Zakon OPS

OPS_SLAID.jpg

 BESEDILO ČLENOV

 ZAKON o Odpravi Privilegijev Socializma in tistih, ki so si jih neupravičeno pridobili določeni posamezniki in skupine v času 33 let za večino neuspele in škodljive slovenske tranzicije. Samo v Sloveniji je možno, da tudi v demokraciji uživajo privilegije tisti, ki so do leta 1990 vzdrževali totalitarni režim, ki je sistematično in množično kršil temeljne človekove pravice. Se pravi rablji imajo za svoje rabote nagrade v privilegijih v smislu večjih pokojnin za pičlo let delovne dobe, saj so bili mnogi leta 1990 predčasno upokojeni, službe in položaje še vedno zasedajo oni ali pa njihova privilegirana mladež, ko gre za kriminalna dejanja, ki jih počno privilegiranci pa jih ščitijo njihovi na položajih v policiji, tožilstvu in sodstvu. Saj se ve, da so vsi organi pregona ugrabljeni s strani globoke države, to pa sestavljajo vsi, ki so imeli glavno besedo tudi v komunizmu.

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Ta zakon ureja nekatera še vedno odprta vprašanja iz obdobja od leta 1941 dalje, ko je bila pod pretvezo narodno osvobodilnega boja (s kratico NOB) proti tedanjemu okupatorju slovenskega ozemlja izvedena krvava komunistična revolucija in državljanska vojna.

Na podlagi tako prikritih ciljev je bil po »osvoboditvi« leta 1945 ustvarjen politični in gospodarski sistem, ki je bil dolga desetletja večinoma škodljiv za pretežni del slovenskega naroda. Le, da tega večina ni vedela zaradi enostranske nenehne propagande v šolah, preko medijev, v tovarnah in kjerkoli se je dalo so narodu prali možgane. 

Za uvajanje in vzdrževanja takega sistema na slovenskem sta brez najmanjšega dvoma odgovorni takratna edina dovoljena politična organizacija Komunistična partija Slovenije (KPS), ki je bila glavni pobudnik in organizator navedene NOB, in njena naslednica Zveza komunistov Slovenije (ZKS) ter njena politična policija, ki se je najprej imenovala Uprava državne varnosti (UDV), kasneje pa se je preimenovala v Službo državne varnosti (SDV). Prav tako je bila politična, strankarska tajna policija tudi vojaška KOS (Kontra obveščevalna služba JLA).

S krvavo revolucijo pridobljeno oblast sta navedeni organizaciji KPS in njena naslednica ZKS obdržali z vzpostavitvijo tako imenovanega "socialističnega" družbenega sistema, ki je bil v bistvu totalitaren (celoten, vseobsegajoč, povzemajoč vse v svoje območje), saj je le navidezno državnim ciljem podredil vse javno in zasebno življenje, pri čemer je izključeval vsako drugačno mnenje ali opozicijo, kar je bilo zapisano tudi v tedanjih jugoslovanski in slovenski ustavi. Glavne značilnosti totalitarizma so naslednje: 

  1. gre za uradno diktaturo, ki pokriva vsa področja človeškega življenja;

  2. enopartijski sistem, ki ga vodi diktator;

  3. sistem policijske kontrole;

  4. nadzor nad vsemi sredstvi propagande;

  5. koncentracija vojaških sil;

  6. centralno vodenje in nadzor nad gospodarstvom.

S tem totalitarnim režimom (politično ureditvijo) so bile tako že v kali zatrte nekatere temeljne človekove pravice in svoboščine, kar je po tem trajalo vse do leta 1990, ko je bila sprejeta nova (izključno) slovenska ustava.

V vsem tem obdobju so bili mnogi zaradi uveljavljanja svoje temeljne pravice do svobodnega mišljenja in gibanja tudi likvidirani, sodno preganjani ali drugače omejevani. Zaradi ugodnejšega zunanjega videza je bila taka državna ureditev preimenovana v "sistem socialističnega samoupravljanja", ki naj bi tak totalitarizem (totalni politični sistem) zagotovil tudi dolgoročno. Seveda pa so mu akterji človeški obraz samo naslikali. Navedeni službi tajne politične policije sta ga vzdrževali z metodami represije (zatiranje, podtikanje, strahovlada, aretacije in kazenski ukrepi ter likvidacije).

