Peticija ZA razbremenitev Osnovne šole Vič, izgradnjo nove šole na Cesti na Brdo in nujno ureditev obstoječe, dotrajane infrastrukture na OŠ Vič

Peticija ZA razbremenitev Osnovne šole Vič, izgradnjo nove šole na Cesti na Brdo in nujno ureditev obstoječe, dotrajane infrastrukture na OŠ Vič  

Podpisani/a od MOL-a in župana zahtevamo, da:       

  1.      Nemudoma zmanjša šolski okoliš OŠ Vič tako, da bo povprečno število otrok na razred na OŠ Vič (sedaj 25,12) primerljivo s povprečjem drugih osnovnih šol v območju MOL-a (21,5);

2.      ustrezno in v čim krajših rokih, vsekakor pa v letih 2023 in 2024,  naj pristopi k ureditvi stanja celotne šolske infrastrukture enot Tržaška in Abramova, zlasti pokritih športnih površin (nova telovadnica na Tržaški, posodobitev oz. dograditev na Abramovi);

3.      v investicijski načrt za leto 2023 nepreklicno vključi izgradnjo nove šole ob Cesti na Brdo, ki naj poteka čim hitreje in ob največjem prizadevanju MOL;

4.      zagotovi varno in označeno šolsko pot, nujno pa pot ki povezuje obe enoti;

5.      resno pristopi k spremembi Odloka o ustanovitvi OŠ Vič, ki bo predvideval bolj življenjsko in v skladu s standardi osnovnošolskega šolanja ustrezno obliko izobraževanja otrok na tej šoli, t.j., brez nenehnega prehajanja otrok iz ene enote na drugo.  

 

S podpisom peticije se pridružujem Civilni iniciativi ZA razbremenitev Osnovne šole Vič, izgradnjo nove šole na Cesti na Brdo in nujno ureditev obstoječe, dotrajane infrastrukture na OŠ Vič, ter soglašam, da me predstavniki civilne iniciative informirajo o njenih aktivnostih.  

 

V obrazložitvi te peticije skupaj ugotavljamo:  

 

(1) VZROKE ZA NASTALO SITUACIJO, ki jih prinaša v zadnjem obdobju IZREDEN PORAST STANOVANJSKIH SOSESK, nadalje bomo predstavili

(2) STANJE V ŠTEVILKAH, ki zrcali izreden in konstanten PORAST VPISANIH OTROK NA OŠ VIČ v zadnjih 10-ih letih, predstavili bomo tudi

(3) STANJE ŠOLSKE INFRASTRUKTURE, ki se kaže kot očitna PREZASEDENOST prostorov OŠ Vič in njihova DOTRAJANOST, sklepno pa vam bomo predstavili naša korektna

(4) PRIČAKOVANJA STARŠEV in DRUGIH PREBIVALCEV OBMOČJA VIČ k nujnemu UKREPANJU MOL.  

 

MOL in g. županu moramo sporočiti: Poleg novih naselij in poplave vila blokov potrebujemo na Viču tudi novo osnovno šolo in nujno ureditev obstoječih površin, oz. povedano drugače, »OŠ Vič ne zmore VEČ!«  

 

Zgolj nameravani (in večkrat časovno odloženi) natečaji za izdelavo projekta izgradnje nove šole Novo Brdo (verjetno kot podružnice OŠ Vrhovci) in zastali projekti glede nujno potrebnih telovadnic obstoječih enot na OŠ Vič spravljajo naše šoloobvezne otroke, starše otrok in zaposlene na OŠ Vič v vedno večjo stisko.  

OBRAZLOŽITEV:     Prebivalci Viča, zlasti starši šolarjev, ugotavljamo, da je stanje šolske infrastrukture OŠ Vič glede vseh vpisanih učencev na zgornjih mejah, v nekaterih merilih pa je že nedopustno oz. kritično prekoračeno. 

Zato seznanjamo spoštovanega gospoda župana in kandidata za župana Mestne občine Ljubljana, g. Zorana Jankovića s sledečo peticijo, ki jo kot sporočilo in poziv k nujnemu ukrepanju vključujemo v to civilno inciativo.

O tej inciativi obveščamo tudi pristojno ministrstvo in kandidate za župana oz. županjo MOL, ter jih pozivamo k podaji stališča v zvezi s to problematiko.

