POBUDA ZA USTANOVITEV PRVE VIRTUALNE OSNOVNE ŠOLE ZA DELO NA DALJAVO

Strokovnjaki, ki delujemo v okviru šolske svetovalnice predlagamo ustanovitev prve virtualne osnovne šole za delo na daljavo.

Virtualna osnovna šola je lahko ena izmed rešitev različnih težav in izzivov, s katerimi se danes soočajo tako učenci, učitelji kot tudi njihovi starši. Predstavlja kompromis pri osnovnošolskem izobraževanju, sploh v času, ko učenci iz različnih razlogov ne morejo neposredno obiskovati in se udeleževati vzgojno izobraževalnih aktivnosti neposredno v šoli. Skladno z Ustavo pa mora država zagotoviti enakovredno in kakovostno devetletno osnovno izobraževanje za vse otroke v starosti od šest do petnajst let.

Z dopolnitvijo obstoječih predpisov s področja osnovnošolskega izobraževanja se zagotovi pravno in vsebinsko delovanje virtualne osnovne šole.  

V času pandemije COVID-19 naj poteka virtualna šola od 1.-4. razreda.Virtualna_osnovna_šola.jpg

Osnovno šolsko obvezno izobraževanje je bilo od leta 1996, ko je bil sprejet Zakon o osnovni šoli, s katerim se je uvedlo obvezno devetletno izobraževanje, deležno nekaj vsebinskih in organizacijskih sprememb ter dopolnil, ni pa se uredilo primere, ko so učenci odsotni od rednega pouka zaradi posebnih okoliščin. Urejeno je izobraževanje dolgotrajno bolnih otrok oziroma otrok, ki so na zdravljenju v bolnišnicah.  Sedanje razmere nedvomno izpričujejo, kako nujna je ureditev obveznega osnovnošolskega izobraževanja, ko otroci ne morejo obiskovati šole.

Že Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) govori o dograditvi šolskega sistema tako, da bo na podlagi predlaganih rešitev učence vodil do kakovostnega in trajnega znanja ter jim pomagal pri osebnostnem oblikovanju in aktivnem vključevanju v družbo. Le s pristopom, ki visoko vrednoti znanje, bomo mladim omogočali doseganje ustreznega znanja in ga obenem od njih tudi pričakovali (povzeto J. Krek in M. Metljak, MIŠ 2011, str. 8-9).

V okviru šolske svetovalnice, kjer na področju izobraževalno - svetovalne podpore delujemo različni strokovnjaki, ki v šolskem prostoru odpiramo prostor personalizirane izmenjave izkušenj, znanj in pristopov v praksi, smo zato podali pobudo, ki bi trenutno lahko razbremenil učence, učitelje in starše.  

Ideja o virtualni osnovni šoli je preprosta in sistemsko izvedljiva. Sledi praksam drugih držav, ki imajo takšen način izobraževanja že vzpostavljen.

Pri realizaciji pobude ima dominantno vlogo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj s strokovnimi zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Pri tem je še posebej pomemben Zavod RS za šolstvo ter javna televizija. Odličen primer spomladanskega spoprijemanja s poučevanjem na daljavo je bila prav oddaja »Izodrom«.

V virtualni šoli bi delovali učitelji praktiki, ki že imajo bogate in uspešne strokovne izkušnje pri poučevanju in usmerjanju vzgojno izobraževalnega dela na daljavo, predvsem preko e-medijev in televizije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za ta namen povabi učitelje različnih strok, za vse predmete in razrede (iz različnih šol po Sloveniji) k sodelovanju v virtualni osnovni šoli.  Učna ura se prične z do 30 minutno video predstavitvijo učne vsebine. Ostali čas se nameni individualnemu delu učenca pri katerem, vsaj občasno sodeluje tudi učenčev učitelj.  Ta čas se nameni pogovoru učitelja z učencem (učenci) o predstavljeni učni snovi in utrjevanju znanja.

Organizacija pouka se v času Covid-19 krize optimalno prilagodi zmožnostim javnega predvajanja izobraževalnih vsebin, kasneje pa poteka na enak način kot v vseh javnih osnovnih šolah.

V pomoč učiteljem pri načrtovanju in izvajanju pouka na daljavo se ustanovi podporna strokovna skupina strokovnjakov s področja pedagogike, didaktike in psihologije ter podporna strokovna skupina strokovnjakov s področja, ki bi učiteljem nudila tehnično podporo ter podporo, ki je potrebna za delo pred kamerami. Učitelje se opremi z najsodobnejšo opremo za delo na daljavo.

Virtualna osnovna šola (šola na daljavo) bi v tem času razglašene epidemije, ki se po napovedih ne bo kmalu končala, svoj program uresničevala ob pomoči javne televizije in e-medijev, ki omogočajo tako hrambo ter lažjo dostopnost video gradiv (npr. YouTube) in SIO omrežja.

Takšna virtualna osnovna šola bi ob že omenjeni zakonski regulativi, kasneje postala del sistema vzgoje in izobraževanja za vse učence, ki zaradi različnih razlogov ne obiskujejo redno osnovnošolskega izobraževalnega programa (dolgotrajno bolni otroci, ki so doma, otroci, ki se šolajo na domu, vrhunski športniki, otroci, ki zaradi takšnih in drugačnih potreb ne zmorejo redno spremljati izobraževalnega procesa v šolah).      

Virtualna osnovna šola bi tako v prihodnosti predstavljala kakovostno nadgradnjo vzgojno-izobraževalnega sistema, v kateri bi sodelovali motivirani učitelji, ki si takšnega načina poučevanja želijo in so ga tudi vešči.  

Zavedamo se, da virtualna osnovna šola nikakor ne more nadomestiti pristnega stika otroka z učiteljem v učnem prostoru. Vsekakor pa smo mnenja, da naša pobuda premišljeno odpira prostor za vse tiste učence, ki zaradi različnih razlogov ne zmorejo in ne morejo obiskovati osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli.


Alen Kofol, šolska svetovalnica    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Alen Kofol, šolska svetovalnica to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...