Zaščita in prepoved kakršnekoli gradnje in vožnje z motornimi vozili v Toplem izviru Straža v Pirničah

Stopite v stik z avtorjem peticije

Odgovor Alji Grošelj

2022-08-16 13:36:19
Spoštovani,
 
V zvezi z zavarovanjem Toplega izvira Straža, bi vas rada spomila, da je primarno poslanstvo Zavoda za varstvo narave ščititi naravo RS. Ljudje, ki s peticijo izražajo svoje želje vam to sporočajo. Vaši odgovori v zvezi z željami peticije pa na žalost bolj izražajo nagibanje k zaščiti lastnikov gradbenega podjetja in vsem, ki bodo imeli od gradnje koristi kljub temu, da bo ta vrednota s tem dokončno uničena.
 
Prosila bi vas, če mi lahko strokovno naštejete vse lastnosti, zaradi katerih tega vrelca tenutno ne morete zavarovati oziroma varovati v sklopu statusa naravne vrednote, čeprav je to še edini ohranjeni termalni vrelec v Ljubljanski kotlini. Katerim kriterijem, ki so navedeni v ZON (

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600

) ta naravna vrednota ne ustreza?
 
Ustrezne strokovne utemeljitve so že bile naštete v osnutku odloka, ki ga z namenom, da vam olajšam vaše delo pripenjam. Na željo sem ga že poslala gospe Tehovnik, ki je za to področje strokovno odgovorna.
 
Zdi se mi neprimerno, da ste ljudi, ki so sami pripravljeni braniti svoje naravne vrednote ponižujoče označili za laične, čeprav njihovega strokovnega ozadja ne poznate. V ta namen vam bom pripenjam peticijo, kjer si lahko ogledate tudi podpisnike peticije, ki so se izpostavili. Med njimi so tudi strokovnjaki. Na vašo željo vam lahko peticijo z odkritimi vsemi podpisniki dostavim.
 
Od inštitucije, ki varuje naravo RS ljudje pričakujemo, da pozna zgodovino svoje dokumentacije oz pozna tudi načine, kje najti arhivirano dokumentacijo, če je strarejša od njenega arhiva. Po vsej verjetnosti je to arhiv RS. Kljub temu, da je bila leta 1988 drugačna zakonodaja (za katere bi po novih EU merilih pričakovala, da je bila kvečejmu ohlapnejša, ne pa strožja), ne morete zanesljivo trditi, da v javnem časopisu objavljeni osnutek zares ni bil nikoli sprejet. Vsekakor pa lahko pričakujemo, da bi morali poznati razloge, zakaj ni bil sprejet oz jih znati poiskati. Če bomo našli dokument sprejetega odloka ljudje sami, bi bilo to verjetno zelo nerodno.
 
V prilogi vam pošiljam tudi pobudo za zaščito toplega izvira Straža in vas prosim, da tokrat zares pristopite skupaj s podpisniki peticije k varovanju narave, kar je tudi poslanstvo vašega Zavoda.
 
Z lepimi pozdravi,

Irena Zore

Odgovor Alje Grošelj, visoke naravovarstvene svetnice, ki izjavlja, da naša peticija ne zadošča za zavarovanje in je le izraženo mnenje, v tem primeru laično, določenega števila ljudi.

2022-08-15 21:38:31

Objavljam odgovor iz dne 12.8.2022 Alje Grošelj, visoke naravovarstvene svetnice, ki izjavlja, da naša peticija ne zadošča za zavarovanje izvira in je le izraženo mnenje, v tem primeru laično, določenega števila ljudi. Izvira ne mislijo zavarovati, mnenje več kot 1000 ljudi za ZRSVN nima pomena. Če ima kdo še kakšno idejo, naj mi javi.

Spoštovani,

odgovori na vaša vprašanja, ki vam jih je posredovala sodelavka so strokovno in pravno utemeljeni.