Namreč, na Viču že nekaj let doživljamo stihijsko investicijsko politiko na področju gradnje večjih stanovanjskih sosesk - javnih in zasebnih, pa tudi prestižnih vila blokov in drugih objektov, ki je bila odobrena z vaše strani. Gre za objekte, ki predstavljajo več sto novih enot, stanovanj. Več stanovanj za mlade in družine je sicer pohvalno, vendar pa ste na MOL prezrli ključno: Zraven stanovanj neizogibno pridejo tudi otroci, avtomobili, obremenitve obstoječe infrastrukture, družbeni problemi, celo ekscesi, ki smo jim žal priča tudi na našem območju. Dogodki z neznanci, ki poskušajo na šolskih poteh zlorabiti naše najmlajše se stopnjujejo, zadnji tak primer smo s strani ravnatelja OŠ Vič dobili v vednost dne 20. 10. 2022.

Ob vseh teh »razvojnih« investicijah pa kot kaže ostajajo šole, kapacitete za otroke, enake in domala nespremenjene, kot so jih v osnovi zasnovali v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja. Ob investicijah v stanovanja ste popolnoma zanemarili investicije v šole in ostalo spremljajočo infrastrukturo. Vzgoja, varnost in izobrazba naših najmlajših pa je in bo ostala ključna za skupno prihodnost.  

 

I.                    VZROKI ZA NASTALO SITUACIJO: IZREDEN PORAST SOSESK  

Sedanja situacija absolutne preobremenjenosti na OŠ Vič ni odraz izgradnje zadnjega največjega velikega urbanističnega stanovanjskega posega v Ljubljani, torej največje nove stanovanjske soseske v Ljubljani v zadnjih 20 letih; govora je o stanovanjski soseski Novo Brdo, temveč je rezultat izgradnje številnih drugih stanovanjskih sosesk, ki so se v šolskem okolišu OŠ Vič zgradile v zadnjih 20 letih. Te so med drugim:

-          stanovanjska soseske Viška sončava (rdeči bloki nasproti OŠ Vič – enota Abramova);

-          stanovanjska soseska Zeleni Gaj (102 stanovanja);

-          stanovanjska soseska Novo Brdo (18 blokov s skupno 498 stanovanji, rdeče-belo kockasti bloki);

-          stanovanjska soseska Brdo II (zeleno-beli bloki ob Hoferju, 174 stanovanj);

-          izgradnja več blokov na Dolgem mostu (ki prav tako spadajo v ta šolski okoliš);

-          stanovanjska soseska Dolgi most (30 neprofitnih stanovanj); -       

 -  novogradnja štirih blokov na Cesti v Gorice (114 neprofitnih stanovanj);  

-          stanovanjski bloki na Dolgem most na Cesti v Zgornji log (izgradnja 2010, dva bloka sledita naslednje leto);

-          stanovanjska soseska Beli Gaj na Dolgem mostu… itd.

Dejstvo je, da se je gradilo soseske večinoma za družine, zato namembnost teh blokov ni bila nikoli vprašljiva: gradila so se družinska stanovanja za družine, starost oseb nad 30 let, z otroci, saj so bila ta naselja že v osnovi zasnovana skupaj s številnimi otroškimi igrišči. Ob izgradnji soseske Brdo so investitorji, spomnimo, izročili ravnatelju OŠ Vič ček za 10.000 EUR za nova igrala, žal pa je bilo to vse kar so oz. ste s tem v zvezi ukrenili.

 

II.                  STANJE V ŠTEVILKAH: IZREDEN PORAST VPISANIH OTROK NA OŠ VIČ V ZADNJIH 12 LETIH

V obdobju od 2011 do 2021/2022 (Vir: Arhiv OŠ Vič) izhaja, da je število vpisanih otrok konstantno naraščalo, v zadnjem obdobju 2021/2022 pa celo skokovito doseglo nesprejemljiv obseg, ki glede vseh šolajočih se učencev med drugim več ne dosega zahtevanih standardov šolanja; to bo pojasnjeno v nadaljevanju.

