KEMIS - KEMIČNO TEMPIRANO BOMBO ODSELITE Z VRHNIKE!

Stopite v stik z avtorjem peticije

Kdo se bo v primeru eksplodirane tempirane kemične bombe Kemis d.o.o. postavil nad ljudstvo?

2017-06-01 08:26:15

Profesor doktor Stanovik o ekološki katastrofi na Vrhniki
https://www.youtube.com/watch?v=V_cwVWKeXLU

Dr. Pretnar o tem kaj lahko povzročijo toksini v našem telesu, na živalih in drugje v naravi

https://www.youtube.com/watch?v=uXLBOy_Uxcc

G. Nanut, direktor Kemisa NAKLADA!

https://www.youtube.com/watch?v=cTFzBQ81ms8

Zgodil se je zločin kaj pa ODGOVORNOST? 
Predsednik Gibanja OPS Lado Troha

https://www.youtube.com/watch?v=ayThOKDp4rI

USTAVA RS

3. člen
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z
volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno

Kdo od državnih išpektorjev ali kateri drugi izmed dražavnih uradnikov ali funkcionarjev bo junak in se bo postavil nad ljudstvo, ki je včeraj 31.05. preko svojih izvoljnih predstavnikov (Svetnikov občine Vrhnika) odločilo, da 15. maja eksplodirana tempirana kemična bomba KEMIS d.o.o. ne bo več postavljena v prvotno tempirano stanje?

PODPIŠITE PETICIJO:

Kemično - tempirano bombo odselite z Vrhnike

Ekipa OPS


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

Kdo je kriv, da je razneslo tempirano kemično bombo Kemis d.o.o na Vrhniki?

2017-05-28 14:02:29

kemis.png

KRONOLOGIJA DOGODKOV OKOLI TEMPIRANE KEMIČNE BOMBE KEMIS d.o.o., postavitev kazenske in politične odgovornosti uradnikov in funkcionarjev pred in po požaru na Vrhniki ter vprašanja, na katera bodo odgovorni morali odgovoriti.

 

Kako se je začelo

Kemis d.o.o., ki se ukvarja z zbiranjem, predelavo in uničevanjem nevarnih odpadkov, so hoteli umestiti že leta 2005 v Trbovlje, a se ni izšlo zaradi terena, ki je bil izbran, kjer je bil nekdaj rudnik. Pa še civilna iniciativa, ki je delovala tam, je nasprotovala, ker so imeli veliko dela že z Lafargom.

V drugi polovici leta 2006 se je začelo umeščanje Kemis-a na Vrhniko. Tudi tukaj so naleteli na težave krajanov predvsem Sinje Gorice, ki so zbirali podpise, da se tako nevarno dejavnost ne umesti na Vrhniko. Šlo je tako daleč, da je Kemis d.o.o.  leta 2008 organiziral izlet v Avstrijo, da bi pokazali tistim najbolj glasnim, kakšno podjetje bodo zgradili na Vrhniki, da so jih pomirili.

16. junija 2009 se je zgodilo slavnostno odprtje Kemisovega obrata na Vrhniki.

kemis%20otvoritev.jpg

Z leve proti desni: Direktor Kemis d.o.o. g. Emil Nanut, takratni župan Vrhnike g. Marjan Rihar, takratni minister za okolje g. Karl Erjavec in predsednik uprave Gorenja, ki je lastnik Kemis-a g. Franjo Bobinac.


Tisti, ki je umestil tako nevarno dejavnost na območje Nature 2000, v krajinski park, ob potok Tojnica in v urbano okolje, saj je 100 m zračne linije naselje Sinja Gorica, sam Kemis pa je tako rekoč umeščen v mesto Vrhnika, do centra mesta je 1 km zračne linije, je naredil hudo napako, ki mora biti sankcionirana. Ni stvar meščanov in vaščanov, da preprečimo umeščanje takega nevarnega podjetja v naš kraj, ampak so dolžni, da se to ne zgodi, poskrbeti za to odgovorni, od davkoplačevalcev plačani birokrati in funkcionarji.


KAZENSKA ODGOVORNOST PODPISNIKA OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA in sicer po 258. členu KZ-1 nevestno delo v službi ter po 244. členu KZ-1 (Zloraba položaja in pravic) ter tudi povzročitev splošne nevarnosti po 317. členu KZ-1. Ime in priimek osebe, ki je podpisala okoljevarstveno soglasje bomo objavili, ko bomo lahko pogledali gradbeno dovoljenje na Ministrstvu za okolje in prostor, ki ga je izdalo. Naslovili smo prošnjo že v ponedeljek 22. maja 2017, a odgovora še ni. Vsekakor pa gre za politično odgovornost takratnega ministra za okolje in prostor gospoda Karla Erjavca in takratnega župana Vrhnike gospoda Marjana Riharja.

Kemis d.o.o. je uporabno dovoljenje pridobil šele 13. aprila 2011.

Poraja se vprašanje, kako je lahko posloval brez uporabnega dovoljenja, če mora vsak bife, avtomehanična delavnica pridobiti najprej uporabno dovoljenje in šele potem lahko začne poslovati. Zakaj so pristojne inšpekcije dovolile poslovanje Kemis-a brez uporabnega dovoljenja in to v panogi, ki je izredno nevarna za okolje in človeška življenja? Kaj bi se zgodilo, če bi že takrat prišlo do katastrofe?

KAZENSKA ODGOVORNOST INŠPEKTORJEV oz. VODIJ INŠPEKCIJSKIH SLUŽB, KI SO TOLERIRALI DELOVANJE TAKO NEVARNEGA PRAVNEGA SUBJEKTA BREZ UPORABNEGA DOVOLJENJA in sicer po 258. členu kz-1 (Nevestno delo v službi) ter po 244. členu KZ-1 (Zloraba položaja in pravic), ker je neukrepanje pomenilo pomoč Kemis d.o.o. pri pridobivanju protipravne koristi. Imena in priimki inšpektorjev, ki so opravljali inšpekcijske nadzore Kemis d.o.o., bodo objavljeni, ko bomo pridobili zapisnike o inšpekcijskih nadzorih, za katere smo zaprosili že 22. maja 2017, a jih še nismo pridobili. Najbrž se odgovorni sklicujejo na instrukcijske roke, v katerih so dolžni podati informacije javnega značaja, ki so za enostavne zadeve 15 dni, za zahtevne pa 30 dni. Je pa to pokazatelj, glede na aktualnost in urgentnost zadeve, kako se obnašajo, ker gre za povsem enostavne postopke. Nekaj računalniških klikov in so dokumenti na našem elektronskem naslovu.

Kemis d.o.o. pridobi Okoljevarstveno dovoljenje šele 7. junija 2013,

v katerem so navedeni pogoji in navodila, v skladu s katerimi lahko posluje. Glede na ostre zahteve, pod katerimi bi Kemis moral poslovati, bi, če bi to res počel, kakor je bilo v okoljevarstvenem dovoljenju zapisano, ne moglo priti do katastrofe. Čakamo na zapisnike inšpekcijskih pregledov, za katere smo zaprosili 22. maja 2017 in nam jih še niso poslali ali pa nas poklicali, da si njihove vsebine pogledamo.

Iz zapisnikov inšpekcijskih služb bo vidno, ali so bili inšpekcijski nadzori izvajani po letnih načrtih inšpektoratov za izvajanje rednih nadzorov in ali so jih izvajali izredno ter kaj so inšpicirali in kaj so ugotovili ter katere ukrepe so naložili Kemis d.o.o., če so jih. Po pripovedi glavne inšpektorice  za okolje na zboru občanov na Vrhniki 26. maja 2017 je bilo slišati, da so v času poslovanja Kemis d.o.o. opravili 5 inšpekcijskih nadzorov in so ugotovili tudi določene nepravilnosti. Zapisnike kot rečeno se čakamo.

Pomembno pa je naslednje. Če je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo okoljevarstveno dovoljenje in v njem navedlo določene pogoje in navodila, pod katerimi je lahko Kemis d.o.o. posloval, je bilo dolžno zagotoviti tudi nadzor, da bi ugotavljali, ali odgovorni v Kemis d.o.o. tudi dejansko delujejo v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja. Če nadzora ni bilo po vseh vidikih pogojev in zahtev, je jasno, kdo je objektivno odgovoren, da je do katastrofe prišlo. Nedvomno pa bo treba ugotoviti, ali je sama naprava (osnovni objekt) za shranjevanje in predelavo nevarnih odpadkov bila narejena za količine, ki so bile odobrene z okoljevarstvenim dovoljenjem podjetju Kemis d.o.o. in ali se je odgovorni v Kemis d.o.o. držal omejitev, kar se tiče količin in vrst nevarnih odpadkov glede na količine, omejene v okoljevarstvenem dovoljenju in glede na dejanske predvidene možne kapacitete za napravo.