 

Akta o zavarovanju naravnih vrednot sprejme občina ali država na podlagi strokovnih podlag, ki jih pripravi organizacija, pristojna za varstvo narave, to je trenutno Zavod RS za varstvo narave. Kot je bilo že pojasnjeno, izvir Straža glede na strokovna merila nima lastnosti, zaradi katerih bi ga lahko zavarovali oziroma je varovan v sklopu statusa naravne vrednote. Peticija ne zadošča za zavarovanje, je le izraženo mnenje, v tem primeru laično, določenega števila ljudi.

 

Kaj se je dogajalo leta 1988, kdo je predlagal zavarovanje in zakaj odlok ni bil sprejet, na ta vprašanja vam žal ne znamo odgovoriti, saj v tem času naravovarstvena služba ni bila organizirana na način, kot je danes, veljali so tudi drugi zakoni, tedanjih zaposlenih ni več, v arhivih nismo našli ničesar povezanega z izvirom Straža.

 

ZRSVN v ničemer ne zavaja javnosti, saj nikjer in nikoli ni objavil, da je izvir zavarovan. Med statusoma naravna vrednota in zavarovano območje je velika razlika, ti podatki in vsa zakonodaja so javni in vsak lahko preveri naravovarstveni status kateregakoli zemljišča v Sloveniji.

 

V kolikor vam odgovori stroke ne zadoščajo, se lahko obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Lepo pozdravljeni, Alja Grošelj

 

 

 

 

mag. Alja Grošelj u.d.i.k.a.

visoka naravovarstvena svetnica

vodja OE Ljubljana

tel: 01 244 53 56/030 360 108

Zavod RS za varstvo narave

Območna enota Ljubljana

Cankarjeva 10, Ljubljana

 

 
 

 

 •  

 


 

 

 • ,
 • or

 

 
 
 
 
 
 

 


Irena Zore

Kljub peticiji in bivšemu odloku zrsvn noče zavarovati izvira. Prosim za pomoč drugih

2022-07-29 11:27:44

Spoštovani, Hvala za posredovan dokument. Ugotavljamo, da gre le za osnutek odloka (kakor je navedeno zgoraj desno) in iz njega nikjer ni razvidno, da je bil uradno objavljen. Na podlagi posredovanega dokumenta torej izvir ni bil razglašen za naravni spomenik. Še enkrat vam pojasnjujem, da je izvir določen za naravno vrednoto, kar zadostuje za njegovo varstvo. Lepo pozdravljeni Helena Tehovnik

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-H16CK61O?fbclid=IwAR1TspevTQhtotnfNvsJ6gf_Y3LNA31hMdCZByJdO-nrur7WMhQoniuYnW0

helena.tehovnik@zrsvn.si; zrsvn.oelj@zrsvn.si

 


Irena Zore

Izguba vseh zaščit termalnega vrelca straža s strani Zavoda RS-prosim obvestite medije

2022-07-24 19:14:37

Izkazalo se je, da so naravnemu termalnemu vrelcu na Zavodu RS odvzeli vse zaščite. Pošiljam odgovor Helene Tehovnik, ki očitno ignorira tudi našo peticijo in ne pozna bivših odlokov (ODLOK_URN NBN SI DOC-H16CK61O), tako, da ne zna ustrezno odgovoriti na moja vprašanja. Na zrsvn sem pisarila večkrat, potrebovali so 2 meseca, da so mi odgovorili. Če ima kdo možnost, naj o tem obvesti medije, saj se to zelo očitno dogaja po vsej Sloveniji. Naravnim bogastvom odvzemajo zaščite.

Pripenjam email
_________________________________________________________________________
Subject: Re: Termalni vrelec Straža

 

Pozdravljeni,

 

Pišem vam ponovno v zvezi z vprašanjem, ki vam ga postavljam že od 8.6. Ker se celotna zadeva vleče že skoraj 2 meseca, dela pa so v teku,vas prosim, da ne zavlačujete.