 Starši na podlagih izdelane analize podatkov, (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Arhiv OŠ Vič), kjer so bili zajeti podatki do leta 2000, ugotavljamo sledeče:

-          V zadnjih 12 letih se je število vpisanih učencev na OŠ Vič povečalo za 43,6%;     

-        Povprečno število otrok na oddelek v opisanem obdobju narašča, v zadnjih treh letih se število povečuje celo za 1 otroka/leto. OŠ Vič bo v tem trendu najverjetneje absolutno in tudi normativno prenapolnjena najkasneje v prihodnjih treh letih, verjetno pa precej prej, saj so imele pri odločbah o upravičenosti do najema neprofitnih stanovanj v soseski Novo Brdo prednost družine z večjim številom otrok in družine z majhnimi, torej predšolskimi otroci, zato se večji vpisni val na OŠ Vič pričakuje tudi ali šele v naslednjih nekaj letih.   

-   Da je povprečno število otrok, vpisanih v en razred na OŠ Vič v šolskem letu 2022/2023, skoraj za petino (1/5) višji od ljubljanskega povprečja, kar pomeni, da je v razredu OŠ Vič v povprečju 4-5 otrok več kot na drugih ljubljanskih osnovnih šolah. 

- Da se je število otrok, vpisanih v OŠ na območju MOL, v zadnjih 15 let povečalo za 1/3, nikakor pa se ni zmanjševalo. 

 

   III.                3. STANJE ŠOLSKE INFRASTRUKTURE: PREZASEDENOST in DOTRAJANOST  

 

»Muzejsko« dotrajano šolo, torej objekt na Tržaški, bi že zdavnaj morali nadomestiti s primerno zgradbo na drugi lokaciji, ki bo varnostno in logistično ustrezala sodobnim standardom. Spomnimo še: nahaja se na poplavnem območju, neposredno ob potoku Glinščica. Šola na Tržaški je logistično, pa tudi po zasnovi neprimerna za mlajše otroke in dnevne migracije. Upali smo, da se bo problematika rešila z gradnjo nove, sodobne šole na lokaciji Ceste na Brdo, kar ste na MOL večkrat javno obljubili. Žal so se te obljube prelomile.

Odlok o ustanovitvi OŠ Vič navaja, da ta zavod izvaja svojo dejavnost tudi na lokaciji Tržaška cesta 74. Ta akt določa šolski okoliš, ki pa je zelo velik, nedavno pa so ga netransparentno razširili na nove soseske ob Poti rdečega križa. Program dela OŠ Vič za leto 2022/23 teh območij v objavljeni verziji ne navaja[1]! Podpisniki peticije zato pričakujemo nek razumen predlog rešitve.

Ta šola bi lahko bila razdeljena na dva samostojna zavoda, ki bi gravitirala k sebi učence iz bližine, ne pa domala iz drugega konca območja Ljubljana – Vič, zlasti iz četrtnih skupnosti Vič in Rožnik, številni se vozijo tudi iz Dolgega mosta. To je problematika, ki se je OŠ Vič in MOL nista bila sposobna lotiti 30 let, kar je skrajno sramotno. Glede na to, da je MOL v letu 2019 izvedla prizidek z javnimi sredstvi, začudi dejstvo, da OŠ Vič ni v stanju zagotoviti dovolj učilnic, ali pa vsaj tega, da bi se na Abramovi šolali hkrati vsi trije oddelki bodočih tretjih razredov. Tako pa mora en razred tretješolcev vzeti pot pod noge do Tržaške ceste po neoznačeni in mestoma nevarni poti. Osnovna šola Vič bi nujno morala biti organizirana na način, da bi se na isti lokaciji šolali oddelki od prvega do devetega razreda. V tej smeri bo MOL morala resno razmisliti. Namesto, da bi se na Tržaški pristopilo k izgradnji primerne telovadnice, se sklepa kompromise na račun naših otrok, ki morajo telovaditi v sosednjem objektu ŠD Partizan, pri čemer so zaradi poti do tja in nazaj prikrajšani za dragoceni čas telovadbe. Prezasedene so tudi garderobe in telovadnice na enoti Abramova.  