Gre namreč tudi za lovilne bazene, ki so bili zgrajeni za primer izlitja nevarnih snovi ali požarnih vod, če pride do eksplozije ali požara, ki se morajo v vsakem primeru izliti v bazene in ne čez. Dejstvo je, da so požarne vode in nevarne snovi iztekle iz bazenov v okolico, v potok Tojnico in drugam. Poraja se vprašanje, ali je bil že projekt, kar se tiče lovilnih bazenov, načrtovan premajhen, možno je, da se je v boksih hranilo preveč nevarnih snovi, da so se s požarno vodo izlili v okolje, ali pa so bile pri gašenju porabljene prevelike količine vode in premalo gasilne pene, da se je požarna voda skupaj z nevarnimi snovmi izlila preko lovilnih bazenov v naravo? So bili lovilni bazeni tudi v podaljšani nadsrešnici, ki je bila zgrajena na črno že leta 2010 in legalizirana šele letos 21. aprila? Če bi objekt - nprava ostala v gabaritih osnovnega projekta z potrebnim odmikom od potoka, se požarne vode in z njimi nevarne strupene snovi ne bi zlile v potok Tojnica.

Če bi bilo načrtovanje pravilno, spoštovane omejitve, kar se tiče količin nevarnih snovi, do katastrofe ne bi moglo priti. Vprašanje za vse odgovorne je tudi, ali so v Kemisu imeli nameščene avtomatske naprave za gašenje. Dvakrat smo v medijih zasledili, da je bilo to pomembno vprašanje postavljeno direktorju Kemisa gospodu Nanutu, ki na to vprašanje ni odgovoril.

avtomatsko%20gasenje.png

Fotografija: Fibernet d.o.o.


V okoljevarstvenem dovoljenju je bil pogoj za delovanje Kemis d.o.o. tudi stroga požarna varnost. Kaj so delali požarni inšpektorji, bo znano, ko dobimo zapisnike. Dejstvo je, da se avtomatsko gašenje ni zgodilo. In ponavljamo, Kemis d.o.o. ni deloval skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem, kar bi morali nadzorovati inšpektorji in mu, če niso bili izpolnjeni vsi pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja za poslovanje, naložiti, da pomanjkljivosti odpravi ali pa mu nevarno dejavnost odvzeti. Glede na katastrofo, ki se je zgodila, so KAZENSKO ODGOVORNI VODJE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB IN INŠPEKTORJI, KI SO IZVAJALI INŠPEKCIJSKE NADZORE, KER NEPRAVILNOSTI NISO VIDELI. Gre za kazensko odgovornost po 258. členu kz-1 (Nevestno delo v službi), po 244. členu KZ-1 (Zloraba položaja in pravic) in po 317. členu KZ (Povzročitev splošne nevarnosti.)

Kemis d.o.o. v dokumentu Ministrstva za okolje in prostor, ki je kemični tempirani bombi Kemis izdalo okoljevarstveno dovoljenje z zelo ostrimi zahtevami in pogoji, kar se tiče varnosti, z naslovom OCENA TVEGANJA ZA NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI, ni uvrstilo na seznam nevarnih podjetij, niti manj nevarnih.

ocena%20tveganja.gif

seznam%20nevarnih%20obratov.gif

Tukaj je nedvomno podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja po 258. členu KZ (Nevestno delo v službi), saj posledično ni bil izdelan načrt Civilne zaščite v primeru požara, eksplozije ali izlitja ter poplav v Kemis d.o.o. Zaradi tega pa niso bili ob nesreči izvedeni potrebni preventivni ukrepi za zaščito ljudi in naravnega okolja, ki bi se izvedli, če bi bili v občinskem in državnem načrtu predvideni. Ni bilo niti osnovnaga alarmiranja s sirenami za splošno nevarnost. Vzročna zveza med tem kaznivim dejanjem in posledično povzročeno splošno nevarnostjo, ki jo obravnava 317. člen (Povzročitev splošne nevarnosti) bodo morali ugotavljati za to pristojni.

Glede na to, da je župan Vrhnike strokovnjak s področja ravnanja z odpadki, saj je okoli tri desetletja vodil komunalno podjetje na Vrhniki, in iz odgovornosti do občanov Vrhnike, kar se tiče varovanja zdravja, je imel nalogo zahtevati od pristojnih v državi, da se Kemis d.o.o. obravnava kot vse druge nevarne pravne dubjekte, ki se ukvarjajo z zbiranjem, predelavo in uničevanjem nevarnih odpadkov. Ker tega ni storil, posledično pa Občina Vrhnika oz. CZ ni imela izdelanega varnostnega načrta v primeru nesreče v Kemis d.o.o., mora župan Občine Vrhnika sprejeti objektivno odgovornost in NEPREKLICNO TAKOJ ODSTOPITI.

POTREBNIH PREVETIVNIH UKREPOV V ČASU POŽARA IN PO NJEM NI BILO.

Kako bi lahko bili, če Kemis ni bil uvrščen med nevarne, kar se tiče rokovanja z nevarnimi snovmi? Posledično niso izdelali načrta v primeru požara, eksplozije ali povodnji v tem podjetju, ki je bil v resnici prava kemična tempirana bomba. Če bi bilo drugače, bi pristojna Civilna zaščita vzela v roke načrt in bi najprej sprožila:

•    Sirene za splošno nevarnost. To so tiste sirene, ki jih vsako prvo soboto v mesecu preiskusijo, ali delujejo;

•    vsi gasilci, ki bi bili za najhujši scenarij določeni in usposobljeni, bi prihiteli na gašenje s kompletno opremo, ki je namenjena za gašenje kemičnih tovarn. Tudi z maskami z notranjim kroženjem za zaščito dihal. Tukaj se je zgodilo, da je večina gasila brez zaščitnih mask za dihala;

•    vodja gasilcev bi moral v roke takoj dobiti tloris Kemisa, kjer bi videl, kaj gori, kakšne količine itd, da bi se lahko odločal, kako pristopiti in s čim gasiti. Seveda bi pred tem morali vsi poveljniki enot vaditi in uriti primer take izredne katastrofe;

•    aktiviral bi se takoj premični laboratorj ali več njih, da bi ugotavljali misije, in na podlagi tega določali stopnjo ogroženosti in posledično morda evakuacijo ljudi. V takih primerih se v normalnih državah zavzema najhujši scenarij, posledično tudi najostrejši preventivni ukrepi, ki se jih potem lahko omili, ko so znani rezultati meritev;

•    obveščanje bi moralo steči brezhibno po vseh vnaprej določenih kanalih in medijih;

•    na podlagi verodostojnih meritev bi morali zapreti vrtce in šole, trgovine in tudi katere druge ustanove in obvestiti ljudi, kako ravnati, če bi ne bilo evakuacije;

•    vzorci vrtnin, trave, vode in zemlje bi morali biti opravljeni na vsaj 10 km od žarišča požara in selektivno širše;

•    moralo bi se natančno vedeti, kdo kaj dela, kdo je za kaj pristojen, v načrtu bi moral biti predviden operativni štab na nivoju države, ki bi koordiniral in sporočal, kaj se dogaja;

•    že prej pa bi morali za primer take katastrofe usposabljati prebivalce, da bi se glede na sporočila znali obnašati;

•    Morali bi voditi operativni dnevnik, da bi se lahko kasneje opravila podrobna analiza tudi o doseženih časih.
Itd.itd

Ko se je zgodil požar v kemični tovarni, pa ni bilo niti siren, ki naznanijo splošno nevarnost, drugi dan so v gosti smrdljivi megli otroci po pločnikih hodili v vrtce in šole. Že naslednji dan so se igrali na igriščih, po štirih dneh pa je prišel ukaz, naj operejo igrala in naj se na igriščih ne igrajo. So to preventivni ukprepi od nikakršnih, ko so se pristojni zbodili pa so ukprepe zaostrili, seveda prepozno. Otroci so se že najedli, morda tudi strupenih snovi, ki so se usedle v peskovnike, travo in na igrala.  