 

Zanima me, kdaj je prišlo do spremembe glede uvrstitve zavarovanja izvira Straža. Leta 2018 ali že prej? Kdo je bil nosilec te spremembe? Prosim za dokument o tem pred in po spremembi

Kot sem vam že pojasnila v prejšnjem odgovoru, izvir na podlagi Zakona o ohranjanju narave, ki predpisuje postopek, ni imel nikoli statusa zavarovanega območja saj ne zadosti kriterijem. V kolikor razpolagate s predpisom, katere člene ste citirali v prvem mailu, nam ga prosim posredujte, da vidimo kdo ga jesprjel in na na osnovi katerega predpisa.

 

Kdo je lastnik parcele, kjer je vir, kakšna je njena namembnost in kdaj je prišlo do spremembe namembnosti?

S podatki o lastništvu ne razpolagamo. Namembnost zemljišč je stvar občinskih prostorskih aktov, glede namenske rabe zemljišč predlagamo da vpogledate v Občinski prostorski načrt Občine Medvode.

 

Če je nekoč že prišlo do napake, kjer celotna lokacija ni bila ustrezno zavarovana, potem ne smemo dopustiti, da bi bila to ireverzibilna sprememba. Zato je potrebno lokacijo obnoviti in zaščititi.

Kot sem vam že pojasnila je izvir določen za naravno vrednoto na osnovi kriterijev in lastnosti izvira (v času sprejetja predpisa) in bazen, ki je naravno stanje izvira okrnil je bil zgrajen že v tem času. Ostale vsebine niso del naravne vrednote.

Lep pozdrav Helena Tehovnik


Irena Zore

obvestilo od dogajanju dne 21.06.22

2022-06-21 13:50:02

V zvezi z zaščito Straže sem večkrat kontaktirala Tajništvo občine Medvode s prošnjo po prostorskem planu parcele. Posredovali so mi ga šele v tretjem poskusu. Ker omenjajo tudi gradbene posege na parceli z možnostjo tlakovanja poti, ki je gradbeni poseg in bi moral biti na tem delu prepovedan, sem jih že drugič zaprosila za izvedbeni načrt parcele z zaključno plastjo. Zenkrat mi še niso odgovorili.

Na ZRSVN sem poslala vprašanje, če so seznanjeni z gradnjo v neposredni bližini naravnega spomenika z možnostjo gradbenega posega tudi na lokaciji in obvestilo o dogajanju 27.maja, na moje dva opomnika so se javili 11.6 in danes, 21,6,, da pripravljajo odgovor in da še ne vedo, kdaj bo.
16.06. sem o tem obvestila o tudi inšpekcijo. Zaenkrat ni še nobenega odgovora.
 
Danes sem županu občine Medvode,predstojniku odbora za družbene dejavnosti in predsedniku KS Pirniče poslala pobudo za dodatno in dejansko zaščito vira in jo pripenjam. Zaprosila sem za sestanek.
_________________________________________________________________

Nejc Smole,

Župan Občine Medvode,

Cesta komandanta Staneta 12,

1215 Medvode,po emailu

 

Uroš Medar,

Predstojnik odbora za družbene dejavnosti,

Cesta komandanta Staneta 12,

1215 Medvode, po emailu

 

Luka Čukajne,

Predsednik KS Pirniče,

Zgornje Pirniče 6,

1215 Medvode,po emailu

 

Ljubljana, 21.06.2022

 

POBUDA ZA DODATNO IN DEJANSKO ZAŠČITO TOPLEGA IZVIRA STRAŽA

 

Spodaj podpisana Irena Zore, dajem pobudo, da se Topli izvir Straža (Točka GKY:456435 GKX:110033, ident.št: 218) dodatno in dejansko zaščiti, tako kot je predpisano v 2. in 3. odstavku 64. člena ZON.

 

Topli izvir Straža je naravni spomenik državnega pomena in je še edini ohranjen hipotermalni izvir v Ljubljanski kotlini. Je tudi krajinska posebnost z značilnim sredozemskim rastjem (v 20. letih prejšnjega stoletja so tu, daleč od drugih znanih rastišč v Primorju, našli redko sredozemsko praprot venerini lasci). Obvestili so me, da je bila pred desetletji tu prisotna tudi zanimiva in pri nas razmeroma redka ribica, zlata nežica. Pred časom pa so celo pisali, da si krajani Pirnič prizadevajo, da bi v zaščiteno območje vključili tudi bližnje biotsko raznoliko mokrišče in opuščeni kamnolom.