Na podlagi izmišljene znanstvene teorije je bil vzpostavljen tudi tako imenovani "socialistično-samoupravni gospodarski sistem", ki je v bistvu omogočal odločanje v zelo ozkih, izključno političnih (partijskih) krogih, temeljil pa je na visoki inflaciji in zadolževanju v tujini. Zaradi neracionalne in zelo šibke organizacije ter gospodarske neučinkovitosti ter posledično zelo slabih poslovnih rezultatov je ta sistem terjal tudi večje zadolževanje v tujini od potrebnega. To je v bistvu pomenilo prelaganje večine tedanjih problemov na poznejše rodove.

Odkriti podporniki tega totalitarnega režima so zgolj na podlagi članstva v ZKS prišli do najbolj odgovornih ter najvišje plačanih delovnih mest, čeprav zanje največkrat niso imeli potrebnih strokovnih referenc. Dovolj je bila partijska pripadnost in t.i. moralnopolitična neoporečnost. Vsa navedena dejstva so splošno poznana in podkrepljena tudi z mnogimi uradnimi arhivskimi podatki in analizami iz tega obdobja. Posledice tega nerazumnega, samoljubnega (egoističnega) in skrajno škodljivega početja za pretežni del državljanov Slovenije pa so strnjene v sedanjem javnem dolgu Republike Slovenije. Ta je večji del nastal prav v tem obdobju, se pa zaradi kontinuitete vladajočih povečuje še naprej in ga bodo morali odplačevati še otroci današnjih otrok.

Prav takšno ravnanje se je po uzurpaciji oblasti po letu 1990 nadaljevalo vse do danes, ko so nekdanji stari oblastniki poskrbeli, da so vse pombne položaje v sistemu obdržali preverjeni kadri bivšega režima in njihovi zvesti privrženci in seveda podmladek, ko se je negativna kadrovska selekcija samo še razmahnila. Eden od ključnih privilegijev, ki jih ZOPS (Zakon o odpravi privilegijev socializma) odpravlja je ravno negativna kadrovska selekcija na vseh nivojih, ki je ključen razlog za nedelovanje celotnega sistema v skladu s stroko, moralo in etiko. Vse je še vedno kot pred letom 1990 podrejeno ozkim in sebičnim interesom lobijev, škodljivih združb in klik ter vplivnim posameznikom, ki svojo neformalno moč formalizirajo prav preko svojih nameščencev v sistemu. Rezultati takšnega privilegiranega kadrovanja so vidni v celotnem sistemu države, ko smo priča pravemu razsulu na finančnem, gospodarskem in socialnem področju.

Ta zakon ne ureja ugotavljanja odgovornosti in iskanje krivcev za vzpostavitev in sodelovanje v navedenem totalitarnem režimu. To prepušča pristojnim državnim tožilstvom, ki morajo ukrepati po uradni dolžnosti na podlagi pobud prizadetih posameznikov, ki bodo po določbah tega zakona zahtevali popravo storjenih krivic. Z določbami tega zakona se:

 • odpravljajo nekateri privilegiji (posebne, izjemne pravice določene družbene plasti), ki so si jih neupravičeno in predvsem na škodo drugih prilastili samo eminentni (najbolj vidni) predstavniki bivšega totalitarnega režima in v času 33 let trajajoče, za večino škodljive neusoele tranzicije iz totalitarizme v demokracijo;

 • preprečuje možnost, da bi se podobne stvari dogajale tudi v prihodnjem obdobju, zaradi česar preverjenim zagovornikom in podpornikom bivšega totalitarnega režima in sodelujočim na različnih položajih v družbi, s katerih se odloča o usodi naroda, za določen čas prepoveduje opravljanje vodilnih delovnih nalog;

• samoomogoča, da se bo na podlagi izvajanja določb tega zakona Republika Slovenija dokončno izvila izpod jarma nekdanjega totalitarnega režima in postala sodobna ter napredna evropska država.

