Za sistemsko ureditev dela učiteljev slovenščine

Komentarji

#22

Jasna Branka Staman

Jasna Branka Staman (Ljutomer, )

#29

Peticijo podpisujem, ker kot prof. slov. poznam delo učiteljev.

Ivanka Učakar (Kamnik, )

#32

Me takšne anomalije državnega aparata(min.za šolstvo) jezijo!

Miha SAVINEK (Ljubljana , )

#35

Se popolnoma strinjam z vsem zapisanim.

Vesna Žnidar Kadunc (Trbovlje, )

#39

zato ker menim, da je delo učiteljev, ne glede katero področje pokrivajo, enakovredno.

Manja Vadla (Celje, )

#50

Točno in natančno sporočanje v slovenskem jeziku je v R Sloveniji najpomembnejša veščina.

Drago Gorjup (Ljubljana, )

#53

Peticijo podpisujem, ker podpiram prizadevanja učiteljev slovenščine za rabo našega jezika in ker si zaslužijo plačilo, vredno človeka. Irena Majce

Irena Majce (Brežice, )

#56

Peticijo podpisujem, ker poznam vse vrednotenje slavistov/slovenistov od 1974 dalje. Nekoč smo bili vrednoteni veliko bolje kot danes, tako kot piše v peticiji. Ker popravljanje pisnih izdelkov ni več nagrajevano, učitelji na tem področju naredijo minimum, zato pismenost mladih ljudi pada. Od vsevine do grafologije. Danes je učitelj za moje pojme zgolj grajski pisar.

Melita Keber Jašović (Ljubljana, )

#57

Razlike pri delu učiteljev so tako velike, da jih birokrati na ministrstvu nikoli ne bojo dojeli, ker nimajo pojma, kako raznoliko, vseobsežno je delo učitelja slovenščine. Zelo zelo rada delam v razredu, a sem pod nenehnim stresom. Kvaliteta poučevanja pada, saj učitelji ne zmoremo vsega, kar se nam nalaga. Po 37 letih dela sem izžeta - to pa je tudi cilj nalogodajalcev na ministrstvu. Fuj!

Petra Škrlovnik (Slovenj Gradec, )

#60

... se zavedam preobremenjenosti slovenistov v šolah in menim, da jim je to res potrebno priznati sistemsko.

Rajka Marhold (Gornja Radgona, )

#64

Ker se zavedam pomena poučevanja in pravilne rabe slovenskega jezika.

Jernej Novak (Ljubljana, )

#66

Materinščina je najdragocenejše darilo našemu bivanju

Milan Dekleva (Ljubljana, )

#67

Popolnoma se strinjam z napisanim! Opozarjam tudi na dejstvo, da je načrtovanje pouka slov. najtežje - zaradi prepletanja tako zelo različnih dejavnosti, kot se izvajajo pri pouku (jezik, književnost, domača branja, govorni nastopi, ustno ocenjevanje, "kontrolke", šolski spisi ...).

Helena Pirih Rosa (Ilirska Bistrica, )

#77

Peticijo podpisujem kot oseba, ki ji ni vseeno, kaj bo s slovenščino v prihodnosti. Od učiteljev slovenščine od osnovne do univerzitetne stopnje je odvisno, kakšen odnos do materinščine bodo privzgojili prihajajočim generacijam. Kvaliteta njihovega dela pa je v veliki meri v premem sorazmerju s tem, koliko je cenjeno. Odločevalci morajo prisluhniti sami stroki in ne sprejemati odločitev po zgolj uradniški presoji.
Alenka Klemenc

Alenka Klemenc (Ljubljana, )

#78

Podpisujem, ker se ne strinjam z ureditvijo, ki zanika ogromno priprave, poprave in drugega strokovnega dela, ki ga mnoga druga strokovna področja ne poznajo, a so v priznavanju obveznosti izenačena z učitelji slovenskega jezika.