Ali naj kmetje kosijo travo, ali naj se živali pasejo na zelenicah, ali naj ljudje jedo povrtnine,  ni bilo jasno, za slednje je  bilo najprej sporočeno, naj ljudje operejo solato (ali je sicer ne?), kasneje pa, naj ničesar z vrtov ne uživajo. Bravo, je treba še kaj dodati? Namesto, da bi najprej preventivno zaostrili ukrepe in jih postopoma omilili, je bilo ravno obratno.

Zahtevamo kazensko odgovornost najmanj po znanem členu KZ1, ki govori o nevestnem delu v službi vseh, ki niso opravili svojega dela, pa so zadolženi za varovanje zdravja ljudi in okolja, ter odstope njihovih nadrejenih. Šef Inštituta za varovanje zdravja odstop! Ministrica za zdravje ni rekla še nič in jo noben medij še nič ni vprašal, kako varuje zdravje navcadnih smrtnikov. Tudi kmetijski minister nič, a kmetje ne vedo, kaj in kako je s krmo za živali, kako naj označijo bale krme, ki so jo pokosili in shanili. Kam s pridelki, mlekom, skuto, sirom, jogurti, mesom itd? Kdo bo plačal škodo, če to odnesejo v varno uničenje?

Kemis d.o.o. je gradil na črno.

kemis%20projekt.png

 

To je osnovni tloris objekta KEMIS d.o.o., ki je bil po zahtevah za gradnjo takih objektov umeščen 50 m od vodnega vira, v tem primeru potoka Tojnica. Potem pa je Kemis d.o.o. na črno podaljšal nadstrešnico in tako tudi svojo nevarno dejavnost za 30 m, kar je pomenilo več kršitev. Tudi kršitve prepovedanega približevanja vodnemu viru.  258. člen KZ-1 (Nevestno delo v službi) je izkazano tudi v tem primeru inšpektorjev. Kako in zakaj je Upravna enota legalizirala črno gradnjo brez sankcij, se bo prav tako treba vprašati in tudi na tej točki postaviti kazensko odgovornost vsaj vodje, ko je to delo tudi za Komisijo za preprečevaje korupcije. Izkazana je kazenska odgovornost tistega, ki je pripravil legalizacijo črne gradnje brez sankcij in podpisnika gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Vrhnika. 244. člen KZ-1 (Zloraba položaja in pravic).

Nedvomno je izkazana objektivna odgovornost župana Občine Vrhnika, gospoda Stojana Jakina, ker ima v svoji sestavi ljudi, ki legalizirajo črne gradnje brez sankcioniranja uzurpatorjev prostora, še posebej v primeru kot je ta, saj je Kemis d.o.o. s črno gradnjo širil nevarno dejavnost za zdravje ljudi in naše naravno okolje. Takojšnji odstop župana je najmanj, kar pričakujemo.

Z rdečo obkrožena na črno zgrajena nadstrešnica je po trditvi UE Vrhnika bila zgrajena že leta 2010. Za gradbeno dovoljenje je investitor Kemis d.o.o. zaprosil 1. marca 2017, dobil ga je v rekordno hitrem času, kar je v Sloveniji prav neverjetno, in sicer že 21. aprila 2017. Postavlja se vprašanje, kako je lahko dobil Kemis d.o.o. 2011 uporabno dovoljenje, 2013 še okoljevarstveno dovoljenje za dejavnost, ki jo je izvajal tudi v na črno zgrajenem delu objekta, v katerem se opravlja za ljudi in preostalo naravo ravnanje z nevarnimi odpadki, ki jo nedvomno opredeljuje okoljevarstveno dovoljenje?

Iz gradbenega dovoljenja za podaljšanje osnovnega objekta, ki smo si ga ogledali na UE Vrhnika, smo ugotovili, da je investitor Kemis d.o.o. sicer 7 let po tem, ko je že zgradil na črno, oddal vlogo na Ministrstvo za okolje za okoljevarstveno soglasje, a je to vlogo zavrglo, češ, da takega soglasja ne potrebuje. Znova se sprašujemo, kaj so počeli inšpektorji, da niso videli, da je podaljšek objekta glede na osnovni projekt približan z dejavnostjo do potoka Tojnica, kar je nedopustno.

Nobeden od inšpektorjev pa ni vprašal niti tega, ali ima Kemis d.o.o. gradbena dovoljenja še za tri objekte, ki so označeni na fotografiji, ki so nedvomno postavljeni na črno. Nič se ne sme zgraditi oz. postaviti na katerikoli parceli, če nima gradbenega dovoljenja, razen enostavnih montažnih objektov določenih manjših mer, ki štejejo kot lope ali shrambe za orodje, krmo ali zavetje za živali.

Vsak inšpektor, bodisi za okolje in prostor, kmetijski inšpektor, požarni inšpektor bi moral, če je opazil objekte, ki so pomenili širjenje dejavnosti izven gradbenega dovoljenja, bi moral obvestiti o spremembah svojega kolega. Seveda, če bi imeli v Sloveniji res inšpektorje, ki ne prežijo samo na navadne smrtnike, privilegiranim pa takole gledajo skozi prste.

Tudi tukaj gre za kazensko odgovornost, pa ne samo inšpektorjev, ki niso videli ob obiskih ničesar nenavadnega, nekaterih sploh blizu ni bilo. Na primer gradbenega inšpektorja očino v vseh letih ni bilo, kako je inšpekcijski nadzor izvajala okoljska inšpektorica, da ni opazila dejavnosti z nevarnimi odpadki ob potoku v na črno podaljšani nadstrešnici, v dveh na novo postavljenih poslovnih halah in zunaj skladišč, kjer so nastajale divje deponije.

ODGOVORNOST DIREKTORJA KEMISA JE OPISANA V KAZENSKI PRIJAVI, KI SMO JO 24. maja 2017 POSLALI NA POLICIJO.

kazenska%20prijava%20kemis%20-%20g.%20nanut.jpgkazenska%20prijava%20kemis%20-%20g.%20nanut1.jpgkazenska%20prijava%20kemis%20-%20g.%20nanut2.jpg

Zatajila je tudi milica.

Dokler tako dela, ni policija, ampak je še vedno milica – podaljšana roka oblasti in ne servis državljanov, ki jo plačujemo. Po poročanju medijev je stekla kriminalistična preiskava, direktor Kemis-a pa je mirno hodil v podjetju, lahko je prirejal dokumentacijo, količine, uničeval in vplival na priče, pa tudi na javnost, saj je v vseh medijih razlagal svoje poglede, se izgovarjal in lagal. To je ob taki tragediji in povzročeni splošni nevarnosti povsem nedopustno in nezaslišano. Tudi na tem področju obstaja zakonodaja, pravila in nekakšna strokovna praksa.

V Kemis bi po taki katastrofi smeli vstopiti samo še preiskovalci in neodvisni strokovnjaki, ki bi zavarovali računalnike, dokumente in vse, kar je treba, da se  preiskava opravi profesionalno in brez vplivov kogarkoli. Ne gre za to, da bi koga obtoževali vnaprej, ampak gre za strokovno in pošteno delo, ki ga morajo opraviti preiskovalci, policija, tožilec in preiskovalni sodnik, ki ga nihče ni niti omenil, da bi bil na mestu, kjer so povzročili splošno nevarnost in uničili del naravnega okolja za veliko let. Potok Tojnica je mrtev.

Iz zapisanega je popolnoma jasno, da je zatajilo vse, kar bi moralo odigrati ljudem koristna dejanja že od umeščanja nevarne tempirane kemične bombe v prostor, ki je tukaj, kjer je danes, popolnoma neprimeren. Deluje na poplavnem območju, ob potoku, v katerem so bile zaščitene živalske in rastlinske vrste, v krajinskem parku, ki spada v Naturo 2000, neposredno ob naselju Sinja Gorica in tudi preblizu ljudi na Vrhniki.

Črne gradnje in s tem nenadzorovano širjenje nevarne dejavnosti  se je dogajalo. Inšpektorji od okoljskega, požarnega, gradbenega in še kakšnega. Upravna enota Vrhnika je z bliskovito naglico uredila črno gradnjo za nazaj. Nevarna kemična bomba pa ni bila uvrščena na seznam niti manj nevarnih podjetij, ki ravnajo z nevarnimi odpadki. Kar je posledično botrovalo temu, da ni bilo izdelanih državnih načrtov za primer eksplozije, požara ali povodnji.