 

 II. IZROČITEV ARHIVOV

2. člen

Odgovorni predstavniki najvišjega in najožjega vodstva v 1. členu navedene organizacije ZKS in službe SDV ter KOS v obdobju od začetka tako imenovane "slovenske pomladi" v sredini leta 1988, do prvih demokratičnih volitev v letu 1990, morajo v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona izročiti Arhivu Republike Slovenije celotno svoje arhivsko gradivo, ki se je v tem obdobju nahajalo v tajnih podzemnih objektih in zgradbah na več desetletij zaprtem območju okrog Gotenice, Kočevske Reke in drugje, kjer so ob odprtju tega območja v letu 1990 našli le prazne arhivske police in omare. O tem dejstvu je bila preko javnih občil doslej že večkrat seznanjena tako slovenska kot tudi mednarodna javnost.

Predvideti je mogoče, da so se v tem arhivskem gradivu med drugim nahajali tudi podatki o izvršenih povojnih pobojih na tem območju, o čemer pričajo tamkajšnja množična grobišča, razen tega pa tudi zaupni podatki organizacije KPS in ZKS ter o delovanju službe SDV in KOS in o njenih tajnih sodelavcih.

V primeru neupoštevanja te določbe v navedenem roku prevzemajo neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu vsi, ki so aktivno delovali v ožjem vodstvu najvišjega organa navedene organizacije ZKS in najvišjega vodstva službe SDV ter KOS v prej navedenem obdobju, kar mora zagotoviti pristojno državno tožilstvo po uradni dolžnosti, bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoliščine in jih bodo s svojim pričanjem tudi dokazali.

 III. POPRAVA KRIVIC

3. člen

Na podlagi neposrednega vpogleda v arhivsko gradivo (navedeno v 2. členu) v okviru Arhiva Republike Slovenije in v skladu z veljavnim zakonom o uporabi tega gradiva lahko popravo krivic, ki so bile povzročene s partijsko revolucijo v obdobju od začetka leta 1941 do konca leta 1945, zahteva bodisi še živeči neposredno prizadeti ali njegovi zakoniti dediči. Prav tako lahko zahtevo za popravo krivic podajo vsi, ki so jih doživeli v času 33 let trajajoče, za večino škodljive in neuspele tranzicije iz totalitarizma v demokracijo. 

Navedeni upravičenci lahko dosežejo popravo krivic na ta način, da pri pristojnem državnem tožilstvu vložijo zahtevo za ustrezno revizijo sodnih in drugih odločb in zahtevajo materialno nadomestilo za povzročene krivice in moralno zadoščenje. Proti neposredno odgovornim za povzročitev teh krivic oz. proti še živečim neposrednim krivcem za takšna dejanja pa zahtevajo tudi uvedbo kazenskega postopka in plačilo povzročene moralne in gmotne škode.

O taki zahtevi, ki mora biti utemeljena in podkrepljena tudi z ustreznimi dokazi ali pričevanji, mora pristojno tožilstvo presoditi po uradni dolžnosti in v okviru zakonsko določenega roka ter ustrezno ukrepati.

 

4. člen

Na podlagi neposrednega vpogleda v arhivsko gradivo (navedeno v 2. členu) v okviru Arhiva Republike Slovenije in v skladu z veljavnim zakonom o uporabi tega gradiva, lahko popravo krivic, ki so bile povzročene v obdobju od konca leta 1945 do prvih demokratičnih volitev v letu 1990 s strani oblastniških organov oz. v 1. členu navedenih služb UDV, SDV proti tako imenovanim "notranjim sovražnikom in nasprotnikom samoupravnega socializma" zahteva bodisi še živeči, neposredno prizadeti ali njihovi zakoniti dediči.

Navedeni upravičenci lahko dosežejo popravo krivic na ta način, da pri pristojnem državnem tožilstvu vložijo zahtevo za ustrezno materialno nadomestilo za povzročene krivice in moralno zadoščenje, proti neposredno odgovornim za povzročitev teh krivic oz. proti še živečim neposrednim krivcem za takšna dejanja pa zahtevajo tudi uvedbo kazenskega postopka.