V vmesnem času se na šolskem okolišu OŠ Vič evidentno ni delalo: Kljub izgradnji več kot tisoč novih stanovanj se pravočasno ni zgradilo - skladno s povečevanjem prebivalstva - nove osnovne šole. Na OŠ Vič se je v letu 2019 izvedel zgolj prizidek, gre za samo dve (2) učilnici, pri čemer se je to izvedlo na škodo prostorov otroškega fitnesa in šolskega zobozdravnika, temu dodatno je MOL pristal le še na investicijo na OŠ Vrhovci. Gre za manjši prizidek: 3 učilnice (sanitarije, garderoba), zmanjšali pa so že obstoječe prostore za telovadnico.

Torej: ob vseh novogradnjah je OŠ Vič dobila 2 učilnici. Sprašujemo, ali naj bi to zadostovalo za polovico otrok, ki živi v 1000 novih stanovanjih za družine v zadnjih 20 letih, s tem da ima v Sloveniji ena družina v povprečju 1,56 otroka, ki mora po zakonu obiskati osnovno šolo celih 9 let. Sprašujemo župana: Kako naj to funkcionira?

Sedaj pa se bomo pomaknili h ključnemu: v vmesnem obdobju je OŠ Vič pristala na nesprejemljive variante zapolnjevanja potreb po novih učilnicah. Šolo je zapustil šolski zobozdravnik, pomožni telovadni prostori so bili ukinjeni, šolska avla zadnje triade je po novem knjižnica, saj je knjižnica preurejena v učilnice, podobno tudi prostor v medetaži na stopnišču in prostor nad hišnikovimi delavnicami. Na seji sveta staršev smo od ravnatelja celo slišali namero, da se namerava v učilnice predelati celo zbornico za učitelje. Vsi ti ukrepi pa spregledajo dejstvo, da se ob povečevanju vpisanih otrok – spomnimo, v zadnjem desetletju za 43,6% - ni povečevalo oz. prilagodilo skupnih prostorov. Sanitarije, jedilnica, telovadnica, garderobe, hodniki, in vse drugo je ostalo nespremenjeno, po obstoječem stavbnem fondu pa več ne nudi osnovnih standardov za primerno osnovnošolsko bivanje in izobraževanje. Celo več: nekatere avle so se predelale v knjižnico (avla višje triade) oz. jedilnico (poleg vhoda v šolo za prvo triado). Otroci so primorani v nekaterih oddelkih jesti kosilo v razredih, čakati pred sanitarijami, slišimo tudi da veliko razredov v primeru slabega vremena nima telovadbe v telovadnici ampak celo v razredu in na hodnikih šole, okrnjeni so prostori za druženje učencev, del jedilnice je pomaknjen v vhodno avlo za mlajše triade.

Starši otrok ugotavljamo sledeče: absolutni normativ v razredih trenutno na OŠ Vič sicer še ni presežen, bo pa po analizi podatkov v nekaj letih, toda poudarjamo pa sledeče: presežen je normativ t.i. drugih[2] prostorov, ki so potrebni za normalno izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja (otroci jedo kosilo v razredih in telovadijo v razredih, itd.). Poleg tega bi pristojne inšpekcije lahko imele pripombe glede primernosti nekaterih učilnic, ki nimajo umivalnika, ter vsaj primerne svetlobe, da o požarnih izhodih ne nadaljujemo.  

 

IV.                PRIČAKOVANJA STARŠEV IN DRUGIH PREBIVALCEV OBMOČJA VIČ: UKREPANJE MOL  

Glede gradnje nove šole na lokaciji Ceste na Brdo (med trgovino Hofer in PST) je bilo že veliko obljub, nazadnje smo to lahko slišali glede nameravanega natečaja v letu 2023. Prebivalci tega območja, zlasti starši smo se tudi strinjali, začasno odobravali precej tvegano dnevno migracijo otrok z območja Brda na lokacijo šole na Tržaški cesti. Ta pot je precej neoznačena, vodi čez številne nevarne lokacije, ki ogrožajo otroke. Samo sreči in ozaveščenim staršem, otrokom se lahko zahvalimo, da ni prišlo do kakšne hujše nesreče. Spomnimo: nedavno so bili otroci prisiljeni prečkati gradbišče pod železnico pri Viški cesti. Na neštete urgence staršev so se prvič po 20 letih končno zarisali (poleg galerije Stern) tudi prehodi za pešce – za varno šolsko pot. Predlagali smo tudi zaris t.i. »Vičkove poti«, ki bi povezovala obe enoti te šole, vendar se ni premaknilo nič.