Na koncu pa je zatajila tudi policija, tožilstvo in sodstvo, ker se glavni odgovorni, zakoniti zastopnik Kemis d.o.o. ni znašel v izolaciji, da ne bi mogel uničevati dokumentov, jih prirejati, odstranjevati računalnikov, vplivati na sodelavce kot morebitne priče in na javnost, kar je počel ves čas v vseh možnih medijih.

GLEDE NA DEJSTVA IN TA SO GROZNA, LAHKO MIRNO POTEGNEMO ČRTO IN DOLOČIMO OBJEKTIVNO ODGOVORNOST DRŽAVNIH FUNKCIONARJEV NA POLOŽAJIH. NAJMANJ, KAR PRIČAKUJEMO, JE, DA TAKOJ ODSTOPI MINISTRICA ZA OKOLJE IRENA MAJCEN, OBRAMBNA MINISTRICA ANDREJA KATIČ, MINISTRICA ZA ZDRAVJE MILOJKA KOLAR CELARC,  NOTRANJA MINISTRICA VESNA GJOERKEŠ ŽNIDAR IN MINISTER ZA PRAVOSODJE GORAN KLEMENČIČ.

DA JE NEKAJ TAKO POMEMBNEGA, KO GRE ZA VARNOST LJUDI IN NARAVNEGA OKOLJA, TAKO ZELO NEUREJENO IN JE DIREKTNO IGRANJE S ČLOVEŠKIMI ŽIVLJENJI, JE NEZASLIŠANO IN ZAHTEVA ODSTOP PRVEGA MOŽA TAKE NESPOSOBNE VLADNE EKIPE, MIRA CERARJA. TO, KAR SE JE ZGODILO, JE PODLAGA ZA USTAVNO OBTOŽBO, KER NJEGOVI PODREJENI MINISTRI IN OSTALI URADNIKI NISO RAVNALI V SKLADU Z ZAKONI IN USTAVO, POSLEDIČNO JE BIL KRŠENA ENA TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC, PRAVICA DO ČISTEGA NARAVNEGA OKOLJA, KI JE ZAPISANA KOT ENA OD OSREDNJIH TUDI V EVROPSKI KONVENCIJI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH.

Opozorila Vrhničanom in okoličanom ter priporočila za bodoče ravnanje.

1.    V Gibanju OPS smo glede na to, kako delujejo institucije, ki v bistvu delujejo konfuzno, neorganizirano, nepovezano med sabo, nestrokovno, zmedeno, raztrgano, neodločno in tudi arogantno, prepričani, da jim ne gre verjeti, ko nam razlagajo ugotovitve rezultatov meritev trav, povrtnin, zemlje, vode in zraka.

2.    Največja prevara pa je začrtan krog 1.600 metrov od Kemis-a, v katerem so začrtali mejo oškodovancev. Najbrž veste, zakaj. Da za posledice izven tega kroga ne bo nihče odgovarjal in za odškodninske tožbe ni možnosti. Znova kalkulirajo in hočejo narod žejnega prepeljati čez vodo. Vsi, ki so izven tega kontaminiranega kroga, se bodo obrisali pod nosom, ko ne bo hotel nihče kupiti njihove pridelane hrane.

Če bo nekdo zbolel, bodo rekli, da pač tisti del Vrhnike ni bil kontaminiran, vsi pa dobro vemo, kako je smrdelo po celi Vrhniki in okolici, kako je dim potoval veliko širše in kakšna megla je bila prvi dan po požaru in zaenkrat samo Bog ve, kaj je bilo v njej, ki se je sesedalo na zelenje in zemljo ter v vode. Čez nekaj dni pa je močan dež vse skupaj spral v podtalnico. Klicali so nas celo iz Kranjske gore, da jim je smrdelo, iz Ajdovščine, sploh pa iz Logatca in okoliških krajev. Res se iz nas norca delajo. Kam so potem v resnici odšli vsi strupi, ki jih je tone zgorelo v požaru???

nevarni%20krog.gif

3.    Predlagali smo že, da bi zbrali nekaj denarja in poklicali na vzorčenje vsega potrebnega nek tuj laboratorij, da bomo imeli drugo mnenje in bomo meritve lahko primerjali, ker morajo razumeti, da je zaradi vsega, kar se je zgodilo, zaupanje povsem podrto.

4.    Še enkrat bo treba pregledati vse listine, iz katerih bi se dalo ugotoviti, kaj dejansko je bilo v Kemisu, ki je morda tudi zgorelo, da bi neodvisni strokovnjaki lahko pregledali določeno število ljudi, da vidimo, kaj je v naših telesih, ko  bodo vedeli, na kaj morajo biti pri toksikoloških pregledih pozorni. Še posebej gasilci, ki so brez zaščitnih mask sodelovali pri gašenju bi morali na toksikološke preglede v tuj neodvisen laboratorij.

5.    Čas bi bil, da se predramite in začnete spodbujati drug drugega, da se večina intenzivno vključi v podpisovanje peticije, da se tempirano kemično bombo Kemis zapre. Kdor mu želi dati popravni izpit, je lahko rečemo ali nor ali pa ima od te ekološke bombe sebične materialne koristi in mu je več to kot svoje zdravje in zdravje njegovih otrok ter ga zdravo življenjsko okolje ne zanima.

6.    Čas bi bil, da se začnete zavedati, da ste vi oblast in so birokrati ter funkcionarji v vaši službi in ni več totalitarizma, da bi morali biti vsi tiho, ko oni govorijo in kar govorijo, moramo vzeti, da je pravilno. V 3. členu Ustave RS piše, da ima ljudstvo v rokah oblast, ki jo uresničuje neposredno ali pa preko izvoljenih predstavnikov. Ko bo podpisov preko polovica, kolikor ljudi ima prijavljeno stalno bivališče na Vrhniki, bo to zaveza za svetnike, da predlagajo sklep o zaprtju Kemis-a in glasujejo za zaprtje v skladu z večinsko ljudsko voljo, ki je izkazana s podpisom peticije.

Podpišite elektronsko peticijo in pišite na naš e-naslov, da vam pošljemo obrazce. Če boste donirali po svojih zmožnostih, bomo natisnili primeren pisni material, da bomo spodbudili še druge in bo podpisovanje steklo hitreje.

7.    Če se zdaj ne podvizamo in zapremo to kemično pošast, je ne bomo nikoli. Bo pa treba pogledati še druge. Tudi atomsko centralo v Krškem, ki je zgrajena na tektonski prelomnici na potresnem področju. Se zavedate, kaj bi se zgodilo? Mar ni skrajni čas, da nadomestimo pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov in postopno še eno grozečo pošast zapremo. Vedite, da na teh, tudi nevarnih, objektih nekateri kujejo velike dobičke, mi pa plačujemo drago elektriko.

Zdaj pa opazujte medije in politiko, kako se bodo sprenevedali v smislu, da tega, kar smo tukaj zapisali, sploh ni, politiki pa bodo navajali dejstva iz tega zapisa, a seveda selektivno in brez navajanja avtentičnega avtorstva. Že zdaj se kot predstavniki skoraj 2.000 Vrhničanov in okoličanov prijavljamo k besedi na izredni seji, ki bo na Vrhniki na Občini, kjer bodo zasedali svetniki in seveda na izredni seji v Državnem zboru RS.

Čas bi že bil in to skrajni, da se neha diskriminirati eno najbolj aktivnih civilnih iniciativ, v kateri se ukvarjamo z razkrivanjem vzrokov, ki povzročajo vse več negativnih posledic, med katerimi je tudi katastrofa v Kemisu. Z ignoranco in diskriminacijo kažejo oblastniki in mediji, da še vedno živimo v diktaturi, kjer imajo besedo na javnih mestih in v medijih samo tisti, ki so na liniji oblastniške oligarhije.

Tole kar ste prebrali bi v normalni državi v kateri deluje pravična pravna država, morale narediti pristojni organi in inštitucije. Kdo bo poravnal račun, ker delamo kar bi morali za to plačani, namesto, da se sprenevedajo in na drug drugega prelagajo odgovornost. Bo res zanimivo spremljati kako bo v nadaljevanju vse skupaj potekalo. Z obljubami, da bodo zdaj pa uredili, da se stanje ureja, da v Tojnici že ribice plavajo, da bodo vse skupaj minimizirali in ne bo nihče več čutil potrebe, da bi kdo za kaj odgovarjal. Vsi državljani pa bi morali vzeti to kot opozorilo, ko lahko naslednjič poči huje in morda kar v atomski centrali Krško. Ne podcenjevati tega kar se je zgodilo, treba je določiti tudi odgovornost vseh, ki grejejo udobne fotelje, namesto, da skrbeli za varnost vseh, ki jih plačujemo. Samo na Ministrstvu za okolje je zaposlenih med 250 in 499, točnega podatka tako in tako ni.

organigram%20mzop.jpg

Vse dobro veliko zdravja in se vidimo!

