POBUDA CIVILNE INICIATIVE DOKUP DOBE ZA SPREMEMBO POKOJNINSKE ZAKONODAJE, da nam država oz. ZPIZ prizna pravice, t.j. upoštevanje dokupljene dobe (študija ali/in služenje vojaškega roka do 31.12.2012)

Ustanovitelji Civilne inciative Dokup dobe si prizadevamo doseči

spremembo pokojninske zakonodaje,

s katero bi nam država oz. ZPIZ priznala pravice, ki nam jih je odvzela naknadno,   t.j. upoštevanje dokupljene dobe (študija in/ali služenja vojaškega roka do 31.12. 2012) kot pokojninske dobe brez dokupa.

Ustanovitelji Civilne inciative Dokup dobe smo dokupili dobo študija in/ali služenja vojaškega roka na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98), v nadaljnjem besedilu ZPIZ-92)), ki je veljal do 31.12.1999. Takih dokupov po ZPIZ-92 in po ZPIZ-1 je bilo skupaj skoraj 56.000.

ZPIZ-92 in zakonodaja, ki je sledila (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, in naknadne spremembe in dopolnitve) pri odmeri pokojnin ni razlikovala med dokupljeno pokojninsko dobo in dobo pridobljeno na drugih pravilih (prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ...).

Dokupljena pokojninska doba je bila pridobljena v upravnem postopku z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) z neposrednim vplačilom denarnega zneska, ki ga je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določil ZPIZ. O dokupu pokojninske dobe je bilo odločeno s pravnomočno odločbo ZPIZ. Na tej podlagi se je dokupljena pokojninska doba po plačilu odmerjenega prispevka vpisala v delovno knjižico in evidentirala v matični evidenci ter upoštevala zavarovancu kot delovna doba ali normalna zavarovalna doba po ZPIZ-92.

Pokojninsko dobo smo torej dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pred dnem 31.12.2012, to je pred uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14.12.2012 – v nadaljevanju ZPIZ-2).  

Po uveljavitvi ZPIZ-2 (po 1. 1. 2013) se dokupljena pokojninska doba (in niti prostovoljno pokojninsko zavarovanje) pri ugotavljanju pogojev za starostno upokojitev ne upošteva več kot pokojninska doba brez dokupa. Sprememba je bila uresničena z zakonom, ki je bil sprejet in uveljavljen naknadno, ko je bila pokojninska doba že dokupljena in se za nas, ki smo pokojninsko dobo dokupili veliko let pred uveljavitvijo ZPIZ-2, uporablja za nazaj (retroaktivno). Ob odločitvi za dokup smo upravičeno pričakovali, da se nam bo dokupljena doba upoštevala pod zakonskimi pogoji, pod katerimi smo dobo dokupili.

Zaradi neupoštevanja dokupljene pokojninske dobe z uveljavitvijo ZPIZ-2 se tisti, ki smo dokupili pokojninsko dobo do 31.12.2012, sedaj ne moremo upokojiti takrat, kot smo načrtovali ob dokupu dobe študija in/ali služenja vojaškega roka, ali pa se lahko upokojimo samo predčasno, vendar ob bistveno zmanjšani višini pokojnine. Vsak mesec do manjkajoče starosti (do dopolnitve 65 let) pomeni namreč zmanjšanje za 0,3 odstotka oziroma največ za 18 odstotkov.  

 

Varuhinja človekovih pravic RS je dne 9.7.2015 vložila zahtevo za oceno ustavnosti 4. odstavka 27. člena ter 1. in 2. odstavka 38. člena ZPIZ-2 (del, ki se nanaša na dokup pokojninske dobe po ZPIZ-92 in ZPIZ-1), vendar Ustavno sodišče RS z odločbo z dne 14.9.2017 neustavnosti ureditve ni ugotovilo. Enako (torej, da retroaktivna ureditev ni neustavna) je Ustavno sodišče RS odločilo tudi v primeru zahteve za oceno ustavnosti glede prostovoljnega zavarovanja.

Toda Državni zbor RS je dne 9.11.2017 soglasno sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (datum uveljavitve 1.1.2018), ki določa, da se doba prostovoljnega zavarovanja pred dnem 31.12.2012 (torej tudi pred uveljavitvijo ZPIZ-2) šteje kot pokojninska doba brez dokupa, t.j. kot kot delovna doba. Nasprotno pa je v naši zadevi predloga novele ZPIZ glede dokupa dobe do 31.12. 2012 Državni zbor RS dne 29.11.2018 zavrnil predlog, da bi se tudi nam, ki smo v istem obdobju, t.j. do 31.12. 2012, pokojninsko dobo zakonito dokupili in zanjo plačali prispevke po veljavnih zakonskih določbah, le-ta štela kot pokojninska doba brez dokupa, kljub temu, da je bila strošek dokupa dobe od trikrat do desetkat višja kot strošek prostovoljnega pokojninskaga zavarovanja (kot je poudaril. gen. dir ZPIZ-a g. Papež v oddaji RTV SLO Odmevi januarja 2018. V isti oddaji je g. Papež povedal tudi, da se je do januarja 2018 upokojilo že 90% tistih, ki so dokupili dobo).

