Predlog spremembe pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah

Predlog spremembe pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah

V šolstvu je že dlje časa prisotna frustracija učiteljev, saj imamo vse bolj zvezane roke pri vzgojnem delu v šoli. Pravice posameznika so prevečkrat postavljene pred pravico skupine.  

-  Omenjeni pravilnik v 2. členu pravi, da imajo vsi dijaki  pravico do kakovostnega pouka. Sedaj je prepogosto moten zaradi neprilagojenih posameznikov!

-  Srednja šola je prostovoljna. Zakaj naj torej, kot predvideva 8. člen tega pravilnika, priskrbimo "varstvo" oz. vzgojno izobraževalno delo dijaku, ki druge onemogoča pri pouku?

-  Pravilnik nam mora zagotavljati pogoje  za kvalitetno izvajanje pouka.  

Predlog bo posredovan direktoratu za srednje in višje šolstvo ter ministrici za šolstvo.                            

                                                   V upanju na bolj svetlo prihodnost v šolstvu...                                                                                            Igor Kozjak, učitelj v srednji šoli

Link do celotnega pravilnika

 

Predlogi sprememb (obarvan z modro):

 

20. člen (začasna prepoved prisotnosti pri pouku)

Ne glede na prvo alineo 2. člena tega pravilnika, se dijaku v primeru, če ogroža življenje ali zdravje dijakov drugih,  

če krši 3. člen tega pravilnika, lahko začasno prepove prisotnost pri uri pouka oziroma pouku določenega dne.

 

8. člen (7. alinea)

S šolskimi pravili se določi:

-        način obravnave dijaka, ki mu je začasno prepovedana prisotnost pri uri pouka oziroma pouku določenega dne, in način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času začasne prepovedi prisotnosti pri pouku oziroma pouku določenega dne,

 

3. člen (nespremenjen!)

(dolžnosti dijaka)

Dijak ima predvsem dolžnost, da:

-        redno in pravočasno obiskuje pouk in odgovorno izpolnjuje obveznosti, določene z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom šole, urnikom in drugimi predpisi,

-        dijakov in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,

-        ravna v skladu z določili tega pravilnika, s šolskimi pravili in navodili delavcev šole,

-        skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih,

-        skrbi za čisto okolje,

-        spoštuje splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur,

-        spoštuje pravice dijakov, delavcev šole in drugih,

-        prispeva k ugledu šole,

-        varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino dijakov, delavcev šole ter drugih.

 

 

 

 

 

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Igor Kozjak to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...