Lado Troha, predsednik

Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)
Ruska ulica 2 (Naslov za obveščanje: Stara Vrhnika 116. 1360 Vrhnika)
1000 Ljubljana

Telefon: 031 274 419
Elektronska pošta: info@gibanje-ops.com


Hvala, če boste donirali za možnost angažiranja tujega neodvisnega laboratorija, za toksične preiskave določenega števila ljudi in za tekoče stroške. predstavniki države (berite lakaji) so nam do sedaj, namesto financiranja -  za nevladne, neodvisne civilne iniciative, izstavljali odločbe za plačilo glob in to popolnoma brez zakonske podlage.

Transakcijski račun (BIC): SI56 1914 6501 1737 734          SWIFT: SZKBSIXX

NAJLEPŠA HVALA VSEM,

KI STE ŽE PRISPEVALI PO SVOJIH ZMOŽNOSTIH, ZA DELO IN ZA TEKOČE STROŠKE ZA ZAPRTJE KEMISA SMO PREJELI DO SEDAJ 110,00 EVROV.


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

PRVA KAZENSKA PRIJAVA ZOPER ODGOVORNO OSEBO V KEMIS-u!

2017-05-25 07:20:10

 Kemis_otvoritev3.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiji ob odprtju Kemis-a 16.06.2009 od leve proti desni: g. Nanut - direktor, takratni župan Vrhnike g. Rihar, stranka SDS, takratni minister za okolje in prostor, g. Erjavec in predsednik uprave Gorenja, ki je lastnik Kemis-a, g. Bobinac. 

Kazensko prijavo lahko preberete s klikom na fotografijo ali TUKAJ.

Spoštovani! 

Mirno lahko sklenemo po nekaj dneh seznanjanja z dokumenti in učenja, kaj in kako bi vse moralo delovati, kdo bi moral opraviti svoje delo, pa ga ni, da je zatajilo vse razen gasilcev prostovoljcev, ki jim izrekamo veliko zahvalo, da so preprečili še hujšo tragedijo. Priporočamo, da se zberejo, vsaj nekaj njih in naj se na toksikološki pregled odpeljejo nekam v tujino. Sumimo namreč naše odgovorne v institucijah, kjer je vse strogo hierarhično urejeno, da so ukazali rezultate preiskav prirediti. Enako bi se bilo dobro organizirati v smislu pregledov ostalih Vrhničanov in okoličanov, vsaj da se opravi nek dovolj velik vzorec.

Predlagamo, da angažiramo tudi laboratorij, ki bo preveril naš zrak na različnih lokacijah ob različnih urah dneva, vodo in zemljine, da bomo primerjali rezultate. Čim govorijo, da so pesticidi v zemlji še od prej (pred požarom), je jasno, da hočejo za onesnaženost obdolžiti kmete, ki naj bi škropili pesticide pred časom.  Skoraj 99% smo, da bodo jutri vehementno sporočili, da rastline niso onesnažene s strupi. Lahko tudi verjamete, mi jim ne. 

ODGOVORNOST bo treba vzpostaviti! Lahko vam sporočimo, da je Kemis d.o.o. od 16.06.2019 do 13.04.2011 deloval brez obratovalnega dovoljenja. Vsak gostilna ali avtomehanična delavnica lahko začne delati šele, ko ima obratovalno dovoljenje. Podjetje, ki zbira, predeluje in skladišči nevarne odpadke, lahko pa dve leti deluje brez obratovalnega dovoljenja? Kako je to mogoče? Aja, gre za podjetje državnega podjetja. BRAVO.  Preberite Okoljevarstvena dovoljenja,dovoljenje, ki so ga očitno dobili šele leta 2013, ali pa kakšno na spletni strani manjka, in morda vam pade kaj v oko, kar nam sporočite, prosimo, še posebej strokovnjaki, ki imate izkušnje.

NAJBRŽ SE BOSTE VPRAŠALI, ČE SO PREDPISALI, KAR SO, SO NAJBRŽ TUDI NADZIRALI ALI SE IZVAJA. Prosili smo že v ponedeljek 22. maja inšpekcijske službe, naj nam posredujejo zapisnike o inšpekcijskih pregledih. Odziva še ni. Prosili bomo še za druge dokumente, tudi načrte o inšpekcijskih nadzorih nasploh in v Kemisu-u in radi bi pogledali v načrte zaščite in reševanja, ki bi morali biti narejeni, če bi v tako nevarni kemični tovarni prišlo do tega, kar se je pred našimi očmi zgodilo.

Vroče poletje se obeta, nekateri bodo morali letos kam drugam na dopust kot na morje. Seveda ob predpostavki, da bodo organi pregona naredili svoje delo korektno in pošteno. Če se bo zgodilo, da ne gre kot bi bilo v vsaki državi po taki katastrofi normalno, bomo prosili za pomoč Evropsko komisijo, saj smo s pristojnimi, kar se tiče varovanja okolja, že na zvezi.  Če menite, da lahko kako pomagate, vas vabimo k sodelovanju.

Če lahko pomagate finančno, da bomo lahko konec koncev naročili tudi drugo mnenje o onesnaženosti rastlin in voda ter zemlje, to storite. Tudi preiskave bodo potrebne, če bodo ljudje začeli zbolevati in ne bo za to nekakšnega znanega vzroka.  

NE PODCENJUJMO TEGA, KAR SE JE ZGODILO, ČE ŽE TO POČNO TISTI, KI JIH PLAČUJEMO, DA BI VAROVALI NAŠE ZDRAVJE. ZAUPANJE JE PODRTO ŽE ZARADI TEGA, KER NI BILO UKREPOV, KI BI OB TAKI KATASTROFI MORALI STEČI BREZKOMPROMISNO. TO PACKANJE Z REZULTATI MERITEV PA NI NIČ DRUGEGA KOT KALKULIRANJE, KAJ STORITI, DA SE POMIRI JAVNOST. TODA, NAJ VEDO, TOKRAT TEGA NE BODO POMETLI POD PREPROGO. IGRANJE S ČLOVEŠKIMI ŽIVLJENJI IN NARAVNIM OKOLJEM JE NEKAJ, KAR SE NE MORE KAR TAKO POSPRAVITI Z DNEVNEGA REDA. TERJAMO ODGOVORNOST VSEH VPLETENIH, KI SO DELALI NESTROKOVNO, MALOMARNO, NEVESTNO IN SO Z OPUŠČANJEM DOLŽNIH RAVNANJ POVZROČILI ŠKODO, ZARADI KATERE NAS BO ZAGOTOVO ŠE MOČNO BOLELA GLAVA. NEKATERE STRUPENE SNOVI, KI SO SE S POŽAROM SPROŠČALE V NAŠE OZRAČJE IN SO POTEM PADALE NAZAJ NA ZEMLJO, SO LAHKO IZREDNO NEVARNE ZA LJUDI, ŽIVALI IN RASTLINE TER ZEMLJO, KAKO JE S TEM NA DALJŠI ROK, BOMO ŠE VIDELI. NAŠ NAMEN NI LOVITI ČAROVNIC, AMPAK VZPOSTAVITI RED IN ODGOVORNOST, TUDI ZARADI TEGA, DA SE KAJ TAKEGA NIKOLI VEČ NE PONOVI. 

Pa je res optimalno zbirati in obdelovati in skladiščiti nevarne odpadke v Sloveniji? Je kdo izdelal študijo, kaj bi pomenilo, če bi nevarne odpadke vozili v predelavo in uničenje v za to usposobljena podjetja v tujini, ki imajo dolgoletno tradicijo in tehnološke postopke, ki varujejo ljudi in naravno okolje? Če plačujemo za varnost NATU, zakaj bi ne plačevali še odvoz in predelavo nevarnih odpadkov? Sicer pa je to Kemis tako in tako že počel, saj na primer varčnih sijalk, v katerih je živo srebro, ni predeloval tukaj, ker za to ni usposobljen. No, zanimivo bo videti, koliko jih je zbral in koliko jih je transportiral v tujino. Pa tudi drugih nevarnih odpadkov. 

