ki izvajajo inšpekcijski nadzor za ocenjevanje skladnosti postavitve igral na igriščih, bodi odprtih ali zaprtih, imajo različno stopnjo zahtevnosti ocenjevanja, kakor tudi strokovno znanje tehničnih zahtev ratificiranega evropskega standarda za zagotavljanje varnosti na otroških igriščih. Ob tem, če je Slovenija z letom 1998 sprejela evropski standard EN 1176, kateri opredeljuje varnostne zahteve igral in igrišč (z vsemi kasnejšimi revizijami), se razume, da se skladno s spremembami izvajajo spremembe tudi v našem prostoru.

Na prvo težavo naletimo že pri kvalifikaciji osebja, ki izvaja preglede ustreznosti igrišč. Kot je že nekaj let evidentno, stroka bodi katera koli, zelo rada izpušča idejo o dodatnih in nujnih izobraževanjih, ki so potrebna za pridobitev ustrezne kvalifikacije.

Nadzor otroških igral in igrišč pri nas opravljajo trije različni inšpektorati:

- Tržni inšpektorat izvaja nadzor nad lastniki igrišč ob komercialnih objektih in nad proizvajalci;

- Zdravstveni inšpektorat izvaja nadzor nad igrišči, ki so v sklopu vrtcev;

- Občinski inšpektorat nad igrišči, ki so na javnih površinah (občinska igrišča).

 

ZAKONSKA OSNOVA

Tržni inšpektorat to izvaja na osnovi Zakona o splošni varnosti proizvodov, Ur. l. RS, št. 101/03 (prenesen iz direktive EU, št. 2001/95/ES), kjer 4. člen opredeljuje izraze in varnost proizvodov, 6. člen pa skladnost s predpisi in objavljenimi standardi.

Zdravstveni inšpektorat na osnovi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Ur. l. RS, št. 73/00, 47/10, 47/13, ki v 8. členu definira igrišča in igrala (tudi standarde), v 8.a členu definira vzdrževanje igral in igrišč. Tukaj je potrebno omeniti, da ni jasno določeno, kako je z nadzorom otroških igrišč, ki so v sklopu osnovnih šol.

Občinski inšpektorat pa je zadolžen za izvajanje nadzora na osnovi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 UPB-1, s spremembami), 21. člen.

Ob pregledu vseh omenjenih zakonov in pravilnikov je moč opaziti, da se med sabo zelo razlikujejo, kar posledično pomeni tudi različno kakovost nadzora na igrišču oziroma različno stopnjo varnosti za uporabnike - naše otroke.

 

Spoštovani starši in skrbniki!

Vi ste največja neorganizirana interesna skupina v Republiki Sloveniji. Stopite skupaj v korak z nami, da omogočimo vsem otrokom v Sloveniji enako varnost na vseh igriščih.


Zavod za varno igro ZVI    Stopite v stik z avtorjem peticije