O taki zahtevi, ki mora biti utemeljena in podkrepljena tudi z ustreznimi dokazi ali pričevanji, mora pristojno tožilstvo presoditi po uradni dolžnosti in v okviru zakonsko določenega roka ter ustrezno ukrepati.

Enaka pravila veljajo tudi za poznejše tranzicijsko obdobje, vse do danes.

 

IV. ODPRAVA PRIVILEGIJEV

5. člen

S tem zakonom se ukinjajo privilegiji glede določitve izjemne pokojnine za vse udeležence v 1. členu navedene NOB in druge borce oz. za vse nosilce pomembnih družbenih funkcij v obdobju pred koncem leta 1990 na ta način, da se jim nova pokojninska osnova določi zgolj na podlagi njihove dejanske delovne dobe in dosežene strokovne izobrazbe, katero morajo dokazati z ustreznimi dokumenti. Nova pokojninska osnova se jim začne izplačevati z dnem uveljavitve tega zakona.

Za izvajanje te določbe so odgovorni vsi pristojni v okviru Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, za kar v primeru neizvajanja te določbe prevzemajo tudi neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu.

Izvajanje te določbe mora zagotoviti pristojno državno tožilstvo po uradni dolžnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoliščine in jih s svojim pričevanjem tudi dokažejo.

6. člen

S tem zakonom se ukinjajo privilegiji glede predčasnega upokojevanja ali določitve izjemne pokojnine za vse uslužbence državnih organov in drugih institucij ter družbenopolitičnih organizacij v obdobju pred koncem leta 1990 na ta način, da se jim nova pokojnina določi zgolj na podlagi njihove dejanske delovne dobe in dosežene strokovne izobrazbe. To morajo dokazati z ustreznimi dokumenti. Nova pokojninska osnova se jim začne izplačevati z dnem uveljavitve tega zakona.

Za izvajanje te določbe so odgovorni vsi pristojni v okviru Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, za kar v primeru neizvajanja te določbe prevzemajo tudi neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu.

Izvajanje te določbe mora zagotoviti pristojno državno tožilstvo po uradni dolžnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoliščine in jih s svojim pričevanjem tudi dokažejo.

7. člen

S tem zakonom se ukinjajo desetletja trajajoči privilegiji glede zasedanja pomembnih delovnih mest zgolj samo s strani preverjenih članov v 1. členu navedene organizacije ZKS na ta način, da morajo v roku 30 dni od dneva uveljavitve zakona vsi aktivni pripadniki oz. člani organizacije ZKS na začetku tako imenovane »slovenske pomladi« sredi leta (30. junija) 1988 in vsi tajni sodelavci v 1. členu navedene službe SDV in KOS do prvih demokratičnih volitev leta 1990 samostojno odstopiti z vseh javnih funkcij in tako imenovanih "menedžerskih", vodilnih in vodstvenih delovnih mest v vseh državnih organih ter uradih, državnih institucijah, sodiščih in tožilstvih, javnih zavodih, sindikatih, občinskih organih in upravah, v gospodarskih družbah in podjetjih, ki so v večinski lasti države. Prav tako morajo z vseh vodilnih in vodstvenih mest odstopiti vsi ožji sorodniki nekdanjih članov SDV in KOS do tretjega kolena. 

Prepoved opravljanja takih funkcij ali delovnih nalog traja za člane organizacije ZKS naslednjih 15 let, za člane najvišjega organa te organizacije in tajne sodelavce službe SDV pa naslednjih 20 let. Naslednjih dvajset let ne smejo opravljati odgovornih javnih funkcij tudi kadri, ki so to delali v organih bivše SFRJ in KOS-a (Kontra obveščevalne službe v JLA). V tem času lahko opravljajo samo strokovne delovne naloge, za katere so dejansko strokovno usposobljeni in niso v nasprotju z 8. členom tega zakona.