Delite to peticijo med druge!

Sodelujte na kakršenkoli način!

Vse dobro in lepo pozdravljeni!


Lado Troha, predsednik

Združenje v Gibanju OPS - Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)
Ruska ulica 2 (naslov za obveščanje Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika) 
1000 Ljubljana

Telefon: 031 274 419
Elektronska pošta: info@gibanje-ops.com, gibanjeops2013@gmail.com

DONIRAJTE PO SVOJIH ZMOŽNOSTIH!

Namen: donacija za delo na primeru Kemis d.o.o. 

Transakcijski račun (BIC): SI56 1914 6501 1737 734 SWIFT: SZKBSIXX

 


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

Ministrstvo za okolje in prostor pozabilo vnesti Kemis d.o.o. med druge v Oceni tveganja za nesereče z nevarnimi snovmi! Degradirana zemljišča in nepremičnine!

2017-05-21 09:07:06

Zapis, ki je zelo pomemben preberite TUKAJ

Hvala za sodelovanje in ne pozabite spodbuditi še ostale, da podpišejo peticijo. 

Ekipa OPS


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

KEMIS d.o.o. je GRADIL NA ČRNO IN PRIDOBIVAL GRADBENO DOVOLJENJE ZA ŽE ZGRAJEN OBJEKT!

2017-05-19 17:56:12

Spoštovani!

Danes, 19. maja 2017, smo obiskali Upravno enoto Vrhnika s predhodno včerajšnjo najavo, da bi vpogledali v projektno dokumentacijo investitorja KEMIS d.o.o. Zelo prijazna načelnica UE Vrhnike nam je omogočila vpogled v tri projekte. In sicer v projekt Predobremenilnega nasipa za zagotovitev ustrezne podlage, na kateri so potem zgradili Kemis, projekt dodatnega električnega priključka in projekt nove nadstrešnice v podaljšku obstoječega objekta, ki je na spodnji fotografiji označena (obkrožena) z rdečo barvo. Za slednji projekt je bilo gradbeno dovoljenje izdano 21. aprila 2017, torej približno 3 tedne pred nesrečo. Satelitski posnetek pa dokazuje, da je ta dodatna nadstrešnica tam že najmanj od leta 2013, ko je nastal pričujoč posnetek.

To pomeni, da je Kemis v bistvu legaliziral črno gradnjo in so mu na Upravni enoti Vrhnika "pozabili" zaračunati nadomestilo za uzurpacijo zemljišča in degradacijo le tega, tako kot to storijo, ko gre za kateregakoli navadnega, neprivilegiranega smrtnika, če ga dobijo, da je kaj zgradil na črno. Gospa načelnica je zagotovila, da so vse naredili kot je po zakonu, da zagotovo nadstrešnica ni stala tam, preden so dobili gradbeno dovoljenje in zato ni bil investitor - Kemis d.o.o. pozvan v skladu z zakonom, da plača nadomestilo za uzurpacijo prostora. Kako bo zdaj pojasnila njeno prepričanje, da so vse delali po zakonu, bomo pač videli. Namreč zatrdila je tudi, da vedno pogledajo, preden izdajo za nek objekt gradbeno dovoljenje, če tam morda objekt že ne stoji.

Bili smo priča vsi, ko so rušili leseno hiško gospodu iz Bohinja ali pa podjetniku Stroju na Gorenjskem raziskovalni laboratorij visoko v hribih. Red je red, samo problem v tej državi je, ker ta red velja samo za navadne neprivilegirane smrtnike. V primeru Kemisa gre za črno gradnjo objektov, v katerih se shranjujejo tudi zelo nevarni odpadki in bi zaradi tega moral vsak objekt, preden zasadijo eno lopat,o dobiti vsa ustrezna dovoljenja in seveda gradbeno dovoljenje. Logika, saj imamo osnovno gradbeno dovoljenje za prvi objekt, ki ga je mimogrede izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in še čakamo, da si ga ogledamo, je izpod vsake kritike. Namreč to niso heci, ker se na tem mestu zbirajo, sortirajo in skladiščijo, najbrž pa tudi predelujejo in embalirajo nevarni odpadki. Iz fotografij se jasno vidi, da je Kemis d.o.o. oziroma direktor tega dobičkonosnega podjetja gradil na črno in širil dejavnost izven gabaritov dovoljenj. Na črno so zgrajeni trije objekti, kar pomeni, da nimajo ustreznih dovoljenj, da bi tam sploh bili, z vidika varnosti za prebivalstvo pa je tako početje odgovornih namerno povzročanje splošne nevarnosti. V imenu umazanega kapitala pa je vse mogoče in celo dovoljeno ter legalno!

satelitski%20posnetek%20rne%20gradnje.gif

Stanje 2013

crna%20gradnja.gif

Stanje pred požarom, ki se je zgodil 15.05.2017 ob 19:58

crna%20gradnja%20od%20zadaj.gif

Stanje po požaru 16.05.2017

Treba se je zelo odgovorno vprašati, kaj so počele inšpekcijske službe. Gradbena, ki bdi nad tem, kdo kaj gradi, kako gradi itd. Okoljevarstvena, ki ima nalogo opravljati preventivne preglede, še posebej v takih podjetjih državnega pomena, in požarna inšpekcija, ki bi morala opaziti na črno zgrajene objekte. To isto velja tudi za vse ostale inšpekcije, ki so se dolžne med seboj obveščati. Očitno so zatajili vsi, tako na lokalnem nivoju kot tudi na državnem. Uprava za zaščito in reševanje ažurira svoje načrte zaščite in reševanja na objektih državnega pomena, kako le se je zgodilo, da so se stvari spreminjale, širile in ni nihče odreagiral?!? Inšpektorica Uprave za zaščito in reševanje se je na dan nesreče na RTV SLO Odmevi močno sprenevedala, češ, da ni taka nasreča nič posebnega in da je pač malce dima ter nevarnih snovi šlo tudi v okolje. Kaj pa inšpekcijski nadzori te štale, ki je bila tempirana kemična bomba in jo je zaradi tega seveda tudi razneslo?!

Tako, spoštovani sodržavljani, da boste vedeli, kaj vse plačujemo in kako ta naš servis deluje. Kakor za koga in po potrebi. Ko gre za nas navadne smrtnike, nas bodo dali iz kože, če bomo en sam ogenj nekje zakurili, če bomo samo kurnik zgradili brez soglasij in gradbenega dovoljenja, tukaj so pa kar gradili in se širili in to po prostoru z raznašanjem in zlaganjem tudi zelo strupenih snovi.

Seveda je zdaj pričakovati, da vas bodo mirili in vse službe bodo lagale o tem, da ni bilo v zraku, zemlji in vodi nič posebnega. Kako pa, kaj res mislite, da vam bodo povedali resnico, da ste vdihavali vi in vaši otroci kancerogene prašne delce, živo srebro in še kaj, kar vam bo lahko škodilo v prihodnosti? Mislite, da bi si upali povedati RESNICO? Zato packajo v laboratorijih tako dolgo, da bodo odreagirali po nalogu glede na razpoloženje ljudi, ko že po vseh forumih delujejo plačanci, češ, kaj se greste, nesreče so bile in bodo, mar bomo zdaj vse tovarne zaprli, pretiravate, nehajte vznemirjati ljudi, odpadke proizvajate, imeli jih pa ne bi doma in nekje jih je treba predelati...seveda ,samo kje in kako, je vprašanje. Tudi druge države imajo odpadke, ampak mnoge nimajo skorumpiranih inšpektorjev in nadzornikov, ki nekaterim gledajo debelo skozi prste. 