 

Žal je trenutno stanje v nasprotju z zgoraj napisanim, še bolj zaskrbljujoč pa je trenutni planirani projekt Kolesarska pot Medvode – Pirniče – Vikrče, ki obsega ureditev kolesarske poti, ki se prične v Vikrčah, na meji z Mestno občino Ljubljana, preko obstoječe brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje Medno in Vikrče. Pot se približa vasi Spodnje Pirniče, poteka mimo toplega vrelca Straža in se nadaljuje ali desno proti naselju Zgornje Pirniče ali naravnost proti naselju Verje. Dvosmerna kolesarska steza bo široka 3,5 metra, dvosmerna ter bo dovoljevala dostop tudi! kmetijski mehanizaciji zaradi obdelave zemljišč, saj je del poti načrtovan med polji. Hkrati pa občina že napoveduje gradbene posege in celo tlakovanje na tem območju, kar bo mokrišče oziroma celoten ekosistem občutno spremenilo in uničilo.

 

S posebnim odlokom je bilo na celotnem varstvenem območju naravnega spomenika prepovedano:

- kakorkoli onesnaževati vodo ali v bližnji okolici odlagati smeti,

- zajemati ali energetsko izkoriščati vodo,

- graditi stavbe v bližini objekta,

- regulirati odtok tako, da bi bilo prizadeto močvirje.

- vsakršno poseganje, ki bi spremenilo razmere za rast na lokaciji (na primer: odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, gradnja vseh vrst in zemeljska dela),

- trgati rastline, jih izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti.

- vsakršno drugo poseganje na lokaciji, ki bi škodljivo vplivalo na rastline,

- loviti in odnašati ribice,

- omejevati dostop do izvira.

Trenutno preko parcele, kjer je vir, še vedno vozijo tovornjaki, sredi parcele pa smo opazili tudi količek, ki označuje potek nove ceste. Poleg tega so me nekateri krajani obvestili, da tam ljudje še vedno čistijo avtomobile in parkirajo. Lokalni akvaristi pa v bazenček radi spustijo tudi svoje akvarijske ribice.

 

Glede na to, da trenutno za vir ni ustrezno poskrbljeno in da planirajo v neposredni bližini (če ne celo preko mokrišča) izgraditi 3.5 m asfaltirano kolesarska pot, po kateri bo dovoljen promet tudi za kmetijsko mehanizacijo, smo izredno zaskrbljeni, zato skupaj s peticijo, ki jo prilagam, dajem pobudo:

 • da se ta vir še dodatno zaščiti,

 • da se ga da v oskrbo za to ustrezno strokovno usposobljenim službam, saj dosedanje za vir niso dovolj dobro skrbele,

 • da se traso kolesarske steze, ki naj bi peljala ob parceli spelje drugje oziroma se odstrani vsaka pred kratkim začeta gradbena dela neposredno ob parceli in sanira na prvotno stanje, vključno z asfaltirajem kolesarske steze.

 • da se prepove vsak gradbeni poseg na tej parceli (tlakovanje),

 • da se okoliš označi kot naravni spomenik v skladu z Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij Natura 2000....

 

Zavedati se je potrebno, da gre spomenik državnega pomena, zato lokalni interesi ne morejo imeti prednosti pred državljani Republike Slovenije.

 

 

Z lepimi pozdravi,

Irena Zore

 

Priloga: Podpisi peticije z naslovom »Zaščita in prepoved kakršnekoli gradnje in vožnje z motornimi vozili v Toplem izviru Straža v Pirničah«, s katero ste bili v občini že seznanjeni glede na odgovor, ki sem ga prejela iz občine dne 24.5.2022

Zaščita in prepoved kakršnekoli gradnje in vožnje z motornimi vozili v Toplem izviru Straža v Pirničah

 


Irena ZoreDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

 • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
 • Stopite v stik s prijatelji
  1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
  2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
  3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...