Proti okoljsko spornemu delovanju podjetja Termit d.d. v Moravčah

LJUDSKA INICIATIVA V OBČINI MORAVČE Občanke in občani Občine Moravče, vključeni v ljudsko iniciativo, odločno zahtevamo zaustavitev odlaganja industrijskih in nevarnih odpadkov v opuščenih peskokopih podjetja Termit d.d. in zahtevamo neodvisno raziskavo prizadetosti okolja ter okoliških prebivalcev in celostno oz. trajnostno sanacijo degradiranih površin.   

 

Dr. Jurij Kočar, predstavnik ljudske iniciative

Zalog pri Moravčah 16

1251 Moravče    

 

Martin Rebolj, župan Občine Moravče

Trg svobode 4

1251 Moravče                                                                                                

 

Moravče, 25. 2. 2017    

 

ZAHTEVA LJUDSKE INICIATIVE OBČANOV OBČINE MORAVČE V ZVEZI S SPORNIMI ODLAGALIŠČI NA OBMOČJU PESKOKOPOV PODJETJA TERMIT d.d.  

Na spletni strani Statističnega urada RS je med drugim zapisano: »Moravška občina leži v delu Posavskega hribovja in je v enem delu izrazito kraška – Moravški osameli kras. Posebno skrb v občini posvečajo naravni in kulturni dediščini, ki nakazuje tudi pot razvoja v prihodnosti.« V nasprotju s splošnim prepričanjem, krajani občine Moravče že vrsto let zaskrbljeno spremljamo uničevanje naravnih sestavin pokrajine (površje, prst, voda, rastlinstvo in živalstvo) in njenega družbenega bogastva (zdravje ljudi, kmetijska zemljišča, prometnice, ipd.). Domnevamo, da podjetje Termit d.d. že več kot desetletje izvaja sporne postopke ti. sanacije, ki vključuje odlaganje industrijskih in nevarnih odpadkov ter s tem sistematično uničuje okolje, medtem ko trajnostno sanacijo terena nalaga na ramena prihodnjim rodovom. Ker so odpadni žlindri domnevno primešane strupene snovi, kot so težke kovine, kremenčevi eruptivci, formalin, formaldehid ipd., lahko obstaja velika nevarnost zastrupljanja ljudi in okolja. V primeru, da gre za neodgovorno odlaganje industrijskih odpadkov, bi bilo početje omenjenega podjetja nestrokovno, neetično in netrajnostno. Prav tako dvomimo v primernost ravnanja pristojnih upravnih oz. državnih organov, saj kljub temu, da naj bi ti. »sanacijo« odkopnih površin nadzirali: Zavod za gradbeništvo, Rudarski inšpektorat in Laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ti po naši oceni svoje delo opravljajo površno. Obstaja namreč upravičen sum, da se je podjetju Termit d.d. pred dobrim desetletjem ponudila dobičkonosna poslovna priložnost, ki so jo s pomočjo državnih inštitucij začeli uresničevati z množičnim odlaganjem industrijskih in nevarnih odpadkov domnevno več sto ton dnevno. Občina Moravče se že desetletja ponaša z nadpovprečnim naravnim prirastkom – Moravče: 4,2 ‰, Slovenija: 1,1 ‰ - in izkazuje mlajše prebivalstvo (38,5 let) od državnega povprečja (42,4 leta) (SURS, 2014), kar kaže na velik delež otrok v občini, ki so še posebej ranljiva skupina na onesnaženje okolja. Uničevanje temeljnih naravnih dobrin, kot sta voda in zrak, je eden največjih zločinov proti naravi in človeštvu ter je med drugim v nasprotju s 67. členom Ustave RS. Pobudniki ljudske iniciative zato smatramo, da je nesprejemljivo, da se v našem nadpovprečno ranljivem okolju, domnevno izvaja nekontrolirano odlaganje industrijskih in nevarnih odpadkov.  

Po previdnostnem načelu (angl.: precautionary principle), ki je temeljno načelo kemične in biotske varnosti državljanov EU, podporniki ljudske iniciative odločno zahtevamo:

1.    takojšnjo zaustavitev zasipavanja omenjenih peskokopov do končanja izrednega inšpekcijskega pregleda in izvedbe strokovne raziskave;

2.    natančen izredni inšpekcijski pregled terena v podjetju Termit d.d.;

3.    natančen izredni inšpekcijski pregled dokumentov podjetja Termit d.d., ki naj zajame:

·       skladnost delovanja podjetja z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji (OVD),

·       skladnost izdelave gradbenih proizvodov s slovenskim tehničnim soglasjem (STS) in z izdanim certifikatom (s poudarkom na oceni in količini               odpadka, ki je sestavni del gradbenega proizvoda),

·       dosedanji nadzor gradbenih proizvodov s strani ustreznih inšpekcijskih služb;

4.    vpogled predstavnikov ljudske iniciative v rezultate izrednega inšpekcijskega pregleda;

5.    izvedbo strokovne raziskave celotnega območja deponiranega materiala v okviru dveh primerljivih ustreznih institucij, od katerih mora ena imeti          sedež v tujini;

6.    strokovna raziskava mora vključevati:

·       postopek sondiranja deponiranega materiala – vrtine v telo jame do matične podlage na različnih koncih deponije,

·       monitoring podzemnih voda (analizo podtalnice),

·       analizo površinskih voda v obsegu območja vplivov degradacije,

·       analizo sestave zraka (prašni delci in izpusti škodljivih plinov) tudi v posebnih vremenskih razmerah (toplotni obrat in veter) v celotnem obsegu           območja vplivov okoljske degradacije,

·       raziskavo vplivov na zdravje okoliškega prebivalstva v območju vplivov okoljske degradacije,

·       raziskavo vplivov na zdravje zaposlenih v podjetju Termit d.d. zlasti tistih, ki so ali so bili v neposrednem stiku s spornim materialom vključno z           upokojenimi delavci,

·       analizo radioaktivnosti deponiranih kremenčevih eruptivcev in elektrofiltrskega pepela;

7.    prisotnost članov ljudske iniciative in očividcev ob izvajanju terenskega dela strokovne raziskave (sondiranje, jemanje vzorcev);

8.    celostni vpogled v rezultate raziskave s strani članov ljudske iniciative oz. njihovo javno razgrnitev.       

 

Ljudska iniciativa občine Moravče      

 

V vednost:

·       Občinski svet Občine Moravče

·       Irena Majcen, Ministrstvo za okolje in prostor

·       Dragica Hržica, Inšpektorat RS za okolje in prostor

·       Nataša Trček, Inšpektorat RS za delo

·       Dunja Sever, dr. med., Zdravstveni inšpektorat RS

·       Andrej Stritar, Uprava RS za jedrsko varnost

·       Milivoj Drščak, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

·       mag. Saša Dragar Milanovič, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

·       Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic

·       Andrejka Grlić, Tržni inšpektorat RS

·       Boris Štefanec, Komisija za preprečevanje korupcije  

 

Predstavniki ljudske iniciative v občini Moravče:  (35 podpisanih)

____________________________________________________________________________________________________

Za vse, ki vas problem podrobneje zanima, si oglejte naslednja dva prispevka:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174454823

http://www.24ur.com/novice/slovenija/moravski-havaji.html (Tuberkuloza je lapsus, v resnici gre za astmo.)

Hvala za podporo.