Janez Ülen (Slovenska Bistrica, )

#79

cenim in spoštujem materin jezik

Ida Semenič (Podnanos, )

#85

Delo učitelja slovenščine je kompleksno, saj se že na ravni prvega stebra od dela učiteljev večine drugih predmetov razlikuje po tem, da je sestavljeno iz dveh sicer med seboj povezanih, a vendarle različnih področij (pouka jezika in pouka književnosti). To po eni strani pomeni, da se mora učitelj strokovno in predmetno didaktično izpopolnjevati tako na področju jezikoslovja kot literarne vede; neposredno pa se kaže tudi v tem, da mora obe področji pri načrtovanju na vseh ravneh (od celoletne priprave do priprave na učni sklop in posamezno enoto) usklajevati in povezovati. Hkrati mora učitelj slovenščine, – če želi doseči splošne cilje UN, ki so njegovo temeljno vodilo – poleg doseganja operativnih ciljev posamezne učne ure ves čas skrbeti za kontinuirano razvijanje jezikovne zavesti, jezikovne in književne kulture, motiviranosti za literarno branje in za kritično sporazumevanje ter učenčeve sporazumevalne zmožnosti. To je mogoče le, če vsebine ves čas aktualizira ne le pri pouku književnosti, kjer se vsako leto srečuje z novimi literarnimi besedili ob pripravah na maturo in tekmovanja, temveč tudi pri pouku jezika. Učne vsebine pri jezikovnem delu pouka so namreč po UN poleg jezikoslovnih pojmov konkretna besedila predvidenih besedilnih vrst, ki jih mora učitelj zaradi časovne omejenosti aktualnosti besedil v učbenikih in/ali zaradi različnih interesov učencev pogosto samostojno iskati in didaktizirati. Predvsem pa razvijanje sporazumevalne zmožnosti ni mogoče, če se učenci nimajo možnosti kontinuirano preizkušati v vseh sporazumevalnih dejavnostih, pri čemer mora biti njihova dejavnost vodena in strokovno reflektirana. Napredek je namreč mogoč le, če učitelj za dejavnosti pripravlja jasne cilje in usmeritve, oblikuje veljavna merila presojanja in izdelke sproti komentira ter svetuje izboljšave (ne gre torej le za napovedana in »zaukazana« preverjanja pri pouku književnosti, temveč za številne izdelke, ki nastajajo v učnem procesu pri pouku jezika). Ne nazadnje učiteljevo delo poleg vsega, kar je v peticiji že navedeno, vključuje dejavnosti, ki v stebre niso (dovolj) umeščene. Ena od takih dejavnosti, ki bi jo bilo sistemsko treba urediti, je zagotovo mentorstvo študentom na pedagoški praksi, kjer ne gre zgolj za sodelovanje z drugimi institucijami, temveč na neki način tudi za izvajanje učnega procesa.

Jerca Vogel (Ljubljana, )

#87

Sem ponosna učiteljica slovenščine. To je moja super moč! Pa vaša? :)

Vse preveč se posplošuje. Nihče ne ve, koliko dela je s popravljanjem spisov, pripravami na domača branja ipd.

Iva Jakše Sterle (Stari trg pri Ložu, )

#89

Ker je delo učiteljv slovenščine izredno pomembno, temeljno za razvoj slovenskega jezika in kulture.

Slavko Pregl (Ljubljana, )

#92

Peticijo podpisujme, ker se strinjam z njeno vsebino.

Darinka Slanovec (Kamnik, )

#99

tudi sama delam na gimnaziji in vsak dan vidim, koliko več dela imajo učitelji/-ce slovenščine

Jana Mlakar (Ljubljana, )

#113

Kot edina slovenistka na šoli poleg rednega dela: pripravljam glavnino prireditev, kulturnih dni, pripravljam na Cankarjevo, učim priseljence, skrbim za Bralno značko, za literarne natečaje ... Izpolnjevanje ur za stebre je preprosto smešno, saj je opravljenih dodatnih ur toliko, da bi bila lahko 3 mesece na dopustu, ne enega in pol kot sedaj.

Katarina Kejžar (Kranjska Gora, )

#115

Sem učiteljica slovenščine in se strinjam z zgoraj naštetimi dejstvi, torej da je obseg našega dela vsekakor večji v primerjavi z ostalimi učitelji. Poleg tega nihče ne upošteva 19-urne obveznosti.