Z velikim razočaranjem smo starši, celotna skupnost na Viču, sprejeli novico, da se gradnja nove šole na lokaciji Brdo odmika v leto 2026. Brez vsebinskega pojasnila. Vmes pa se v MOL in v šolskem okolišu OŠ Vič dalje gradi druge objekte, bloke, trgovine, garaže. Nastaja SPAR ob Tržaški cesti, načrtuje se menda LIDL pri Dolgem mostu.

V tej šolski zadevi bomo poudarili: Ljubljančani in Vičani vseh generacij potrebujemo zdravo, varno in urejeno življenjsko okolje. Osnovna šola pa vemo da je vedno bila prostor za druženje otrok, pa tudi drugih. Zato zahtevamo, da se gradnja nove šole Novo Brdo, ki bo ustrezen in sodoben nadomestek iztrošenega, preživetega objekta na Tržaški cesti, ter razbremenitev preobremenjenega, kadrovsko podhranjenega, urbanistično neustrezno umeščenega objekta na Abramovi, umesti v investicijske načrte Mestne občine Ljubljana za leto 2023, ter da se istočasno in na primeren način resno investira tudi v stavbni fond OŠ Vič. Še posebej pa je zaskrbljujoča tudi kadrovska podhranjenost OŠ Vič, ki se bo povsem verjetno še stopnjevala, saj si izmed novih učiteljev najbrž nihče ne želi delati v tako slabih pogojih, ko je npr. v popoldanskem varstvu skupaj tudi do 45 otrok v eni učilnici, učitelji pa ne bodo imeli niti svoje zbornice.

Poleg tega zahtevamo, da se migracijska pot šolarjev OŠ Vič med Abramovo cesto in lokacijo na Tržaški, do izgradnje nove šole, ustrezno označi (npr. z »Vičkoti«), v najbolj ključnih urah tudi nadzoruje s strani redarjev in Policije.  

 

Podpisniki peticije od MOL kot ustanovitelja oz. od g. Zorana Jankovića kot župana

 

ZAHTEVAMO

 

da:

 

1.      Nemudoma zmanjša šolski okoliš OŠ Vič tako, da bo povprečno število otrok na razred na OŠ Vič (sedaj 25,12) primerljivo s povprečjem drugih osnovnih šol v območju MOL-a (21,5);

 

2.      ustrezno in v čim krajših rokih, vsekakor pa v letih 2023 in 2024, naj pristopi k ureditvi stanja celotne šolske infrastrukture enot Tržaška in Abramova, zlasti pokritih športnih površin (nova telovadnica na Tržaški, posodobitev oz. dograditev na Abramovi);

 

3.      v investicijski načrt za leto 2023 nepreklicno vključi izgradnjo nove šole ob Cesti na Brdo, ki naj poteka čim hitreje in ob največjem prizadevanju MOL;

 

4.      zagotovi varno in označeno šolsko pot, nujno pa pot ki povezuje obe enoti;

 

5.      resno pristopi k spremembi Odloka o ustanovitvi OŠ Vič, ki bo predvideval bolj življenjsko in v skladu s standardi osnovnošolskega šolanja ustrezno obliko izobraževanja otrok na tej šoli, t.j., brez nenehnega prehajanja otrok iz ene enote na drugo.  

 

Pričakujemo urbanistično celovite in odgovorne rešitve, ki bodo šoloobveznim otrokom na Viču zagotavljale tako kratkoročno kot srednjeročno z drugimi ljubljanskimi osnovnimi šolami primerljive osnovne razmere in standarde za varno in kvalitetno šolanje in odraščanje. Sem sodi še posebej OŠ Vič, ki pa ste jo v svojih predvolilnih obljubah in napovedih obnov povsem, zlasti pa neupravičeno prezrli.  

 

Ponovimo: OŠ Vič ne zmore VEČ!   

____________________________________________________________

Viri /Opombe:

        [1] https://www.osvic.si/files/2022/10/LDN-2022-23.pdf

[2] 5. člen Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 134/03) določa, da je velikost šolskega okoliša praviloma usklajena z zmogljivostjo šole, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola v skladu z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni.  

 

 

 

 


ustanovitelji iniciative    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo ustanovitelji iniciative lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...