Naravni biser Klevevž je od nas vseh!

Pred kratkim se je občina na dopisni seji odločila, da prekine predkupno pravico in tako omogoči, da zemljo kupi kdorkoli drug.
Želimo si, da ostane dostop do Klevevža dostopen vsem. Če se bo dane parcele prodamo privatnemu lastniku, namesto, da jih kupi občina nam nihče ne more zagotoviti, da bomo lahko še naprej uživali v tej naravni dediščini.
Nam je mar, pa vam?
Če se strinjate vas prosimo, da podpišete peticijo in s tem pokažete podpori Klevevžu. 
 
 

PETICIJA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU KLEVEVŽA

Na 29. redni seji Občinskega sveta občine Šmarješke Toplice, ki je potekala 22. maja 2018 smo vsi člani občinskega sveta soglasno sprejeli nakup zemljišč v Klevevžu (parkirišča, otok, hiša in pripadajoče zemljišče za hišo) in to potrdili s sprejetjem sklepa št. 407, ki se glasi:
»Občinski svet Občine Šmarješke Toplice potrjuje nakup parcelne št. 2591/5 (ID
6844029), 2591/6 (ID 6844031), 2591/7 (ID 6844030), *500, vse k.o. 1462 – Zbure, za
dosego javne koristi. Občina Šmarješke Toplice nosi vse stroške povezane s to
pogodbo in vpisom kupoprodajne pogodbe v zemljiško knjigo ter eventualne
davščine.«
(11 ZA, 0 PROTI)


Do nakupa ni prišlo, ker je bil postopek s strani Sklada kmetijskih zemljišč RS prekinjen,
parcela številka 2591/6 (ID 6844031), k.o. Zbure je bila prenesena na Družbo slovenski
državni gozdovi. KZ Krka je dne 10.10.2018 ponovno dala v prodajo zemljišča v Klevevžu, brez parcele št. 2591/6, k.o. Zbure, ki v naravi predstavlja otok na območju naravne vrednote Klevevž, za skupno vrednost 98.000 EUR.


Občinskemu svetu so nato dne 16.10.2018 na 31. redni seji Občinskega sveta člani
občinskega sveta ponovno soglasno sprejeli sklep številka 439, ki glasi:
»Občina Šmarješke Toplice s pomočjo odvetnice sproži vse aktivnosti za preprečitev
prodaje zemljišč parcelnih št. 2591/5, *500, 2591/7, vse k.o. Zbure, po ponudbi KZ Krka, z dne 10.10.2018, pri Upravni enoti Novo mesto in pri KZ Krka, in v primeru, da ne bo uspešna, pridobi svojo cenitev in uveljavlja predkupno pravico.«
(10 ZA, 0 PROTI)


Za sklep so glasovali vsi prisotni svetniki na seji. Iz zapisnika seje, ki je na spletni strani
občine je razbrati, da je tudi član občinskega sveta iz Zbur F.A. menil, da je to zemljišče
potrebno obdržati, zavarovati oz. ga odkupiti.
Občina je uveljavlja predkupno pravico za omenjeno prodajo po ceni KZ Krka 98.000 EUR. Upravna enota je odobrila pravni posel in uveljavljanje predkupne pravice Občini Šmarješke Toplice. Občina bi zato morala skleniti prodajno pogodbo s KZ Krka za nakup teh zemljišč. Nato pa novi župan 11.3.2019 skliče dopisno sejo (po mailih) in da na glasovanje naslednji sklep:
»Občina Šmarješke Toplice odstopi od vseh dosedanjih postopkov nakupa zemljišč na
parc. št. 2591/5, *500, 2591/7, vse k.o. Zbure. V okviru danih možnosti Občina
Šmarješke Toplice poskrbi za ustrezno varovanje območja in s tem doseganjem
javnega interesa naravne vrednote ohranjanja območja Klevevž.«
(6 ZA, 5 PROTI)


Žalostno je, da so člani občinskega sveta F.A, T.B. in L.P., ki so bili že v prejšnjem
občinskem svetu in so v letu 2018 glasovali za uveljavljanje predkupne pravice občine za
zemljišč na območju Klevevža, v letu 2019 pod vodstvom novega župana spremenijo svoje mnenje.
Glede na to, da se o tako pomembni stvari razglablja preko dopisne seje, je samo vprašanje, kaj vse se zares dogaja v ozadju. Menimo, da je pomembno, da se ohrani dostop do našega naravnega bisera, ne samo za nas ampak tudi za naslednje generacije. Če ste podobnega mišljenja tudi vi, vas prosimo, da spodaj oddate svoj podpis in s tem izkažete podporo pri ohranitvi Klevevža.


Pobudniki peticije - člani občinskega sveta: Branko Zoran, Aleksander Pavlič, …


Janja Urbančič v imenu krajanov občine Šmarješke toplice    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Janja Urbančič v imenu krajanov občine Šmarješke toplice, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...