Natalija Šraml (Podčetrtek, )

#120

Skrbim za lepo slovensko besedo.

Jozica Simenc (Iška, )

#128

PETICIJO PODPISUJEM, KER SE NE UPOŠTEVA NARAVA DELA. vREDNOTENJE NAŠEGA DELA JE NEPRIMERNO.

Jana Ozimek (Ljubljana, )

#142

Peticijo podpisujem, ker sem kot slovenistka, ki se ji je nalagalo kot vlečnemu oslu, izgorela, neozdravljivo zbolela. Podpisujem v želji, da se to nikomur ne zgodi. Da gre za človeške obremenitve. Vse mogoče proslave izčrpavajo, ker je nenehni strah, kako bo uspelo. Bo kdo zbolel in bo vse v vodo padlo? Se bo kdo premislil nastopati? Včasih se je to vsaj malo ovrednotilo (delovna uspešnost), zdaj še tega ni. Naj se ukinejo dolgovezne analize NPZ, ker ničemur ne služijo. Staršev v 6. razredu prav nič ne zanima, kakšen uspeh je na NPZ. To sklepam po tem, da ne pridejo na posvet po vpogledu v naloge. Zanima jih zgolj ocena.

Ema Sevšek (Videm - Dobrepolje, )

#144

Popolnoma soglašam z zapisanim. Breme dodatnega dela ob pouku je pri učiteljih slovenščine res veliko večje od drugih kolegov (prireditve, lektoriranje, priprava na maturo, analitično ocenjevanje esejev, priprave na Cankarjevo tekmovanje ...)

Marija Holc (Ptuj, )

#145

Globoko se strinjam z napisanim. Ravno danes sem se pogajala za iEDČ. Prevec smo samoumevni. Nase delo ni dovolj cenjeno. V skrbi za jezik in dobrobit otrok delamo prevec. Najveckrat za lastno zadovoljstvo. Marsikdaj pa nam kar pripada, npr. prireditve, NPZ. Tekmovanje za CP je delo za nebesa? Potem sem ze svetnica :-). A mi zal ne pomaga veliko niti pri napredovanju za "svetnico".
Drzim pesti, da bi bili slisani.

Alenka Brovč (Ljubljana, )

#147

Slovenščina se v javni rabi že tako maliči, da je potrebno poskrbeti na vseh nivojih, da se to prepreči.

Simon Kavčič (Vrhnika, )

#150

Peticijo podpisujem, ker res želim učitelje slovenščina z žarom, ne pa utrujene in zagrenjene ljudi.

Branka Pruš (Slovenska Bistrica, )

#152

Peticijo podpisujem, ker sem profesorica slovenščine in vem, koliko delamo

Tatjana Žagar (Kranj, )

#154

Poučujem slovenščino v osnovni šoli in iz lastnih izkušenj vem, da smo slovenisti veliko bolj obremenjeni z vsemi dodatnimi deli in nalogami in bi morali biti nujno drugače ovrednoteni.

Darka Hlaj (Moravče, )

#165

Sramotno, da se v Sloveniji moramo boriti za svoj
materni jezik

Franko Rebec (Pivka, )

#169

Se strinjam z naštetim!!!

Ana Markelj (Novo mesto, )

#182

Kot upokojena profesorica slovenščine na srednji šoli dobro poznam naloge in povečan obseg dela, v primerjavi z drugimi predmeti vsestransko razvejan. Zato se pridružujem zahtevi Slavističnega društva za ureditev in izboljšanje sedanjega položaja slovenistov na šolah.

Vesna Tomc Lamut (Koper, )

#183

Se zavedam dela profesorjev in odgovornost

Metod Mrak (Kranj, )

#184

Res sem tudi jaz razočarana, da imamo priznano enakono obveznost kot učitelji drugih predmetov, npr. športne vzgoje, glasbene in likovne umetnosti ... Kot da je pač samoumevno, da že od nekdaj delamo malo več kot drugi. ..

Iva Pernat (Maribor, )Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...