Z zgoraj omenjeno zakonsko ureditvijo prostovoljnega pokojninskega zavarovanja do 31.12. 2012 kot pokojninske dobe brez dokupa in zavrnitvijo prav take zakonske ureditve našega dokupa dobe študija in/ali služenja vojaškega roka kot pokojninske dobe brez dokupa do 31.12. 2012, je bila z zakonom vzpostavljena neenaka in diskriminatorna ureditev obsega pravic obeh omenjenih skupin (prostovoljno zavarovanje in dokup dobe do 31.12.2012) v zvezi s priznavanjem take dobe kot pokojninske dobe brez dokupa, in ki sta bili po zakonih pred zgoraj omenjeno novelo ZPIZ-2 z dne 9.11. 2017, obravnavani enako. Po ZPIZ-2 pa sta obe omenjeni skupini zakonsko ponovno obravnavani enako, saj se za vplačila tako prostovoljnega pokojninskega zavarovanja kot dokupa dobe od 1.1.2013 dalje obema navedenima skupinama taka doba šteje kot pokojninska doba z dokupom. Zato ni razloga, da se obe omenjeni skupini ne bi obravnavali po ZPIZ enako tudi glede njunih vplačil v prostovoljno pokojninsko zavarovanje kot tudi dokupa dobe do 31.12. 2012. Na to je opozorila tudi Varuhinja človekovih pravic, ki je v letnem poročilu za leto 2017 navedla: Menimo, da zakonska novela, sprejeta novembra 2017 in uveljavljena 1. 1. 2018, problematiko rešuje le delno, saj se ne nanaša tudi na dokupljena leta študija in služenja vojaškega roka. Vsi, ki so vplačali zahtevane prispevke za omenjeni čas, so se za to možnost odločili tudi zaradi takrat veljavne ureditve, ki jim je omogočala ugodnejšo odmero pokojnine. Največ dokupov se je zgodilo leta 1992, ko jih je presežnim delavcem sofinancirala celo država. V več kot dvajsetih letih so mnogi na podlagi dokupa že uveljavili pravico do ugodnejše odmere pokojnine. Zato je po Varuhovem mnenju krivično, da so ta privilegij lahko izkoristili le nekateri. Država oziroma ZPIZ je od posameznikov v zvezi z dokupom prejela precejšnja sredstva, vprašljivo pa je, ali bo posamezniku finančni vložek sploh kdaj povrnjen (z višjo pokojnino). Varuh meni, da ni v skladu z načelom pravičnosti, da ob reševanju problema ene skupine oseb hkrati ni bilo rešeno tudi vprašanje vseh drugih obdobij, ki so jih posamezniki dokupili v dobri veri, da bodo imeli od tega neko korist. Pričakovanje teh koristi je bilo upravičeno, saj je temeljilo na zakonski ureditvi, zato vplačnikom prispevkov ni mogoče očitati špekulativnih namenov. V skladu z načelom pravičnosti bi bilo, da bi država omogočila posameznikom vračilo vplačanih sredstev, saj se je zaradi njenih odločitev (spremembe zakona) izkazalo, da je bil namen vplačila izjalovljen.« 

Država je od naših prispevkov za dokup prejela znatna sredstva. Ob trenutno veljavni zakonodaji je ta denar za nas izgubljen. Država je denar vzela (v večini primerov že pred več kot dvajsetimi leti!- večina dokupov je bila namreč opravljena leta 1992 po takrat veljavnem ZPIZ-92) na podlagi pogodbe z jasno določenimi obveznostmi in pravicami zavarovanca in ZPIZ, zdaj pa je samo nam, ki smo dokupili dobo do 31.12. 2012 (ne pa tudi tistim, ki so do 31.12. 2012 vplačevali v prostovoljno pokojninsko zavarovanje), in nismo izpolnjevali pogojev za upokojitev pred uveljavitvijo ZPIZ-2, za nazaj! te pravice in naša pričakovanja odvzela.

Nasprotno pa je večina zavarovancev z dokupom dobe, ki so izpolnjevali pogoje pred uveljavitvijo ZPIZ-2, lahko to pravico do ugodnejše pokojnine po ZPIZ-2 izkoristila in enako, nasprotno od nas, ki smo dokupili dobo, pa do uveljavitve ZPIZ-2 nismo izpolnjevali pogojev za polno pokojnino, so lahko pravico do koriščenja ugodnejše pokojnine izkoristile tudi osebe s prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem, vplačanim do 31.12. 2012. Ustanovitelji Civilne inciative Dokup dobe si zato prizadevamo doseči spremembo pokojninske zakonodaje, s katero bi tudi nam država oz ZPIZ priznala pravice, ki nam jih je odvzela naknadno, t.j. upoštevanje dokupljene dobe (študija in/ali služenja vojaškega roka do 31.12. 2012) kot pokojninske dobe brez dokupa, tako kot je bilo to storjeno z zgoraj omenjeno novelo ZPIZ-2 z dne 9.11.2017 za vplačila prostovoljnega pokojninskega zavarovanja do 31.12. 2012.  


Ustanovitelji Civilne inciative Dokup dobe    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Ustanovitelji Civilne inciative Dokup dobe to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALIPlačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...