Boste znova nasedli leporečju "pristojnih" in motiviranim novinarjem, glasnogovornikom in drugim, ki so v spregi z organizirano kriminalno skupino, ki dela, kar hoče, da bi le kopičili denar in moč odločati o vsem, o čemer bi morali odločati ljudje?

pravica%20do%20istega%20okolja.jpg

Po temeljni družbeni pogodbi -  USTAVI RS, ki je najvišji pravni akt države, imamo vsi pravico do čistega bivanjskega okolja. Tega nam ne sme nihče kratiti in se igrati z našim zdravjem in predvsem z zdravjem naših otrok. Kemis d.o.o., hčerinska družba globalnega podjetja GORENJE d.d. oz njihovi vodilni so grobo kršili zakone in predpise, kar je nezaslišano in zahteva uvedbo takojšnjih sankcij. Prav tako so zatajile vse službe, ki jih davkoplačevalci plačujemo zato, da bi taka naklepna ravnanja zoper človeška življenja in naravno okolje preprečevale, ne pa dajale potuho mogočnežem, ki mislijo, da lahko počno, kar jih je volja, da le sebi zagotovijo denar in vpliv  v družbi. Kje so raziskovalni novnarji, da raziščejo sprego med kapitalom in politiko, ki je vidna že na daleč, ko samo pogleda prepletanje nekaterih gospodarskih družb na portalu ERAR. Kdo je sploh lastnik Kemisa d.o.o., Gorenje d.d. direktno ali pa je vmes še kakšen d.o.o. ki obrača milijone evrov, nima pa nobenega zaposlenega? Kje je reakcija vodilnih, da bi se opravičili Vrhničanom in okoličanom, ker so izigrali njihovo potrpežljvost ter upanje, da bo vse v redu? Kje je vrhovna politika, da bi povedala, kakšni bodo ukrepi? Aja, nihče še ni umrl, a ko bo, bodo rekli, da itak to ni bilo od te okoljske tragedije, pa ni treba ničesar storiti.

Podpišite ELEKTRONSKO PETICIJO, DA NAJ KEMIS SPAKIRAJO Z VRHNIKE, podpise bomo zbirali tudi fizično jutri na dveh točkah na Vrhniki in sicer med 9:00 in 13:00. Potem pa vse naslednje dni, dokler ne bomo zbrali podpise preko polovice od vseh stalno prijavljenih ljudi na Vrhniki. Večinska ljudska volja v vsaki zares demokratični državi pomeni dokočno odločitev o neki stvari, če le ne gre za kršenje temeljih človekovih pravic manjšini. To pa v primeru, ki je predmet odločanja, ni težava.

Naj se ne ponovi nikoli več, zato bomo ukrepali kot bo odločila ljudska oblast, ki je resnično v rokah vseh, ki tukaj živimo. Uveljavimo jo zares.

Ekipa OPS


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

So v Kemisu goreli tudi radioaktivni odpadki? Javna vprašanja odgovornim.

2017-05-18 21:04:22

pravica%20do%20istega%20okolja.jpg

foto: DELO d.d.

Ne bomo pisali romanov, raje bomo odgovornim zastavili konkretna vprašanja, na katera zahtevamo natančne in nedvoumne odgovore, in o vsem želimo pridobiti relevantne dokumente.

Danes, 18. maja 2017, smo pisali na Upravno enoto Vrhnika, da želimo pridobiti vse informacije javnega značaja v zvezi z projektom Kemis d.o.o. in sicer domumentacijo, ki jo bo možno pregledati, da se prepričamo, kako so bila pridobljena dovoljenja in soglasja za gradnjo take kemične tovarne.

1. Pozivamo pa odgovorne, da javno odgovorijo, kako je mogoče, da je bil Kemis umeščen na obrobje mesta, v neposredno bližino strnjenega naselja Sinja gorica, tik ob potoku, ki se zliva v reko Ljubljanico, v bližini same Vrhnike in na obrobje  krajinskega parka, ki je vključen v Naturo 2000.

2. Kaj se je zbiralo v tem objektu, kolikšna je maksimalna dovoljena obremenitev objekta z nevarnimi odpadki glede na predpise in dovoljenja, in koliko ter katerih nevarnih odpadkov je bilo prisotnih na območju Kemisa, ko je prišlo do požara? Dokumentacija zalog.

kemis%20od%20zunaj3.gif

Skladiščenje nevarnih snovi kar brez lovilcev, postavljeni dve veliki lahko vnetljivi hali (foto: siol)

3. Kako je bilo urejeno avtomatično varovanje območja, kar se tiče protipožarne zaščite, in dokumentacija v zvezi s tem ter dokumentacija o vzdrževanju ter izvajanju nadzora s strani ustreznih lokalnih in državnih inšpekcijskih služb.

4. Dokumentacija v zvezi z opravljenimi inšpekcijskimi periodičnimi nadzori ustreznih inšpekcijskih služb glede varovanja okolja, vode, zraka in zemlje v okolici nevarne tovarne. 

5. Načrt delovanja vseh potrebnih služb v primeru požara, eksplozije ali nenadzorovanih izlivov nevarnih snovi, sistem obveščanja, načrt preventivnih ukrepov takoj, ko do izrednega dogodka pride.

6. Načrt za kontrolo vode, zemlje in zraka v primeru nesreče in preventivni ukrepi, dokler niso narejene analize.

7. Po katerih vnaprejšnjih načrtih so se izvajali preventivni ukrepi in ali sploh obstajajo? Zakaj niste pristojni preventivno zaprli šol in vrtcev, trgovin in drugih javnih ustanov ter tovarn, da bi se ljudje ne gibali na prostem, še posebej otroci, dokler  ne bi bili znani rezultati analiz zraka? Nekaj rezultatov je bilo znanih hitro in so bili grozni. Npr. 1000 krat presežene vrednosti živega srebra, in kako je možno, da so otroci šli v šole in vrtce?

8. Zakaj niso gasilci, ki so sodelovali v akciji gašenja in prostovoljci z Vrhnike pozvani, da bi dali kri in vodo, saj se prisotnost živega srebra lahko vidi z laboratorijsko analizo vode in krvi?

9. Koliko je bilo skladiščenih in koliko je šlo v zrak najbolj nevarnih, celo radioaktivnih snovi, ki jih Kemis pobira na Onkološkem inštitutu in iz drugih bolnic ter morebitnih drugih organizacij, ki proizvajajo radioaktivne odpadke po Sloveniji?

10. Zakaj je bilo poročanje o vsebnosti trdih delcev v zraku v smislu, da je to nekaj takega kot je onesnaženost na primer predel Šiške v Ljubljani v času kurilne sezone, ni bilo pa povedano, da so trdi delci v Šiški posledica kurjenja trdih goriv v kuriščih gospodinjstev, na Vrhniki pa so bili trdi delci v zraku posledica izgorevanja nevarnih snovi, verjetno tudi radioaktivnih, o čemer nihče ne govori in jih premični laboratorij najbrž ni zaznal??? Ali pa so morali preiskovalci molčati???

To je nekaj vprašanj, na katera bi morali že imeti odgovore. Kako je mogoče, da se otroci igrajo na igriščih, tudi peščenih, da ljudje uživajo zelenjavo, pijejo vodo, kmetje kosijo in balirajo travo za domače živali, če se še ne ve, kakšni bodo rezultati laboratorijskih preiskav?

Boste potem odgovorni rekli "Oprostite, nismo vedeli, da je tako hudo, se nam ni zdelo vredno izvajati preventivne ukrepe, ker se je tako na oko in po vonju zdelo, da je vse v redu"? Preveč preventivnih ukrepov vsaj nekaj dni oz. dokler niso znani rezultati, ne  morejo nikomur škoditi, lahko pa zelo škodi in to na daljši rok, če preventivnih ukrepov ni. In na Vrhniki glede na razsežnost požara, v katerem so gorele zelo, celo najbolj nevarne snovi, preventivnih ukrepov, razen "ne hodite na prosto, če ni potrebe" ni bilo. Zločin je, da niste zavarovali otrok.

Tudi današnje poročanje predstavnice Zdravstvenega doma Vrhnika je bilo močno pomenljivo. Razložila je, da sta prišla danes na pregled dva gasilca, ki sta sodelovala pri gašenju, z glavobolom, sililo ju je na bruhanje in imela sta drisko, a so ugotovili, da ne gre za nič hujšega, ampak samo za blago virozno obolenje. Zdi se, da imajo nekateri res nalogo podajanja vsaj čudnih informacij.

Gospod Peter Rodič iz CZ Vrhnika pa je izven sejne sobe razlagal, da so nekoč pili živo srebro, ker je to zdravo, in da ni nič takega, če je pač bilo v zraku nekaj več živega srebra. Če bi bilo živo srebro nevarno, bi v Idriji po njegovem že vsi pomrli. Pribil je še, da zagotovo ne bi proizvajali varčnih žarnic, če bi bile res nevarne??? Kakšen neverjeten trud, da bi vse okoli sebe prepričal, da se ni zgodilo nič posebnega. Mimogrede smo od enega izmed svetnikov občine izvedeli, da so lani svetniki izglasovali širjenje Kemisa.