Ravno tako so s tem zakonom dolžni sestopiti z vseh prej naštetih javnih funkcij v naštetih institucijah vsi vodilni in vodstveni kadri, ki jih trenutno zasedajo, ker eni škodno delujejo zoper interese Slovenije in njenih državljank in državljanov, drugi pa s svojim sodelovanjem v škodljivem sistemu in ne ukrepanjem oziroma opuščanjem dolžnih ravnanj, omogočajo uničevanje Slovenije. Prepoved opravljanja takih funkcij ali delovnih nalog traja za to kategorijo uslužbencev 10 let. V tem času lahko opravljajo samo strokovne delovne naloge, za katere so dejansko usposobljeni in niso v nasprotju z 8. členom tega zakona.

V primeru neupoštevanja te določbe v navedenem roku prevzamejo vsi v prejšnjem odstavku navedeni neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu, kar mora zagotoviti državno tožilstvo po uradni dolžnosti, bodisi po lastni iniciativi oz. na podlagi prijav posameznikov, ki takšne okoliščine poznajo in jih lahko s svojim pričevanjem tudi dokažejo.

 

8. člen

S tem zakonom se ukinja privilegij, da so bili mnogi akademski nazivi oz. magistrski in doktorski naslovi, zlasti na družboslovnih področjih, podeljeni na podlagi utemeljevanja marksistične in izmišljene socialistično-samoupravne ideologije, ki se je v vseh družbenih sistemih izkazala kot skrajno škodljiva in je bila zato povsod (z izjemo Kube in na nek način Kitajske) tudi odpravljena.

To se doseže na ta način, da se odvzamejo vsi na podlagi utemeljevanja navedene ideologije podeljeni znanstveni naslovi, kar mora v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona prijaviti pristojni fakulteti vsak, ki je svoj znanstveni naslov dosegel na tej podlagi, pristojni urad take fakultete pa mora izdati ustrezno odločbo. Vsem na ta način prizadetim se omogoči, da odvzeti znanstveni naslov lahko povrnejo s ponovno obrambo istega ali spremenjenega znanstvenega dela po veljavnih zakonih in pravilih pristojne fakultete.

Za izdajo prej navedene odločbe o odvzemu znanstvenega naslova so odgovorni pristojni v okviru vseh fakultet in drugih visokošolskih institucij, ki so podeljevale prej opisane znanstvene naslove in je to razvidno tudi iz arhiviranega znanstvenega dela. V primeru neizvajanja te določbe pa prevzamejo tudi neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu.

Izvajanje te določbe mora zagotoviti pristojno državno tožilstvo po uradni dolžnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoliščine in jih s svojim pričevanjem tudi dokažejo.

 

V. KAZENSKE DOLOČBE

9. člen

V primerih neizvajanja določb v zgoraj navedenih členih tega zakona morajo pristojni sodni organi na podlagi ustreznega gradiva pristojnega državnega tožilstva uveljaviti naslednje kazenske določbe:

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000.00 EUR za prekršek ob neizvajanju določb tega zakona se kaznujejo vsi v 2. členu navedeni posamezniki glede izročitve arhivov organizacij KPS in ZKS ter delovanju službe SDV in KOS ter njihovih predhodnic.

Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000.00 EUR za prekršek ob neizvajanju določb tega zakona se kaznujejo vsi v 7. členu navedeni posamezniki glede samostojnega odstopa in prepovedi opravljanja funkcij in opravljanje delavnih nalog.

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000.00 EUR za prekršek ob neizvajanju določb tega zakona se kaznujejo vsi v 8. členu navedeni posamezniki glede samostojne prijave pristojni fakulteti, da jim je bil neutemeljeno podeljen znanstveni naslov.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000.00 EUR za prekršek ob neizvajanju določb tega zakona se kaznujejo vsi v tem zakonu navedeni, ki so pristojni in odgovorni za dosledno izvajanje tega zakona, vendar tega potem zaradi kakršnegakoli neupravičenega razloga ne bodo storili.