"Živo srebro je tako visoko reaktivno in strupeno sredstvo, da je težko prepoznati mehanizme poškodb. Iz tega razloga je še veliko neznanega o njegovem mehanizmu delovanja. Poškoduje osrednje živčevje, endokrini sistem, ledvice, ostale organe in škodljivo deluje na usta, dlesni in zobe. Dolgotrajnejša ali težka izpostavljenost hlapom živega srebra lahko povzroči možganske poškodbe in na koncu smrt. Živo srebro in njegove spojine so še posebej strupene za zarodke in dojenčke. Ženske, ki so bile izpostavljene živemu srebru med nosečnostjo, včasih rodijo otroke z resnimi okvarami (glej minamatska bolezen). Če so majhni otroci izpostavljeni živemu srebru, imajo lahko hude nevrološke posledice. Živo srebro zavira nastajanje mielina.Obstajajo dokazi, da zastrupitev z živim srebrom lahko povzroči Youngov sindrom (bronhiektazija in nizko število spermijev pri moških). Učinek zastrupljenosti z živim srebrom je odvisen od tega, ali je bil posameznik izpostavljen elementarnemu živemu srebu, anorganskim ali organskim spojinam živega srebra."

Vir: wikipedija

Koliko kg oz. ton varčnih sijalk, ki vsebujejo živo srebro, je zgorelo v požaru v Kemisu?

Podpišite PETICIJO za zaprtje TEMPIRANE KEMIČNE BOMBE, KI JO JE RAZNESLO, IN NOČEMO, DA BI JO ŠE KDAJ. ZAUPANJE DO DRUŽBE KEMIS JE PODRTO, KAR POMENI SAMO ENO, ODIDITE! VSE BOLJ SE GOVORI, DA SO SKLADIŠČILI NEKAJKRAT VEČ KOT BI SMELI, DA NISO UPOŠTEVALI VSEH VARNOSTNIH UKREPOV, SAJ SO SKLADIŠČILI KAR IZVEN VARNOSTNEGA OBMOČJA, PA TUDI ODPADKE, KI SE SPLOH NE BI SMELI TAM, KJER SO SE SKLADIŠČILI. TO POMENI POVZROČITEV SPLOŠNE NEVARNOSTI, KAR POMENI KAZNIVO DEJANJE:

Povzročitev splošne nevarnosti
317. člen
(uradno prečiščeno besedilo)

(1)    Kdor s požarom, povodnijo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, z ionizirajočim sevanjem, z motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali s kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom ali z opustitvijo dejanja, ki bi ga bil dolžan storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2)    Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

(3)    Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4)    Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004: 317. člen KZ

Ekipa OPS, zanje Lado Troha

p.s.

V soboto, 20. maja 2017, bomo zbirali podpise tudi fizično in sicer od 9:00 do 13:00 pri šoli Antona Martina Slomška in na prostoru v neposredni bližini  križišča, kjer bo po sklicu nekaterih občanov potekal miren protest med parkiriščem Cankarjevega hrama in Petrolom.


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

Podpise pod petcijo za preselitev KEMISA z Vrhnike bomo zbirali tudi fizično!

2017-05-17 19:58:06

pravica_do_čistega_okolja1.jpgSpoštovani vsi, ki ste že podpisali pričujočo zelo pomembno peticijo! Ko gre za zdravje ljudi in našega naravnega okolja ni kompromisov in kravjih kupčij!

Podpise pod peticijo, da naj KEMIS -  KEMIČNO TEMPIRANO BOMBO ODSELIJO Z VRHNIKE, bomo zbirali tudi fizično in sicer na parkirišču ob šoli Antona Martina Slomška v soboto med 9.00 in 13.00 uro.  Peticijo z elektronskimi in fizičnimi podpisi bomo predali županu občine Vrhnika in Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti v Državnem zboru Republike Slovenije. 

Če bi želel kdo pomagati pri zbiranju fizičnih podpisov še na drugih točkah Vrhnike in v drugih okoliških krajih, vabimo da se oglasite na e-naslov: gibanjeops2013@gmail.com, da vam bomo poslali obrazce, ki naj bodo enotni. Če zberemo več kot polovico podpisov od krajanov Vrhnike, bomo šteli, da je to referendumska pobuda občanov in se bo morala kot taka šteti. V 3. členu Ustave RS piše, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo izvršuje neposredno ali preko izbranih poslancev. Torej bomo o tem ali naj tempirana kemična bomba, ki je počila, bo preseljena z Vrhnike, odločili kar neposredno. To pa je najvišja oblika izražanja ljudske volje, ki jo ne sme nihče prezirati.

Hvala, ker se zavedate kako pomembna človekova vrednota je zdrave in ohranjanje človekovega, živalskega in rastlinskega naravnega okolja. V tem pogledu je naša pravica in dolžnost nastopiti ostro in neomajno. Nihče nas nima pravice izpostavljati tako groznim nevarnostim, ko potem, ko pride do katastrofe ravna še malomarno in brezbrižno kar se je ob požaru Kemisa zgodilo. Ubogi gasilci, ki so se dobesedno najedli živega srebra. Kemične tovarne se pač ne gasi brez ustrezne zaščite dihal. 

Kdo bo prevzel odgovornost za to, da ljudje nismo bili obveščeni kaj se je v bistvu zgodilo, kaj je šlo v zrak, kakšni ukrepi bi bili potrebni, kdo je dovolil, da so se drugi dan po katastrofi otroci morali gibati v tisti smrdljivi megli v šole in vrtce, da so delovala trgovine in javni zavodi in so se ljudje gibali na prostem, ko vsi vemo kako je smrdelo. Zakaj ni bilo jasno rečeno, da je zelo nevarno se gibati izven zaprtih prostorov, da je evakuacija potrebna za nekaj dni cele Vrhnike in okoliških krajev? Boljše preventiva kot kurativa gospe in gospodje.

Ni dovolj nek medel vzklik odgovornih, ah, saj je vse v redu, ker niso šli v zrak bazeni s topili in drugimi kemičnimi snovmi in naj ne delamo panike. Je šlo pa v zrak enormne količine živega srebra iz varčnih sijalk, ki so ob temperaturi pokale, kar je grozljivo. 1000 krat presežene dovoljene vrednosti. Kje je zdaj to živo srebro? Na povrtninah, na otroških igriščih in v otroških laseh? Pretiravanje je to bodo hiteli razlagati.

Pa naj pretiravamo, tako kot so vsi tisti, ki so umestili v ta prostor ob naravnem parku in ob potoku, ki teče v Ljubljanico, neposredno v bližini stanovanjskih hiš in celo centra mesta, to nevarno tempirano kemično bombo. Kaj je z drugimi na Vrhniki, v Borovnici in drugje, ki samo čakajo, da jih raznese. Morda jih vržejo v zrak celo nepridipravi, ki imajo ob igranju, da so ubogi begunci, določene naloge. Upamo, da je to res pretiravanje ampak danes so še tako velike teorije zarote lahko hitro realnost. Ne podcenjujmo tega, ker so življenja in zdravje naših otrok predvsem in nas vseh najbolj dragocena. 

Terjamo odgovornost in preselitev nevarnih ekoloških bomb nekam kjer bo vpliv na ljudi in naravno okolje čim bolj minimalen. Vse to pa so tudi opozorila, da je komoditeta človeka in kopičenje dobičkov na račun soljudi in narave pripeljala vse skupaj do vrhunca in se bo treba začeti povsem drugače obnašati. Smo že pripravljeni na to ali bo potrebna še kakšna hujša streznitev.

Jedrska elektrarna krško je zgrajena na potresnem področju. Se zavedate kaj to pomeni? Kdo lahko jamči, da ne bo streslo nad 10 stopenj po Merkalijevi lestvici? Modro bi bilo pohiteti s vzpostavitvijo central za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov in to grozečo jedrsko pošast čim prej razgraditi.

Opozorite svoje bližnje, če želijo prispevati svoj podpis fizično, naj se oglasijo zaenkrat pri Osnovni šoli Antona Martina Slomška v soboto, 20.05.2017 od 9.00 do 13.00 ure. 

Ekipa OPS, zanje Anja Moder


P.s. 

DELITE TO PETICIJO, DA JO BO PODPISALO ČIM VEČ LJUDI, SAJ VEČ NAS BO, MOČNEJŠI BOMO! 


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPSDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...