Pristojni sodni organi navedenih zneskov denarne kazni v nobenem primeru ne smejo spremeniti v zaporno kazen, ampak morajo narediti vse potrebno za izterjanje plačila kazni z zasegom in odprodajo zasebnega premoženja kršiteljev in ožjih družinskih članov do 3 kolena. Vsi navedeni zneski denarnih kazni v tem členu se morajo ob plačilu revalorizirati glede na rast inflacije in v primeru ne takojšnjega plačila obračunati zakonite zamudne obresti po veljavnem zakonu.

V primeru dane pobude posameznikov pristojnemu državnemu tožilstvu za ukrepanje po določbah tega zakona, ker vedo za kršenje določb tega zakona in to potem s svojim pričanjem dokažejo tudi na pristojnem sodišču, se takim pobudnikom kot nadomestilo za izgubljeni čas in tveganje morebitnega maščevanja prizadetih izplača ustrezno denarno nadomestilo.

Takšno nadomestilo mora znašati najmanj eno petino navedenih zneskov denarne kazni za prekršek, ki se v primeru večjega števila pobudnikov za posamezen primer kršitve določb tega zakona razdeli na enake dele.

 

VI. KONČNA DOLOČBA

10. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sprejetje Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma (boljševizma) in vseh drugih oblastniških privilegijev, ki so si jih samo nekateri prigrabili v času 33 let, za večino škodljive tranzicije, bo omogočilo:

1. Dejanski hkratni sestop vseh kadrov s položajev s katerih se odloča o naši usodi, ki so bili člani zločinske organizacije UDBE in KOMUNISTIČNE PARTIJE ter KOS (Kontra obveščevalna služba JA) in so tudi po juniju leta 1988 ostali na položajih v državni ter javni upravi in širše, ko se je na Roški cesti začela slovenska pomlad, kajti vsi, ki so ostali zvesti člani UDBE in PARTIJE ter KOS in so ostali, na položajih na katerih so tudi danes, po dogodkih na Roški leta 1988, so zelo dobro vedeli, da bodo spremembe v bistvu zgolj navidezne in bodo ostali na položajih in bodo vladali še naprej. To se je v veliko primerih tudi dejansko zgodilo. Enako morajo z vseh vodilnih položajev vsi njihovi sorodniki do tretjega kolena.  

TAKO BO KONEC LEVIH IN DESNIH, ki so nameščeni in nameščajo svoje pajdaše na vse razno razne položaje in položajčke s katerih nam vladajo in požrešno bašejo denar v svoje žepe. Ne glede na to, če ostali neprivilegirani in za enkrat še drugorazredni državljani tzakoj vsi pocrkamo. 

Zaradi skoraj popolnoma zavoženega stanja Slovenije bodo morali odstopiti z vseh vodilnih in vodstvenih položajev v celotni državni in javni upravi ter v vseh gospodarskih družbah v večinski državni lasti vsi vodilni kadri, ker so vsi kadrovani po ideolškem ali pa po strankarskem ključu mimo pravil stroke, morale in etike. Ti so odgovorni za katastrofalno stanje zaradi tega, ker so delali zoper interese Republike Slovenije ali pa zato, ker so opustili dolžna ravnanja in niso ukrepali, da do take nevzdržne situacije ne bi prišlo.

2. Vpeljavo pravične pravne države z neodvisnimi kadri, ki bodo zamenjali zdajšnje ideološko in stranakrsko nemšečene vodje in posledično učinkovitimi institucijami, ki bodo obravnavale vse posameznice in posameznike po enakih merilih v skladu z domačo in evropsko zakonodajo, in v skladu s pravico, resnico ter moralo in etiko. Zagotovitev popolne enakosti pred zakonom z vsemi pravicamo in dolžnostmi za vse enako ter z vso odgovornostjo za svoja pretekla dejanja. 

3. Odpravo preteklih krivic vsem, ki so jih doživeli bodisi v prejšnjem komunističnem  režimu ali pa v 24 let trajajoči, za večino državljank in državljanov, škodljivi  tranzicijski tiraniji;

4. Razrešitev lastninskih  problemov špekulativnega raub kapitalizma, ki ga je omogočilo nedelovanje pravične pravne države - vrnitev izropanega družbenega in zasebnega premoženja prvotnim lastnikom ter odgovornost vseh, ki so izvajali ropanje družbenega in zasebega premožena in vseh, ki so ščitili takšno početje z različnih položajev;

5. Kadrovsko prenovo družbe, kajti po sprejemu Zakona OPS bodo na vsa odgovorna mesta prihajali izključno ljudje na podlagi ostrih meril pozitivne kadrovske selekcije s potrebnim strokovnim znanjem, delovnimi izkušnjami ter ne vprašljivimi moralnimi in etičnimi lastnostmi. Srčno kulturo. Izvedene bodo nove kvalifikacije za vsa vodstvena in vodilna delovna mesta v javni in državni upravi ter gospodarskih družbah v večinski ljudski lasti, a tokrat zares po vnaprej znanih merilih v katerih bo popolnoma izključena in izkoreninjena strankarska - partijska pripadnost in sistem uporabe VEZ IN POZNANSTEV - VIP. To bo potem omogočilo tudi racionaolizacijo javne in državne uprave, saj tako enormno javno porabo ne more financirati nobeno še tako uspešno gospodarstvo, katera generira visoko inflacijo in vedno novo in novo zadolževanje v tujini.

6. Bistveno višjo strokovnost in posledično učinkovitost na vseh nivojih v javni upravi, visoko profesionalizacijo, bistveno racionalizacijo javne uprave, nižanje skupne javne porabe in posledično davkov za državljanke in državljane ter za podjetja. Končno bomo presegli oblastniško boljševistično miselnost in bodo javni in državni uslužbenci sprejeli zavedanje, da so plačani od ljudi in bodo za korist ljudi tudi strokovno, učinkovito ter marljivo in prijazno delali.

7. Razpad oblastniških lobijev, klanov, klik in škodljivih združb. (GLOBOKE DRŽAVE) 

8. Zagon, razvoj in spodbujanje mnogih še neizkoriščenih potencialov, strateško načrtovanje vseh potrebnih elementov za preudaren in hiter ter učinkovit razvoj. Razcvet našega gospodarstva, posledično pa nižanje davkov in prispevkov ter povečevanje dohodkov. Minimalna plača bo v nekaj letih zrasla na 1.500 zdanjšnjih vrov, pokojnine na najmanj 1.000 zdajšnjih evrov. 

9. Uvedbo renične demokracije in ljudovlade, ki bo ob navdušujočem in učinkovitem usposabljanju za aktivno državljanstvo v družbi vsakega posameznika, že v osnovnih šolah, postajala vse bolj neposredna. Postopna uvedba e-referendumov in e-volitev kar bo prineslo najmanj 70% racionalizacijo. S pozitivnimi zgledi nove politične skupine Osveščenih Politikov Slovenije bo videno in spoznano, da je politika lahko tudi strokovna, odgovorna, ustvarjalna in deluje izključno v korist državljank in državljanov. Za to bomo postavili nov temelj z novo družbeno pogodbo - USTAVO RS s katero bomo uvedli nov družbeni red - NEPOSREDNO KARANTANSKO VLADAVINO LJUDSTVA, temelječo na treh osrednjih stebrih - INICIATIVA - REFERENDUM - ODPOKLIC.  

10. Slovenski moralni in duhovni preporod      Skupek naštetih korakov in ukrepov drugačne politike ter drugačni, v resnici od soljudi izbrani ljudje v ospredju, izbrani res po meri delovnega in poštenega slovenskega človeka in drugačnega pozitivnega delovanja nacionalnih medijev, ki jim bodo morali  slediti tudi drugi, bo začelo močno spreminjati našo družbo, ki bo doživela pravi duhovni, moralni in etični preporod  v pozitivnem smislu.

 Vizija_SLOVENIJA_25.junij_.2020_.jpg

Razlaga_pomena_kratice_OOPS.jpgOsvobodilni_program_narodne_enotnosti_OOPS_25.junij_2020_.jpg

Več pa TUKAJ

Ekipa OPS

Kontakt: GibanjeopsATgmail.com
Telefon: 031274419


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vaše telefonske številke ne bomo prikazali javno na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...